• četvrtak, 18. jul 2024.
Ogrev­ni bri­ke­ti za ugro­že­ne
Ruma
0 Komentara

Ogrev­ni bri­ke­ti za ugro­že­ne

15. decembar 2011. godine

Di­rek­tor Da­ni­ca Je­re­mić

Sa ši­re­njem svet­ske eko­nom­ske kri­ze u sve­tu, i kod nas, uz po­ve­ća­nje bro­ja ne­za­po­sle­nih, sve ve­ći je pri­ti­sak na cen­tre za so­ci­jal­ni rad, po vi­še osno­va. Ka­ko zi­ma već uve­li­ko ku­ca na vra­ta, na­bav­ka ogre­va do­bi­la je pri­o­ri­tet.
O pro­šlo­ne­delj­noj ak­ci­ji Cen­tra za so­ci­jal­ni rad vi­še po­da­ta­ka iz­ne­la nam je di­rek­tor ove usta­no­ve Da­ni­ca Je­re­mić:
-Pro­te­kle ne­de­lje re­a­li­zo­va­li smo jed­nu hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju, u sa­rad­nji sa rum­skom op­šti­nom i pri­vat­nim pred­u­ze­ćem “Ko­ra­na kop” iz Pu­ti­na­ca. Reč je o do­na­ci­ji ovog pred­u­ze­ća od 50 to­na ogrev­nih bri­ke­ta ko­ji su na­me­nje­ni za 180 so­ci­jal­no ugro­že­nih po­ro­di­ca u Ru­mi i se­li­ma rum­ske op­šti­ne. Pri po­de­li, pred­nost će ima­ti sa­mo­hra­na do­ma­ćin­stva, ko­ri­sni­ci nov­ča­ne so­ci­jal­ne po­mo­ći i in­va­li­di. Oče­ku­je se pro­ši­re­nje li­ste onih ko­ji će pri­mi­ti ovu vr­stu po­mo­ći.
Ovih da­na, kao pri­me­ri do­bre prak­se u re­a­li­za­ci­ji so­ci­jal­ne za­šti­te, Op­šti­na Ru­ma i Cen­tar za so­ci­jal­ni rad, uz još de­vet op­šti­na u Sr­bi­ji, pri­mi­li su po­hval­ni­cu Stal­ne kon­fe­ren­ci­je gra­do­va sa se­di­štem u Be­o­gra­du.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: