• subota, 30. septembar 2023.
Manja stopa, isti porez
Ekonomija
0 Komentara

Manja stopa, isti porez

4. maj 2011. godine

Branislav Nedimović

Sremska Mitrovica – U je­di­nom srem­skom gra­du je od oko 20.000 do­ma­ćin­sta­va na ime po­re­za na imo­vi­nu go­di­šnje na­pla­ći­va­no oko 60 mi­li­o­na di­na­ra. U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci tvr­de da ne­će pri­me­ni­ti mak­si­mal­ne sto­pe po­re­za na imo­vi­nu za gra­đa­ne i da će iz­nos ovog po­re­za, pri­me­nom ma­nje sto­pe, osta­ti na prošlogodišnjem ni­vou iako je ažu­ri­ra­njem evi­den­ci­je pro­ši­re­na ba­za po­re­skih ob­ve­zni­ka.

– Mi će­mo is­ko­ri­sti­ti sve mo­guć­no­sti pa će i za prav­na i za fi­zič­ka li­ca si­ta­u­ci­ja bi­ti do­sta po­volj­ni­ja ne­go što je to za­kon u ovom tre­nut­ku pred­vi­deo. Is­ko­ri­sti­će­mo me­ha­ni­zam da ne pri­me­ni­mo mak­si­mal­ne sto­pe, pre sve­ga zbog gra­đa­na Srem­ske Mi­tro­vi­ce jer mi­slim da no­vi na­me­ti ni­ko­me ni­su po­treb­ni u 2011. go­di­ni ko­ja će, u eko­nom­skom smi­slu, bi­ti još te­ža ne­go pret­hod­ne go­di­ne – ka­že gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.- Uko­li­ko bi lo­kal­na sa­mo­u­pra­va is­ko­ri­sti­la pra­vo na po­re­sku sto­pu ko­ju je dr­ža­va pro­pi­sa­la, to bi za sva­kog po­re­skog ob­ve­zni­ka si­gur­no zna­či­lo 50-60 po­sto ve­će po­re­ze na imo­vi­nu i mi to ne­će­mo ura­di­ti.

– Mi će­mo ići na zna­čaj­no uma­nje­nje po­re­ske sto­pe ka­ko bi­smo po­re­ske ob­ve­zni­ke do­ve­li u si­tu­a­ci­ju da pla­ća­ju svo­je oba­ve­ze isto ko­li­ko su pla­ća­li i ra­ni­je, a mo­žda ne­što i ma­nje zbog eko­nom­ske si­tu­a­ci­je u ko­joj se na­la­zi­mo. Tre­nut­no se vo­di ras­pra­va da li će ta po­re­ska sto­pa bi­ti 0,15 ili 0,20 od­sto – na­vo­di Ne­di­mo­vić. On uka­zu­je i da će prav­na li­ca pla­ća­ti ma­nje po­re­ze na imo­vi­nu i za­me­ra što za­ko­nom ni­je pro­pi­sa­no da se taj no­vac oba­ve­zno in­ve­sti­ra.

– Ka­da smo ra­di­li si­mu­la­ci­je pri­me­ne po­re­za na imo­vi­nu, one su po­ka­za­le da za prav­na li­ca do­la­zi do dra­ma­tič­nog uma­nje­nja po­re­za jer ne po­sto­ji isto­vet­nost kod ob­ra­ču­na. Utvr­đu­je se tr­ži­šna vred­nost imo­vi­ne za fi­zič­ka li­ca, a po knji­go­vod­stve­noj vred­no­sti se ide za prav­na li­ca. Za prav­na li­ca knji­go­vod­stve­na vred­nost ni­je re­al­na, to ni­su pra­ve vred­no­sti, ta­ko do­đe­mo u si­tu­a­ci­ju da se za prav­na li­ca do­sta uma­nju­ju po­re­ske oba­ve­ze, pa se pi­ta­mo šta je ko imao na­me­ru u ova­kvoj si­tu­a­ci­ji. Ako je na­me­ra bi­la da bi se olak­ša­la eko­nom­ska po­zi­ci­ja prav­nih li­ca, ja se sla­žem sa tim, ako je bi­la na­me­ra da se ta sred­stva osta­ve prav­nim li­ci­ma za in­ve­sti­ra­nje, ja se i sa tim sla­žem, ali on­da to ta­ko tre­ba da se jav­no ka­že i za­ko­nom pro­pi­še – is­ti­če Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.

Ž. Ne­go­va­no­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: