• sreda, 17. jul 2024.
Brat­ski su­ži­vot na vi­so­kom ni­vou
Stara Pazova
0 Komentara

Brat­ski su­ži­vot na vi­so­kom ni­vou

25. april 2012. godine

Na pla­tou Ku­će fud­ba­la (Slo­vač­ki am­ba­sa­dor tre­ći s de­sna)

Am­ba­sa­dor Slo­vač­ke Re­pu­bli­ke u Sr­bi­ji, nje­go­va ek­se­len­ci­ja Jan Var­šo pro­šle ne­de­lje na po­ziv pred­sed­ni­ka op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ra­na Jo­vi­ća pr­vi put zva­nič­no (pret­hod­no pri­su­stvo­vao na ne­ko­li­ko ma­ni­fe­sta­ci­ja) bio je u rad­noj po­se­ti Sta­roj Pa­zo­vi. Pr­vi čo­vek sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma, tru­dio se da am­ba­sa­do­ru pred­sta­vi što vi­še slo­vač­kih in­sti­tu­ci­ja, ali i do­ča­ra da je su­ži­vot Slo­va­ka i Sr­ba i dru­gih na­ro­da ko­ji ov­de ži­ve za­jed­no vi­še od dva ve­ka na ve­o­ma vi­so­kom ni­vou.
U Slo­vač­kom na­rod­nom do­mu, nje­go­vu ek­se­len­ci­ju i kon­zul­ku Ka­ta­ri­nu Ste­hli­ko­vu sa do­ma­ći­ni­ma do­če­ka­la je i pot­pred­sed­ni­ca Vla­de APV-e i pred­sed­ni­ca Na­ci­o­nal­nog sa­ve­ta Slo­va­ka Ana To­ma­no­va Ma­ka­no­va. Pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić je tom pri­li­kom is­ta­kao da ov­de Sr­bi i Slo­va­ci sa osta­lim na­ro­di­ma  go­di­na­ma ži­ve u har­mo­nič­noj za­jed­ni­ci i da je Sta­ra Pa­zo­va naj­bo­lji pri­mer gra­do­va u okru­že­nju gde su pri­ja­telj­ski i brat­ski od­no­si na vi­so­kom ni­vou. – I po to­me je na­ša op­šti­na Evro­pa u ma­lom u naj­po­zi­tiv­ni­jem smi­slu te re­či. Ve­li­ko mi je za­do­volj­stvo da po­dr­ža­vam rad slo­vač­kih in­sti­tu­ci­ja u Sta­roj Pa­zo­vi, re­kao je pred­sed­nik Jo­vić i do­dao da su Sr­bi­ja i Slo­vač­ka dve pri­ja­telj­ske ze­mlje i da Sr­bi kao na­rod u sve­tu ne­ma­ju ve­ćih pri­ja­te­lja od Slo­va­ka. Ta­ko­đe, go­spo­din Jo­vić upo­znao je am­ba­sa­do­ra  i s či­nje­ni­com da ve­li­ki broj Pa­zov­ča­na ži­vi u Slo­vač­koj i da bra­ti­slav­ske Su­sre­te Slo­va­ka u di­ja­spo­ri po­dr­ža­va i op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va. Na vi­so­kog go­sta po­se­ban uti­sak je osta­vi­la Na­ci­o­nal­na ku­ća fud­ba­la FSS. – Stvar­no že­lim da če­sti­tam Go­ra­nu Jo­vi­ću što ova­ko zna­čaj­nu i pre­le­pu in­sti­tu­ci­ju ima u svo­joj op­šti­ni – do­dao je, iz­me­đu osta­log, na kra­ju am­ba­sa­dor Slo­vač­ke.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: