• ponedeljak, 15. avgust 2022.
Man­đe­lo­ša­ni­ma pe­har i 250 hi­lja­da di­na­ra
Sport
0 Komentara

Man­đe­lo­ša­ni­ma pe­har i 250 hi­lja­da di­na­ra

10. februar 2012. godine

PVC Sto­la­ri­ja iz Man­đe­lo­sa po­bed­nik tur­ni­ra

Sremska Mitrovica – Tro­ne­delj­ni, tra­di­ci­o­nal­ni, 24. po re­du Zim­ski tur­nir u ma­lom fud­ba­lu u srem­sko­mi­tro­vač­kom „Pin­ki­ju“ u or­ga­ni­za­ci­ji te usta­no­ve okon­čan je u ne­de­lju, 8. ja­nu­a­ra fi­nal­nim utak­mi­ca­ma i uru­če­njem pri­zna­nja naj­bo­ljim eki­pa­ma i po­je­din­ci­ma. Fi­nal­ne utak­mi­ce po­sma­tra­lo je oko 1.500 lju­bi­te­lja ma­log fud­ba­la, ko­ji su u pot­pu­no­sti za­do­volj­ni za­vr­šni­com tur­ni­ra. Jer, igrao se do­bar, di­na­mi­čan i za­ni­mljiv fud­bal, a bi­lo je do­sta dra­ma­ti­tič­nih utak­mi­ca, s ne­iz­ve­snim re­zul­ta­tom sve do po­sled­njeg su­dij­skog zvi­ždu­ka.
U cen­tru pa­žnje, sva­ka­ko, bio je fi­nal­ni su­sret se­ni­or­skih eki­pa PVC sto­la­ri­ja (Man­đe­los) i Ka­fe Šark (La­ća­rak), ko­je su se bo­ri­le ne sa­mo za po­bed­nič­ki pe­har, već i nov­ča­nu na­gra­du od 250 hi­lja­da di­na­ra. Po­be­da je pri­pa­la Man­đe­lo­ša­ni­ma s re­zul­ta­tom 3:1 (2:0). Eki­pe su na­stu­pi­le u sle­de­ćim sa­sta­vi­ma –

Fi­na­li­sti u ka­te­go­ri­ji mla­đih ve­te­ra­na

PVC Sto­la­ri­ja: Đo­kić, Ži­va­no­vić, Kr­stić, San­trač,Aći­mo­vić, Ra­jić,Mi­lo­va­no­vić,Vu­jo­vić, Ne­ne.
Ka­fe Šark: Milj­ko­vić, Čo­ba­no­vić, Do­lić, Ra­jić, De­ra­jić, Si­me­u­no­vić, Bo­san­čić, Je­re­mić, La­đe­vac, Klin­cov.
Fi­na­le se­ni­or­skih eki­pa pro­te­klo je u bor­be­noj i kva­li­tet­noj igri. Man­đe­lo­ša­ni su za ni­jan­su bi­li bo­lji i za­slu­že­no im je pri­pao po­bed­nič­ki pe­har i nov­ča­na na­gra­da.

Eki­pa 96 po­bed­nik u ka­te­go­ri­ji ka­de­ta

Eki­pa PVC sto­la­ri­ja ste­kla je pred­nost od dva go­la u fi­ni­šu pr­vog po­lu­vre­me­na go­lo­vi­ma Ra­ji­ća i Kr­sti­ća, što se po­ka­za­lo od­lu­ču­ju­ćim za is­hod me­ča. Isti­na, na­kon vođ­stva Man­đe­lo­ša­na, La­ćar­ci su ima­li sjaj­nu pri­li­ku ka­da je Bo­san­čić is­ko­sa s le­ve stra­ne sjaj­nim udar­cem po­go­dio sta­ti­vu, ali lop­ta ni­je za­vr­ši­la u mre­ži i u kon­tra­na­pa­du PVC sto­la­ri­ja je do­šla do no­vog po­got­ka. U na­stav­ku uglav­nom je vo­đe­na iz­jed­na­če­na bor­ba, a ka­da je San­trač po­sti­gao i tre­ći po­go­dak za Man­đe­lo­ša­ne, bi­lo je ja­sno da je fi­na­le od­lu­če­no. La­ćar­ci su upe­li da sma­nje vođ­stvo eki­pe PVC sto­la­ri­ja, no ni­su bi­li u sta­nju i da pre­o­kre­nu re­zul­tat u svo­ju ko­rist.
Pri­zna­nja fi­na­li­sti­ma uru­či­la je di­rek­tor­ka PSC „Pin­ki“ Spo­men­ka Ko­tar­lić.
Za naj­bo­ljeg igra­ča tur­ni­ra pro­gla­šen je član po­bed­nič­ke eki­pe Alek­san­dar Ži­va­no­vić, a za naj­po­u­zda­ni­jeg ču­va­ra mre­že gol­man Man­đe­lo­ša­na Alen Đo­kić. Pri­zna­nje je pri­pa­lo i pr­vom strel­cu tur­ni­ra, čla­nu mi­tro­vač­ke eki­pe Sam­bi te­ki Da­mi­ru Sko­ru­pa­nu.
Fir­ma PVC sto­la­ri­ja, vla­sni­ka Đor­đa Ma­ri­ća po­klo­ni­la je Ne­na­du Kr­sti­ću, igra­ču po­bed­nič­ke eki­pe 500 evra, na ime hu­ma­ni­tar­ne po­mo­ću. Kr­sti­ću je ne­dav­no iz­go­reo stan u mi­tro­vač­kom na­se­lju Ni­ko­la Te­sla.
Re­zul­ta­ti osta­lih fi­nal­nih utak­mi­ca – pi­o­ni­ri: Drim­tim (La­ća­rak) – Apo­te­ka An­đe­la (Srem­ska Mi­tro­vi­ca) 5:4; sta­ri­ji ve­te­ra­ni: Go­lub (Ma­čvan­ska Mi­tro­vi­ca) – Dok (Ša­bac) 3:1; ka­de­ti: 96 (Srem­ska Mi­tro­vi­ca) – Me­njač­ni­ca Mo­na­ko (Srem­ska Mi­tro­vi­ca) 3:1; mla­đi ve­te­ra­ni: Vi­ki­liks (Ru­ma) – Me­njač­ni­ca Mo­na­ko (Srem­ska Mi­tro­vi­ca) 5:4; omla­din­ci: Sto­la­ri­ja ma­siv (Srem­ska Mi­tro­vi­ca) – Da­deks (Ma­čvan­ska Mi­tro­vi­ca) 2:5.

Fi­na­li­sti u kon­ku­ren­ci­ji sta­ri­jih ve­te­ra­na

Kao i ra­ni­jih go­di­na, ta­ko je i upra­vo za­vr­še­ni tur­nir bio ove se­zo­ne naj­ma­sov­ni­ja i naj­po­se­će­ni­ja sport­ska pri­red­ba u gra­du na Sa­vi. U svim ka­te­go­ri­ja­ma na­stu­pi­lo je go­to­vo 90 eki­pa. Naj­ve­ći broj eki­pa na­stu­pio je u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji, a utak­mi­ce je po­sma­tra­lo oko se­dam hi­lja­da lju­bi­te­lja ma­log fud­ba­la.
Eki­pe su se naj­pre nad­me­ta­le po gru­pa­ma, a dve naj­bo­lje pla­si­ra­ne na­sta­vi­le su tak­mi­če­nje. U dru­gom de­lu tur­ni­ra ni­je bi­lo po­prav­nog, jer su se po­ra­že­ne eki­pe mo­ra­le da pre­se­le u gle­da­li­šte.
Or­ga­ni­za­ci­ja tur­ni­ra bi­la je na za­vid­nom ni­vou i pra­vi uvod u sle­de­ći, ko­ji će bi­ti ju­bi­la­ran. Jer, na­rad­ni će bi­ti 25. po re­du, a sa­svim je iz­ve­sno da u „Pin­ki­ju“ sle­di pra­vi sport­ski spek­takl na ra­dost i za­do­volj­stvo lju­bi­te­lja ma­log fud­ba­la.

S. Lov­ča­nin
Fo­to: M. Mi­le­u­snić

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: