• petak, 19. jul 2024.
Bli­že re­še­nju pa­sa lu­ta­li­ca
Inđija
0 Komentara

Bli­že re­še­nju pa­sa lu­ta­li­ca

14. februar 2012. godine

Na po­sled­njoj sed­ni­ci Ve­ća

Na sed­ni­ca­ma odr­ža­nim u pe­tak i po­ne­de­ljak, Ve­će je naj­pre utvr­di­lo pred­log, a Skup­šti­na do­ne­la za­klju­čak o po­kre­ta­nju ini­ci­ja­ti­ve za pre­nos bez na­kna­de ude­la Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u osnov­nom ka­pi­ta­lu Ve­te­ri­nar­ske sta­ni­ce „In­đi­ja“, na op­šti­nu In­đi­ja. To dru­gim re­či­ma zna­či no­vu i bo­lju or­ga­ni­za­ci­ju ove slu­žbe od jav­nog zna­ča­ja. Ti­me će op­šti­na i Ve­te­ri­nar­ska sta­ni­ca na je­dan kva­li­tet­no nov na­čin re­ša­va­ti pi­ta­nja bri­ge o svim ži­vo­ti­nja­ma i ži­vo­tinj­skom ot­pa­du, iz­me­đu osta­log, i o psi­ma lu­ta­li­ca­ma.
O za­kon­skoj pro­ce­du­ri ko­ja je tra­ja­la ne­što vi­še od go­di­nu da­na, pri­sut­ne je in­for­mi­sa­la Du­šan­ka Jan­ko­vić, na­čel­ni­ca Ode­lje­nja op­štih po­slo­va. Ona je pod­se­ti­la da je Skup­šti­na op­šti­ne u mar­tu pro­šle go­di­ne po­dr­ža­la ini­ci­ja­ti­vu za­po­sle­nih u Ve­te­ri­nar­skoj sta­ni­ci da na­kon pre­ki­da ne idu u da­lju pri­va­ti­za­ci­ju. Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne je re­kao da lo­kal­na za­jed­ni­ca ima oba­ve­ze ko­je pro­is­ti­ču iz Za­ko­na o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja i Za­ko­na o ko­mu­nal­nim de­lat­no­sti­ma ko­je mo­ra da spro­ve­de do sre­di­ne ove go­di­ne.
– I da ni­je Ve­te­ri­nar­ske sta­ni­ce op­šti­na bi bi­la u oba­ve­zi da for­mi­ra ne­ku slič­nu slu­žbu ko­ja bi se od­no­si­la na zo­o­hi­gi­je­nu. Go­di­na­ma una­zad mi na­sto­ji­mo da na­đe­mo ade­kvat­no re­še­nje za pse lu­ta­li­ce, ovo je sad tre­nu­tak da obez­be­di­mo bo­lje uslo­ve i po­stig­ne­mo bo­lje re­zul­ta­te po ovom pi­ta­nju. Ne­ka od re­še­nja su či­po­va­nje ži­vo­ti­nja, iz­grad­nja azi­la, re­kao je Si­ni­ša Fi­li­po­vić.
Di­rek­tor Ve­te­ri­nar­ske sta­ni­ce u In­đi­ji Bra­ni­slav Ob­ra­do­vić je pod­se­tio da je pro­ces pri­va­ti­za­ci­je pre­ki­nut mar­ta 2010. go­di­ne te da su kra­jem iste go­di­ne po­kre­nu­li ini­ci­ja­ti­vu da se ova slu­žba iz­u­zme od pri­va­ti­za­ci­je i sta­vi pod okri­lje op­šti­ne.
– Na­kon pre­ki­da po­sta­li smo vla­sni­štvo Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju, ona pre­ba­cu­je ka­pi­tal Vla­di Re­pu­bli­ke Sr­bi­je a Re­pu­bli­ka lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi. Iako je pro­ce­du­ra po­tra­ja­la, od svih ve­te­ri­nar­skih sta­ni­ca u ko­ji­ma je pro­pa­la pri­va­ti­za­ci­ja, je­di­no je u In­đi­ji sko­ro pri­ve­de­no kra­ju, re­kao je Ob­ra­do­vić
Psi bez vla­sni­ka su du­go­go­di­šnji pro­blem ne sa­mo ove već i dru­gih sre­di­na. Vi­še od po­lo­vi­ne po­zi­va gra­đa­na upu­će­nih pre­ko kol cen­tra pre­ma „Ko­mu­nal­cu“ od­no­si­lo se na hva­ta­nje pa­sa lu­ta­li­ca. Po re­či­ma di­rek­to­ra „Ko­mu­nal­ca“ Slav­ka Pu­va­če ot­ka­da se ba­ve ovim po­slom sa uli­ca su uklo­ni­li pre­ko 13.000 pa­sa. No­vim or­ga­ni­zo­va­njem Ve­te­ri­nar­ske sta­ni­ce i pri­me­nom za­ko­na o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja i u ovom seg­men­tu pri­ma­ći­će­mo se Evro­pi.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: