• ponedeljak, 15. jul 2024.
Sta­ra Pa­zo­va me­đu uspe­šni­ma
Stara Pazova
0 Komentara

Sta­ra Pa­zo­va me­đu uspe­šni­ma

14. februar 2012. godine

Go­ran Jo­vić me­đu naj­bo­lji­ma

Po­red to­ga što je Sta­ra Pa­zo­va pro­gla­še­na za naj­u­spe­šni­ju lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu u Sr­bi­ji u 2011. go­di­ni i pred­sed­nik ove op­šti­ne Go­ran Jo­vić od stra­ne struč­nja­ka svr­stan je u 70 naj­bo­ljih i naj­u­spe­šni­jih pred­u­zet­ni­ka i me­na­dže­ra Sr­bi­je. U knji­zi “Uspe­šni pred­u­zet­ni­ci i me­na­dže­ri Sr­bi­je 2011.” ko­ja da­je sve­do­če­nja i pre­po­ru­ke za stva­ra­nje uspe­šnog bi­zni­sa i osta­vlja sve­do­čan­stvo za mla­đe ge­ne­ra­ci­je o to­me, ko pri­vred­no i eko­nom­ski po­di­že i ob­na­vlja Sr­bi­ju, da­ta su i po­re­đe­nja i na­go­ve­štaj da je Sta­ra Pa­zo­va već de­ce­ni­ja­ma po­zna­ta po pri­vat­nom pred­u­zet­ni­štvu i da je bi­la jed­na od naj­u­spe­šni­jih u obla­sti ma­le pri­vre­de u biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji. Po po­da­ci­ma Re­gi­o­nal­ne pri­vred­ne ko­mo­re, da­nas je Sta­ra Pa­zo­va naj­ra­zvi­je­ni­ja op­šti­na u Sre­mu i jed­na od naj­u­spe­šni­jih op­šti­na u Sr­bi­ji po pri­vla­če­nju in­ve­sti­ci­ja. U in­ter­vjuu za po­me­nu­tu pu­bli­ka­ci­ju pr­vi čo­vek sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne je re­kao:”Sta­ra Pa­zo­va je op­šti­na u ko­joj se ne ot­pu­šta­ju rad­ni­ci, što je da­nas ret­kost u Sr­bi­ji. Uspeh je tim ve­ći, što smo za re­la­tiv­no krat­ko vre­me, u po­sled­nje tri go­di­ne, po­sti­gli za­vid­ne re­zul­ta­te i što je Sta­ra Pa­zo­va po­sta­la po­zna­ta in­ve­sti­ci­o­na oaza, ka­ko za do­ma­će, ta­ko i za stra­ne in­ve­sti­to­re”.
Ka­ko knji­ga “Uspe­šni pred­u­zet­ni­ci i me­na­dže­ri Sr­bi­je 2011.” mo­že bi­ti od ve­li­ke ko­ri­sti mla­dim i bu­du­ćim pred­u­zet­ni­ci­ma i me­na­dže­ri­ma na pu­tu uspe­šno­sti, pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne dao je ne­ko­li­ko sa­ve­ta i pre­do­čio mla­di­ma šta zna­či bi­ti pred­sed­nik jed­ne uspe­šne op­šti­ne i ka­ko se funk­ci­o­ni­še na toj od­go­vor­noj po­zi­ci­ji. – Da bi se oba­vljao ne­ki po­sao, osnov­ni pred­u­slov je da se taj po­sao vo­li. Mo­ra­te se u pot­pu­no­sti po­sve­ti­ti tom po­slu. Po­sao ko­ji tre­nut­no oba­vljam, zah­te­va mno­go ra­da, od­ri­ca­nja, ali ako se sve to vo­li, on­da ni­je te­ško a i do­bri re­zul­ta­ti ne iz­o­sta­ju. Ovaj po­sao ne­ma rad­no vre­me -na­gla­sio je go­spo­din Jo­vić i do­dao da “ova­ko od­go­vo­ran po­sao tra­ži va­še an­ga­žo­va­nje 24 sa­ta dnev­no”. – Ka­žem če­sto da je le­po bi­ti pred­sed­nik jed­ne op­šti­ne u ko­joj se de­ša­va­ju le­pe stva­ri, le­po je ka­da zna­te da ste kre­a­tor tih stva­ri.
Po­red pred­sed­ni­ka op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ra­na Jo­vi­ća, ti­tu­lu naj­bo­ljih i naj­u­spe­šni­jih po­ne­li su i Mi­ro­slav Bo­gi­će­vić, Mi­lo­mir Gli­go­ri­jevć, Dra­gan Bu­đe­vac, “Far­ma­kom MB Ša­bac”, Te­le­Gro­up Be­o­grad, Ma­ce Be­o­grad i dru­gi.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: