• ponedeljak, 26. septembar 2022.
Na­sta­vak  raz­voj­nih pro­je­ka­ta
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Na­sta­vak raz­voj­nih pro­je­ka­ta

9. februar 2012. godine

Gla­sa­nje od­bor­ni­ka

Raz­voj gra­da i po­di­za­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta gra­đa­na su na­ši pri­o­ri­te­ti, a to se vi­di i po bu­dže­tu. Na­sta­vi­će­mo ula­ga­nja u in­du­strij­ske zo­ne, pre sve­ga u elek­tro­e­ner­get­ske ka­pa­ci­te­te, vi­še sred­sta­va će­mo opre­de­li­ti u sa­o­bra­ćaj­nu in­fra­struk­tu­ru i  atar­ske pu­te­ve, a bi­će nov­ca i za na­sta­vak ka­na­li­za­ci­je u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci i La­ćar­ku. Sle­di ve­li­ki in­ve­sti­ci­o­ni ci­klus kad je u pi­ta­nju pri­mar­na zdrav­stve­na za­šti­ta –  re­kao je Alek­san­dar Pro­da­no­vić, pred­sed­nik Skup­šti­ne gra­da po­vo­dom usva­ja­nja bu­dže­ta za 2012. go­di­nu.
Bu­džet za na­red­nu go­di­nu usvo­jen je na sed­ni­ci Skup­šti­ne gra­da,  odr­ža­noj 23. de­cem­bra, a po usvo­je­noj od­lu­ci u grad­skoj ka­si će bi­ti oko 1,88 mi­li­jar­di di­na­ra. Ka­ko nje­go­vi pred­la­ga­či tvr­de ovaj bu­džet je re­a­lan i raz­voj­ni bu­džet, jer omo­gu­ću­ju na­sta­vak za­po­če­tih, ali i no­ve in­ve­sti­ci­je.
Na pred­log od­lu­ke o bu­dže­tu sti­glo je 17 amand­ma­na od­bor­ni­ka Srp­ske ra­di­kal­ne stran­ke od ko­jih su tri usvo­je­na. Su­šti­na usvo­je­nih amand­ma­na je da se za 300.000 di­na­ra sma­nju­ju sred­stva sta­vlje­na na ras­po­la­ga­nje gra­do­na­čel­ni­ku za tro­ško­ve pu­to­va­nja, a po 150.000 di­na­ra vi­še nov­ca sta­vlja se na ras­po­la­ga­nje Cr­ve­nom kr­stu i pro­jek­tu “Ku­ća na po­la pu­ta”.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: