• sreda, 24. jul 2024.
Pred­sed­nik Ne­nad Bo­ro­vić
Ruma
0 Komentara

Pred­sed­nik Ne­nad Bo­ro­vić

27. mart 2012. godine

Sa sed­ni­ce Sa­ve­ta u Grad­skoj ku­ći

Kon­sti­tu­tiv­na sed­ni­ca ne­dav­no osno­va­nog So­ci­jal­no-eko­nom­skog sa­ve­ta Op­šti­ne Ru­ma odr­ža­na je 29. fe­bru­a­ra u grad­skoj ku­ći Ru­me – po­di­za­nje ni­voa stan­dar­da gra­đa­na bi­će je­dan od ključ­nih za­da­ta­ka ove aso­ci­ja­ci­je, u nje­go­voj re­a­li­za­ci­ji, pu­tem di­ja­lo­ga, mo­ra­ju se na­ći svi ak­te­ri – pri­vred­ni­ci, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va i sin­di­kat, je­dan je od za­klju­ča­ka sa ovog sku­pa.
Za pred­sed­ni­ka So­ci­jal­no-eko­nom­skog sa­ve­ta iza­bran je Ne­nad Bo­ro­vić, po­sla­nik u po­kra­jin­skoj Skup­šti­ni, a za se­kre­ta­ra Sne­ža­na Ba­njac, prav­nik u Ve­ću Sa­ve­za sin­di­ka­ta Ru­me.
Go­vo­re­ći o na­red­nim za­da­ci­ma Sa­ve­ta, pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić je kao osnov­ni in­te­res lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve apo­stro­fi­rao stva­ra­nje in­sti­tu­ci­ja ko­je će omo­gu­ći­ti br­ži raz­voj:
-Ni­smo sa­svim za­do­volj­ni ti­me ko­li­ko smo do sa­da u to­me us­pe­li, ali stvo­ri­li smo uslo­ve za ubr­za­ni raz­voj. Su­o­ča­va­mo se sa pro­ble­mom za­po­šlja­va­nja, ni­skog ži­vot­nog stan­dar­da gra­đa­na, cilj Sa­ve­ta je  upra­vo da po­bolj­ša taj stan­dard. Sve pred­u­slo­ve ima­mo, na na­ma je da ih is­ko­ri­sti­mo, uklju­ču­ju­ći tu i tu­ri­zam, jer sa­da imao i ho­tel u gra­du. Na­še pr­ve ak­tiv­no­sti bi­će usme­re­ne na ela­bo­ra­te o otu­đe­nju gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta u ci­lju grad­nje in­du­strij­skih obje­ka­ta, tre­nut­no ima­mo če­ti­ri ta­kva ela­bo­ra­ta.
Ne­nad Bo­ro­vić je, me­đu te­ma­ma ko­je kan­di­du­je za Sa­vet, is­ta­kao za­po­šlja­va­nje, so­ci­jal­nu po­li­ti­ku, sta­nje in­fra­struk­tu­re na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne, kao i sva dru­ga pi­ta­nja ko­ja se ti­ču ži­vo­ta gra­đa­na.
Pred­sed­nik Sin­di­ka­ta Dra­go Te­šić iz­neo je po­da­tak da je od 10.106 rad­ni­ka u rum­skoj op­šti­ni, sa­mo 2.460 sin­di­kal­no or­ga­ni­zo­va­no, go­vo­rio je i za­po­sta­vlja­nju so­ci­jal­nog di­ja­lo­ga iz­me­đu rad­ni­ka i po­slo­dav­ca i za­lo­žio se za po­što­va­nje za­ko­na u sve­mu to­me. Sve ovo mo­ra­ju bi­ti te­me bu­du­ćeg funk­ci­o­ni­sa­nja Sa­ve­ta, za­klju­če­no je na kon­sti­tu­tiv­noj sed­ni­ci.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: