• četvrtak, 18. jul 2024.
Stara Pazova
0 Komentara

Oze­le­nja­va­nje op­šti­ne

10. februar 2012. godine

Po­volj­ni vre­men­ski uslo­vi omo­gu­ći­li su da rad­ni­ci „Či­sto­će“ i u ove ja­nu­ar­ske da­ne ra­de na sad­nji ukra­snog bi­lja. Pro­šlog če­tvrt­ka su sa­di­li „ži­vu ogra­du“ – li­gu­strum, is­pred vo­jač­kog gro­blja, ne­gu­ju ze­le­ni­lo ko­je su po­va­di­li pred po­če­tak ra­do­va na re­kon­struk­ci­ji ras­kr­sni­ce u cen­tru gra­da i utra­pi­li na ra­sad­ni­ku „Brest“, po za­vr­šet­ku ra­do­va, ka­žu, bi­će vra­će­ne na od­go­va­ra­ju­ća me­sta…
– Op­šti­na je kon­ku­ri­sa­la za sred­stva na­me­nje­na za oze­le­nja­va­nje put­nih po­ja­se­va i do­bi­la no­vac ko­jim je ku­pljen sad­ni ma­te­ri­ja­la – 15.000 sad­ni­ca bre­ze i isto to­li­ko sad­ni­ca ba­gre­ma. Bre­ze su sti­gle i, s ob­zi­rom da su još ma­le, „ško­lo­va­će­mo“ ih go­di­nu da­na na no­vo­for­mi­ra­noj par­ce­li kod gro­blja u No­voj Pa­zo­vi. Do sa­da smo za­sa­di­li u taj no­vi ra­sad­nik 8.000 sad­ni­ca, osta­lo će­mo ovih da­na. Ta­ko će­mo do­bi­ti bre­zu pr­vog kva­li­te­ta kao jed­nu dr­vo­red­nu sad­ni­cu. Sve te bre­ze na­ći će svo­je me­sto na jav­nim po­vr­ši­na­ma sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne, naj­vi­še duž put­nih po­ja­se­va ali i u par­ko­vi­ma i na dru­gim jav­nim po­vr­ši­na­ma, ka­že Bo­sa Ilić, ru­ko­vo­di­lac rad­ne je­di­ni­ce za ure­đe­nje i odr­ža­va­nje jav­nih ze­le­nih po­vr­ši­na.
Ka­žu, ba­grem tre­ba da stig­ne iz kru­še­vač­kog ra­sad­ni­ka,  od­mah će se sa­di­ti duž put­nih po­ja­se­va od No­ve Pa­zo­ve pre­ma Sta­rim Ba­nov­ci­ma, le­va i de­sna stra­na, vr­ši­će se po­pu­ne uz ka­na­le, deo će bi­ti za­sa­đen na lov­nom pod­ruč­ju i u ulo­zi ve­tro­za­štit­nih po­ja­se­va. Sad­nja se, uglav­nom, vr­ši po pro­jek­tu oze­le­nja­va­nja ko­ji je još ra­ni­je ura­dio Šu­mar­ski fa­kul­tet u Be­o­gra­du.
Rad­ni­ci po­me­nu­te rad­ne je­di­ni­ce JKP „Či­sto­ća“ su ore­za­li i sve pla­ta­ne u Ka­bla­ru ta­ko da ne mo­gu da pro­cve­ta­ju i for­mi­ra­ju vi­so­ko aler­go­ge­ne ku­gli­ce. U par­ku u Sta­roj Pa­zo­vi za­sa­đe­ni su bre­sto­vi ko­ji oko klu­pa za se­de­nje for­mi­ra­ju ži­vu ogra­du, za­sa­đe­ni su i is­pred Sta­di­o­na „Je­din­stvo“ i na pi­ja­ci.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: