• sreda, 17. jul 2024.
„La­mes“ u po­se­du par­ce­le
Ekonomija
0 Komentara

„La­mes“ u po­se­du par­ce­le

15. decembar 2011. godine

"La­mes" i zva­nič­no u po­se­du ze­mlji­šta

Sremska Mitrovica – Pred­stav­ni­ci Di­rek­ci­je za iz­grad­nju gra­da pre­da­li su pro­šle sre­de pred­stav­ni­ci­ma ita­li­jan­skog „La­me­sa“ u po­sed ne­što vi­še od 5,2 hek­ta­ra ze­mlji­šta u in­du­strij­skoj zo­ni „Se­ver 2“ na ko­joj će se do po­lo­vi­ne na­red­ne go­di­ne iz­gra­di­ti fa­bri­ka po­di­za­ča sta­kla na auto­mo­bi­li­ma i u ko­joj će se za­po­sli­ti 250 rad­ni­ka.
Po re­či­ma za­me­ni­ka gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mi­tro­vi­ce Sr­đa­na Ko­zli­ne, za­hva­lju­ju­ći od­lu­ka­ma Skup­šti­ne gra­da i uz pu­no raz­u­me­va­nje Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ste­kli su se uslo­vi da se ita­li­jan­skom in­ve­sti­to­ru pre­da par­ce­la i na taj na­čin  prak­tič­no po­či­nje re­a­li­za­ci­ja ove ve­li­ke in­ve­sti­ci­je što je od iz­u­zet­nog zna­ča­ja za gra­đa­ne Srem­ske Mi­tro­vi­ce i za sve ko­ji že­le da Mi­tro­vi­ca bu­de po­želj­no me­sto za ži­vot.
Di­rek­tor Di­rek­ci­je za iz­rad­nju gra­da Bo­jan Ga­vrić ka­že da je „La­mes“ sa­da i fak­tič­ki ušao u po­sed par­ce­le ko­je je do­bio u traj­no vla­sni­štvo zbog ve­li­kog bro­ja rad­ni­ka ko­je će za­po­sli­ti.
– Na­da­mo se da ovo ni­je po­sled­nja in­ve­sti­ci­ja u in­du­strij­skoj zo­ni „Se­ver“. Šta vi­še, mi­sli­mo da će po­sle ove in­ve­sti­ci­je, sti­ći i osta­li za­in­te­re­so­va­ni in­ve­sti­to­ri jer je ov­de, u in­du­strij­skoj zo­ni „Se­ver 2“ osta­lo još ne­što vi­še od 10 hek­ta­ra ze­mlji­šta – na­vo­di Ga­vrić.
Di­rek­tor „La­me­sa“ Go­ran Po­po­vić re­kao je da sa­da sle­di uknji­že­nje ze­mlji­šta a po­tom i po­če­tak iz­grad­nje no­ve fa­bri­ke.
– Iako je na­ša že­lja da što pre poč­ne­mo s ra­do­vi­ma, to će za­vi­si­ti i od vre­men­skih pri­li­ka. Pro­je­kat se pri­vo­di kra­ju, fi­nal­na ver­zi­ja bi­će za­vr­še­na za par sed­mi­ca i na­kon to­ga će­mo sa iz­vo­đa­čem ra­do­va sa­gle­da­ti ka­pa­ci­te­te nji­ho­vih mo­guć­no­sti u zim­skim uslo­vi­ma. Si­gur­no je da će­mo zim­ski pe­ri­od is­ko­ri­sti­ti za pri­prem­ne ra­do­ve ka­ko bi­smo sve za­vr­ši­li do pro­le­ća i le­ta – iz­ja­vio je Go­ran Po­po­vić.
On je na­po­me­nuo da se uve­li­ko ra­di i na iz­bo­ru ka­dro­va za no­vu fa­bri­ku:
– Mi smo na­pra­vi­li pr­vu se­lek­ci­ju ka­dro­va i po­če­li smo obu­ku sa gru­pom ko­ja će bi­ti na ni­vou upra­vlja­nja. Oni se uve­li­ko pri­pre­ma­ju po­što je sti­gao i deo ma­ši­na na ko­ji­ma će tre­ni­ra­ti. Za dve sed­mi­ce oče­ku­je­mo da stig­ne i pro­iz­vod­na li­ni­ja, a u tom pe­ri­o­du će bi­ti pri­mlje­no i 10 do 15 rad­ni­ka ko­ji će ra­di­ti na toj li­ni­ji. Na­sta­vi­će­mo sa za­po­šlja­va­njem ta­ko da će­mo do kra­ja go­di­ne za­po­sli­ti 50 lju­di ka­ko je i pla­ni­ra­no ka­da je u pi­ta­nju pro­iz­vod­nja.

Ž.Ne­go­va­no­vić
Fo­to: M.Mi­le­u­snić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: