• četvrtak, 18. jul 2024.
Srp­ska ško­la broj 1
Inđija
0 Komentara

Srp­ska ško­la broj 1

27. mart 2012. godine

Sve­tla­na Pe­šut

Za­po­sle­ni u OŠ „Pe­tar Ko­čić“ uve­li­ko se pri­pre­ma­ju za obe­le­ža­va­nje, zva­nič­no, 230. go­di­šnji­ce pr­ve srp­ske ško­le u In­đi­ji. Ne­zva­nič­no, 250 go­di­na jer su pro­na­đe­ni pi­sa­ni tra­go­vi gde se po­mi­nje 1762. go­di­na kao po­če­tak ra­da ove obra­zov­ne usta­no­ve. Cen­tral­na pro­sla­va bi­će upri­li­če­na 22. mar­ta ali će i ceo mart bi­ti u zna­ku ove go­di­šnji­ce. Šta to sve „Ko­či­ćev­ci“ pri­pre­ma­ju, sa­zna­je­mo od Sve­tla­ne Pe­šut, di­rek­tor­ke ško­le.
– Mo­no­gra­fi­ja je sprem­na za štam­pu i pred­sta­vlja svo­je­vr­sni škol­ski spo­me­nar u ko­jem će bi­ti sva naj­va­žni­ja do­ga­đa­nja, da­tu­mi i lič­no­sti – na­ši biv­ši đa­ci ko­ji su osta­vi­li tra­ga u ovoj sre­di­ni. Ško­la je kroz isto­ri­ju me­nja­la na­ziv, naj­pre se zva­la „Srp­ska ško­la broj 1“ lo­ci­ra­na u Srp­skom kra­ju kao pan­dan ta­da­šnjoj ne­mač­koj ško­li, da­nas je to ško­la „Du­šan Jer­ko­vić“. Od 18. mar­ta 1960. go­di­ne no­si na­ziv po­zna­tog srp­skog pi­sca „Pe­tra Ko­či­ća“. Pred­log je dao ta­da­šnji di­rek­tor Mi­lo­van Nje­go­van ko­ji je bio iz tog kra­ja, ka­že Sve­tla­na Pe­šut je­dan od tro­je čla­no­va ko­lek­ti­va ko­ji su se ne­po­sred­no an­ga­žo­va­li na iz­ra­di mo­no­gra­fi­je.
To­kom mar­ta bi­će odr­žni knji­žev­ni su­sre­ti sa de­či­jim pi­sci­ma, kviz tak­mi­če­nje o ži­vo­tu i de­lu Pe­tra Ko­či­ća, sport­ske ak­tiv­no­sti na te­mu sta­rih srp­skih iga­ra – ba­ca­nja ka­me­na sa ra­me­na, tr­ča­nja u dža­ku…, vre­me­plov, pri­red­be.
– Na­ši go­sti bi­će naj­sta­ri­ji uče­ni­ci ove ško­le Jo­van i Ka­ta­ri­na Ob­ra­dov /rođ.1925./, kum ško­le ar­hi­tek­ta Đor­đe De­vić /1929./ kao i biv­ši uče­ni­ci pri­ma­ri­jus dr. Ra­ni­slav Bor­ko­vač­ki, Ra­le Da­mja­no­vić, Velj­ko Gru­jić Ve­dža, Ni­ki­ta Mi­li­vo­je­vić, Sa­nja Za­vi­šić, Ve­sna Ste­pa­no­vić, vr­sni re­ci­ta­to­ri ali i mno­gi dru­gi, ka­že Pe­šu­to­va.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: