• četvrtak, 18. jul 2024.
Od sta­re har­ti­je do no­vih pro­iz­vo­da
Reportaža
0 Komentara

Od sta­re har­ti­je do no­vih pro­iz­vo­da

8. novembar 2011. godine

Pro­iz­vo­di na­sta­li od sta­rog pa­pi­ra

Sta­rog pa­pi­ra ima svu­da oko nas. Ne­gde ga or­ga­ni­zo­va­no sa­ku­plja­ju, pro­da­ju ot­ku­plji­vač­kim fir­ma­ma, po­ne­što za­ra­de, a ve­ći­na ga naj­če­će go­mi­la ne­is­ko­ri­šće­nog. U Spe­ci­jal­noj osnov­noj i sred­njoj ško­li “Ra­di­voj Po­po­vić u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci već ne­ko­li­ko go­di­na uče de­cu ka­ko da od sta­re har­ti­je na­pra­ve no­ve pro­iz­vo­de.
Pri ovoj spe­ci­jal­noj ško­li,  od škol­ske 1996/97. po­sto­ji gra­fič­ka ra­di­o­ni­ca. Ona se na­la­zi u objek­tu u Uli­ci Ste­va­na Srem­ca, a osno­va­na je ra­di oba­vlja­nja prak­tič­ne na­sta­ve uče­ni­ka sred­nje ško­le na sme­ru za gra­fič­ka za­ni­ma­nja. Tu svr­hu ra­di­o­ni­ca ostva­ru­je, jer se u ovoj mi­tro­vač­koj ško­li ško­lu­ju za pr­vi, dru­gi i tre­ći ste­pen bu­du­ći si­to­štam­pa­ri, kar­to­na­že­ri i knji­go­ve­sci. Pe­tar Ca­kić, je­dan od na­stav­ni­ka u ra­di­o­ni­ci pri­ča nam da se u sklo­pu prak­tič­ne obu­ke re­a­li­zu­ju i eko­lo­ški pro­gra­mi. Kon­kret­no, ra­di se o ko­ri­šće­nju  sta­rog pa­pi­ra od ko­ga, na­kon re­ci­kla­že, pra­ve ra­znu no­vu ro­bu: mi­ni bi­ste rim­skih im­pe­ra­to­ra, mo­de­li za pa­ko­va­nje bo­ca, re­klam­ni blo­ko­vi…

Pe­tar Ca­kić

– Hte­li smo pro­šle go­di­ne da osnu­je­mo i re­gi­stru­je­mo rad­ni cen­tar  ove vr­ste, ali to je osta­lo za ka­sni­je. To nam ne sme­ta da se ba­vi­mo do­sa­da­šnjim ra­dom i re­ci­kla­žom sta­rog pa­pi­ra. Sa­ku­plja­mo ga u ško­li i ov­de u ra­di­o­ni­ci. Pa­pir se pre­bi­re i odva­ja po vr­sta­ma, usit­nja­va, kva­si, me­lje, opet kva­si pa ce­di, pre­su­je i su­ši u for­ma­te od ko­jih pra­vi­mo ko­ri­ce za re­klam­ne blo­ko­ve, raz­ne mo­de­le za pa­ko­va­nje bo­ca vi­na i slič­no. Te mo­de­le za bo­ce de­ca ka­sni­je ople­me­nju­ju cr­te­ži­ma – ob­ja­šnja­va Ca­kić.

Na ča­su prak­tič­ne na­sta­ve

U gra­fič­koj ra­di­o­ni­ci Sred­nje i osnov­ne ško­le “Ra­di­voj Po­po­vić” iz­ra­đu­ju vi­zit­kar­te, po­ziv­ni­ce, obra­sce, blok ro­bu, fla­je­re, pla­ka­te, raz­ne tr­go­vač­ke knji­ge, ali sve do for­ma­ta ko­ji im omo­gu­ću­ju ma­ši­ne ko­je po­se­du­ju.  Za rad u ra­di­o­ni­ci obez­be­đe­ne su osnov­ne ma­ši­ne, kao što su pre­se, ma­ši­ne za po­ve­zi­va­nje i slič­no. Jed­nu pre­su su ku­pi­li, dru­gu su do­bi­li od “Ma­tro­za”. Do­sta to­ga ov­de se ra­di ruč­no, jer za na­bav­ku do­dat­ne opre­me, po­seb­no sa­vre­me­ne, tre­ba nov­ca.

S.Đ.- M.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: