• četvrtak, 18. jul 2024.
Bo­lja ko­mu­ni­ka­ci­ja sa gra­đa­ni­ma
Stara Pazova
0 Komentara

Bo­lja ko­mu­ni­ka­ci­ja sa gra­đa­ni­ma

27. mart 2012. godine

Go­ran Jo­vić od­go­vo­rio na pr­vi po­ziv

Vi­še­ka­nal­ski kon­takt cen­tar otvo­ren je pro­šlog če­tvrt­ka u zgra­di op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va. Reč je o uvo­đe­nju naj­sa­vre­me­ni­jeg evrop­skog mo­de­la u funk­ci­o­ni­sa­nje i po­bolj­ša­nje ka­pa­ci­te­ta i efi­ka­sno­sti lo­kal­ne upra­ve. Ra­di se o pro­jek­tu iz pro­gra­ma „Ik­sče­indž 3“ ko­ji je fi­nan­si­ra­la Evrop­ska uni­je a re­a­li­zo­va­la  op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va u sa­rad­nji sa Stal­nom kon­fe­ren­ci­jom gra­do­va i op­šti­ne Sr­bi­je. Part­ne­ri sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni na ovom pro­jek­tu bi­li su op­šti­na Pe­ćin­ci i grad Vi­ljan­di iz Esto­ni­je. O če­mu se tu, za­pra­vo, ra­di?
– Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va je pre go­di­nu da­na pot­pi­sa­la ugo­vor o do­na­ci­ji sa Evrop­skom ko­mi­si­jom za pro­je­kat „Vi­še­ka­nal­ski kon­takt cen­tar“ ko­ji je tra­jao 12 me­se­ci, ukup­na vred­nost pro­jek­ta je 143.847 evra. Pro­je­kat još vi­še do­bi­ja na zna­ča­ju ka­da se zna da je na­ša op­šti­na raz­u­đe­na, da ima­mo ve­li­ki broj prav­nih li­ca i ve­li­ki broj me­snih za­jed­ni­ca uda­lje­nih od op­štin­skog cen­tra. Otva­ra­njem kol cen­tra ima­će­mo bo­lje me­đu­sob­no in­for­mi­sa­nje, br­že i efi­ka­sni­je re­ša­va­nje sva­ko­dnev­nih pro­ble­ma i ve­ću tran­spa­rent­nos u ra­du, sve to za­hva­lju­ju­ći in­for­ma­ci­o­nim teh­no­lo­gi­ja­ma, tre­nut­no naj­sa­vre­me­ni­jem soft­ve­ru u Sr­bi­ji, re­kao je Go­ran Jo­vić, pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va na za­vr­šnoj kon­fe­ren­ci­ji otva­ra­nja op­štin­skog vi­še­ka­nal­nog cen­tra odr­ža­noj 1. mar­ta u jed­noj od sa­la Ku­će fud­ba­la.
Gra­đa­ni će u ro­ku od 48 sa­ti od po­sta­vlja­nja pi­ta­nja do­bi­ja­ti od­go­vor, od­no­sno, in­for­ma­ci­ju o da­tom pro­ble­mu bi­lo te­le­fo­nom, pu­tem SMS ili elek­tron­skom po­štom. Na pr­vi te­le­fon­ski po­ziv po otva­ra­nju kol cen­tra od­go­vo­rio je pred­sed­nik Go­ran Jo­vić. Ina­če, u kon­takt cen­tru će ovaj po­sao oba­vlja­ti Ta­tja­na Ra­đe­no­vić.
Na za­vr­šnoj kon­fe­ren­ci­ji pri­sut­ni­ma su se još obra­ti­li Alek­san­dar Le­kić, vo­đa ti­ma za ovaj pro­je­kat, Ar­do Aga­sild, za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Vi­ljan­di­ja, Kri­sta Ku­li, na­čel­ni­ca ode­lje­nja za od­no­se s jav­no­šću i tu­ri­zam po­me­nu­tog eston­skog gra­da, Ha­nes Astok, eks­pert za elek­tron­sku upra­vu i Ka­u­po Ka­se, pred­stav­nik Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Esto­ni­je. Ak­ce­nat je sta­vljen na lo­kal­nu elek­tron­sku upra­vu i bu­duć­nost uslu­ge elek­tron­ske upra­ve sa pri­me­ri­ma iz Esto­ni­je.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: