• četvrtak, 18. jul 2024.
No­va rad­na me­sta  u ”Mi­ta­su”
Ruma
0 Komentara

No­va rad­na me­sta u ”Mi­ta­su”

21. decembar 2011. godine

Bo­jan Paj­tić u po­go­ni­ma ''Mi­ta­sa''

No­va za­po­šlja­va­nja, te­ma o ko­joj se u vre­me­nu kri­ze naj­vi­še go­vo­ri, ima­la je ovih da­na u Ru­mi kon­kret­nu osno­vu. Pred­sed­nik voj­vo­đan­ske Vla­de dr Bo­jan Paj­tić, sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma me­đu ko­ji­ma je bio i po­kra­jin­ski se­kre­tar za rad i za­po­šlja­va­nje Mi­ro­slav Va­sin, po­se­tio je 6. de­cem­bra Ru­mu, a raz­log je bio ohra­bru­ju­ći i obo­jen op­ti­mi­zmom – sa če­škom fir­mom ”Mi­tas”, svet­skim li­de­rom u pro­iz­vod­nji pne­u­ma­ti­ka, pot­pi­san je ugo­vor o 46 no­vih rad­nih me­sta.
Uz na­po­me­nu da u uslo­vi­ma eko­nom­ske kri­ze dr­ža­va mo­ra da pred­u­zi­ma i do­dat­ne me­re, u pre­va­zi­la­že­nju te kri­ze, dr Paj­tić je pod­se­tio da je pre dve i po go­di­ne, u sa­rad­nji sa Se­kre­ta­ri­ja­tom za rad i za­po­šlja­va­nje, usta­no­vljen pro­gram za­po­šlja­va­nja: ovim pu­tem do sa­da je u Voj­vo­di­ni za­po­sle­no vi­še od 20 hi­lja­da mla­dih lju­di, od to­ga 738 u Ru­mi.
-Pot­pi­si­va­nje da­na­šnjeg ugo­vo­ra nam omo­gu­ću­je otva­ra­nje još 46 no­vih rad­nih me­sta, šest mi­li­o­na di­na­ra usme­ra­va­mo u ova za­po­šlja­va­nja. Po­sve­će­ni smo ne sa­mo da­va­nju po­dr­ške u za­po­šlja­va­nju kod do­ma­ćih, već i ino­stra­nih in­ve­sti­to­ra. Mi da­nas u Voj­vo­di­ni ima­mo 25 stra­nih kom­pa­ni­ja, one in­ve­sti­ra­ju 160 mi­li­o­na evra u svo­ju pro­iz­vod­nju i za­po­šlja­va­ju do­dat­nu rad­nu sna­gu-is­ta­kao je pred­sed­nik Paj­tić.
Di­rek­tor ”Mi­ta­sa” Ivo So­mr naj­pre se za­hva­lio pre­stav­ni­ci­ma voj­vo­đan­ske Vla­de i osta­lih srp­skih in­sti­tu­ci­ja na po­dr­šci u raz­vo­ju ove kom­pa­ni­je, i do­dao:
-Ra­di­mo do­bro, ima­mo 584 za­po­sle­na rad­ni­ka, da­nas pot­pi­su­je­mo do­na­ci­ju za no­vih 46 rad­nih me­sta. Ovu fir­mu smo pre­u­ze­li 2008. go­di­ne, na­ba­vi­li smo no­ve pre­se, ovo što vi­di­te je me­sto za no­vu ma­ši­nu a reč je o pro­jek­tu ”Ru­si­ja”. Po­če­tak ove se­rij­ske pro­iz­vod­nje pla­ni­ran je za april na­red­ne go­di­ne.
Di­rek­tor So­mr je u obra­ća­nju no­vi­na­ri­ma broj­nih re­dak­ci­ja iz­neo po­dat­ke da se u ”Mi­ta­su” go­di­šnje pro­iz­ve­de­ o­ko 300 hi­lja­da gu­ma, što je ko­li­či­na od 15,5 hi­lja­da to­na. U iz­voz ide 90 pro­ce­na­ta ukup­ne pro­iz­vod­nje, a vred­nost te iz­ve­ze­ne ro­be je 30 mi­li­o­na evra. Ka­da je reč o tr­ži­štu, to je Evro­pa, njen za­pad­ni i is­toč­ni deo.
Pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić na­gla­sio je da je ovo do­bar put za sma­nje­nje ne­za­po­sle­no­sti, jer je u rum­skoj op­šti­ni tre­nut­no oko šest hi­lja­da lju­di raz­li­či­tih struč­nih pro­fi­la i sta­ro­sne do­bi na evi­den­ci­ji bi­roa za ne­za­po­sle­ne.

K. Ku­zma­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: