• četvrtak, 18. jul 2024.
”Bo­ri se pro­tiv di­ja­be­te­sa”
Ruma
0 Komentara

”Bo­ri se pro­tiv di­ja­be­te­sa”

1. decembar 2011. godine

Za­be­le­že­no u Do­mu pen­zi­o­ne­ra

Po­vo­dom obe­le­ža­va­nja Svet­skog da­na di­ja­be­te­sa, za­po­sle­ni u Do­mu zdra­vlja ”Ru­ma” or­ga­ni­zo­va­li su niz ak­ci­ja, a sve pod slo­ga­nom ”Bo­ri se pro­tiv di­ja­be­re­sa”.
Ak­ci­je bes­plat­nog me­re­nja še­će­ra u kr­vi, si­ste­mat­skog pre­gle­da, kao i me­re­nja krv­nog pri­ti­ska od­vi­ja­le su se od 14. do 18. no­vem­bra, i to u Pre­ven­tiv­nom cen­tru Do­ma zdra­vlja, u Dru­goj MZ Ru­ma, Do­mu pen­zi­o­ne­ra kao i Sa­ve­zu sle­pih i sla­bo­vi­dih li­ca. To­kom ovih ne­ko­li­ko da­na svo­je zdrav­stve­no sta­nje pro­ve­ri­lo je oko 160 oso­ba, naj­vi­še za­in­te­re­so­va­nih bi­lo je u ka­te­go­ri­ji pen­zi­o­ne­ra.
Me­di­cin­ski struč­nja­ci su utvr­di­li da je naj­ve­ći broj pre­gle­da­nih li­ca imao po­vi­šen ni­vo še­će­ra u kr­vi, kao i vi­sok pri­ti­sak. Ta­ko su se Ru­mlja­ni uklo­pi­li u op­štu sli­ku Sr­bi­je ka­da su pi­ta­nju uzro­ci ovih bo­le­sti – na pr­vom me­stu je stres, sle­de go­ja­znost, ne­do­volj­na fi­zič­ka ak­tiv­nost, lo­še na­vi­ke u is­hra­ni…

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: