• sreda, 10. avgust 2022.
Grad za­klju­ča­nih šah­to­va
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Grad za­klju­ča­nih šah­to­va

10. februar 2012. godine

Šah­to­vi na pu­tu

Srem­ska Mi­tro­vi­ca je je­dan od onih gra­do­va u Sr­bi­ji u ko­ji­ma se pri­me­nju­je si­stem ugrad­nje šah­to­va na za­klju­ča­va­nje. Ta­kvih šah­to­va je, po po­da­ci­ma JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da, već oko 1.500,  a ove go­di­ne isto jav­no pred­u­ze­će pla­ni­ra  da obez­be­di još 900 ova­kvih šah­to­va i za tu na­me­nu je obez­be­di­lo tri mi­li­o­na di­na­ra, sa­zna­je­mo od Bo­ja­na Ga­vri­ća, di­rek­to­ra jav­nog pred­u­ze­ća. Jer, po­klop­ce sa šah­to­va na za­klju­ča­va­nje ne­mo­gu­će je ukra­sti i od­ne­ti. Ga­vrić ka­že da se ra­di o šah­to­vi­ma či­ji su po­klop­ci ve­za­ni po­seb­nim si­ste­mi­ma za u ze­mlju ugra­đe­ni deo za­to su  za in­ve­sti­to­ra si­gur­ni­ji od obič­nih.

Specijalni šahtovi

Te­ma kra­đe po­klo­pa­ca od šah­to­va i re­še­ta­ka na sliv­ni­ci­ma at­mos­fer­ske ka­na­li­za­ci­je po­no­vo je do­šla u ži­žu in­te­re­so­va­nja zbog ve­sti iz ov­da­šnjeg JKP “Vo­do­vod” da je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u  periodu od 19. de­cem­bra 2011. do 9. ja­nu­a­ra ove go­di­ne, bla­go re­če­no, od­ne­to oko sto­ti­nu po­klo­pa­ca i re­šet­ki. Po­ja­va kra­đa ove vr­ste pri­sut­na u svim mi­tro­vač­kim na­se­lji­ma  a pi­ta­nja ko­ja se na­me­ću  mo­gla bi da gla­se: Ka­ko se bo­ri­ti pro­tiv ovih kra­đa? Ko si lju­di ko­ji­ma je di­nar od gvo­žđa va­žni­ji od bez­bed­no­sti dru­gih? Ka­ko da pred­u­ze­ća i po­je­din­ci na­dok­na­de šte­tu ko­ja na­sta­je zbog od­ne­tih po­klo­pa­ca?
Pri­ča se da je zbog kra­đe po­klop­ca je­dan ov­da­šnji vo­zač na­pra­vio ha­va­ri­ju na svom vo­zi­lu i da je za­to tu­žio grad, od­no­sno nad­le­žno jav­no pred­u­ze­će. Da li je to tač­no ili ni­je ni­smo us­pe­li da utvr­di­mo, ali u JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da ne kri­ju da  pod­no­se  pri­ja­ve pro­tiv NN iz­vr­ši­la­ca, ali i da pro­tiv pred­u­ze­ća po­je­din­ci pod­no­se pri­ja­ve iz na­ve­de­nih raz­lo­ga. Jer, po­je­din­ci sma­tra­ju da su oni kri­vi što na šah­tu ne­ma po­klop­ca zbog kog su ošte­će­ni. Di­rek­ci­ja, ka­ko ve­li naš sa­go­vor­nik, ne­ke ta­kve tu­žbe do­bi­ja u svo­ju ko­rist, a ne­ke ne, ali či­ni sve što je u nje­noj mo­guć­no­sti da se bo­ri pro­tiv te po­ja­ve. Sa­da ka­da su gra­đa­ni­ma i pred­u­ze­ći­ma na uslu­zi i ko­mu­nal­ni po­li­caj­ci  uz dru­ge slu­žbe, re­zu­la­ta je vi­še, ali se po­ja­va ne mo­že sa­svim is­ko­re­ni­ti. Ipak sma­tra­ju, naj­vi­še efe­ka­ta za oču­va­nje šah­to­va da­je upra­vo si­stem za­klju­ča­va­nja, za­to su ove go­di­ne pla­ni­ra­li sred­stva za ta­kve šah­to­ve, kao što si­ste­mat­ski ra­di ne­ko­li­ko go­di­na una­zad. Za­to ovo jav­no pred­u­ze­će po­se­du­je kar­tu gra­da u ko­ji­ma su ucr­ta­ne uli­ce gde su šah­to­vi već za­klju­ča­ni i one gde će to bi­ti ura­đe­no.

S.Đ.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: