• ponedeljak, 20. maj 2024.
Naj­bo­lja zdrav­stve­na usta­no­va u Sr­bi­ji
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Naj­bo­lja zdrav­stve­na usta­no­va u Sr­bi­ji

2. novembar 2011. godine

Ba­zar zdra­vlja

Dom zdra­vlja Srem­ska Mi­tro­vi­ca naj­bo­lji je dom zdra­vlja na pod­ruč­ju ce­le Sr­bi­je, sa­op­šte­no je na Na­ci­o­nal­noj kon­fe­ren­ci­ji o stal­nom una­pre­đe­nju kva­li­te­ta ra­da odr­ža­noj pro­te­kle ne­de­lje u Be­o­gra­du. Pa­ra­me­tri na osno­vu ko­jih je Mi­ni­star­stvo pra­ti­lo rad zdrav­stve­nih usta­no­va to­kom pro­te­kle go­di­ne bi­li su: kva­li­tet pru­že­nih uslu­ga, za­do­volj­stvo ko­ri­sni­ka tih uslu­ga, edu­ka­ci­ja za­po­sle­nih, nji­ho­va akre­di­ta­ci­ja i usa­vr­ša­va­nje, kao i za­do­volj­stvo za­po­sle­nih u do­mo­vi­ma zdra­vlja.
Pre­ma re­či­ma di­rek­tor­ke Do­ma zdra­vlja Srem­ska Mi­tro­vi­ca dr Na­de Zec Pet­ko­vić, na osno­vu svih ovih pa­ra­me­ta­ra uku­pan skor za mi­tro­vač­ki Dom zdra­vlja iz­no­si 2,21 po­en.
– Iza nas, na dru­gom me­stu je Dom zdra­vlja No­vi Be­o­grad, sa sko­rom od 2,08 bo­da, a na­kon nje­ga sle­de i dru­gi ve­li­ki do­mo­vi zdra­vlja, ko­ji ima­ju zna­tan broj slu­žbi i mno­go za­po­sle­nih. Upra­vo to što je naš Dom zdra­vlja pro­gla­šen za naj­bo­lji u tr­ci sa naj­ve­ći­ma u ze­mlji  je­dan od raz­lo­ga zbog ko­jeg nam je ovo pri­zna­nje još zna­čaj­ni­je. Pri­li­kom oce­nji­va­nja kva­li­te­ta ra­da pra­ti­la se Slu­žba op­šte me­di­ci­ne, od­no­sno broj uslu­ga ko­je na­ši le­ka­ri u toj slu­žbi pru­že ko­ri­sni­ci­ma, a na­kon če­ga oni ne mo­ra­ju da idu na da­lje le­če­nje na se­kun­dar­ni ni­vo. Po­red to­ga pra­tio se i rad Slu­žbe zdrav­stve­ne za­šti­te že­na, Slu­žbe zdrav­stve­ne za­šti­te de­ce i škol­ske omla­di­ne, kao i Slu­žba hit­ne me­di­cin­ske po­mo­ći. Pra­ti­la se vak­ci­na­ci­ja od gri­pa, kao i kom­plet­ne pre­ven­tiv­ne uslu­ge, a ta­ko­đe i sti­ca­nje i ob­no­va zna­nja za­po­sle­nih, kao i nji­ho­va ve­šti­na – ka­že di­rek­tor­ka naj­u­spe­šni­jeg Do­ma zdra­vlja u Sr­bi­ji dr Na­da Zec Pet­ko­vić, na­gla­ša­va­ju­ći da su upra­vo u obla­sti edu­ko­va­nja za­po­sle­nih Mi­trov­ča­ni mak­si­ma­lan broj po­e­na.
Naj­ve­ćom oce­nom oka­rak­te­ri­san je, ta­ko­đe, i onaj deo ko­ji se od­no­si na za­do­volj­stvo ko­ri­sni­ka uslu­ga, što je po­seb­no zna­čaj­no ima­ju­ći u vi­du da su se pa­ci­jen­ti u svim slu­žba­ma iz­ja­šnja­va­li ano­nim­no.
Ka­ko is­ti­če di­rek­tor­ka Zec Pet­ko­vić, u sre­di­štu ra­da ovog Do­ma zdra­vlja na­la­zi se pa­ci­jent ko­ji ima sva pra­va da mu bu­de pru­že­na pra­vo­vre­me­na i kva­li­tet­na uslu­ga, uz nje­go­vu mak­si­mal­nu bez­bed­nost, a cilj je da se pru­ži što vi­še pre­ven­tiv­nih uslu­ga i do­da­la:

Dr Na­da Zec Pet­ko­vić di­rek­tor­ka Do­ma zdra­vlja Srem­ska Mi­tro­vi­ca

– Ovi re­zlu­ta­ti si­gur­no ne bi bi­li ova­ko iz­u­zet­ni da uz me­ne ni­je sta­jao vre­dan i uspe­šan tim, ne sa­mo za­po­sle­nih u Do­mu zdra­vlja, ne­go i u okvi­ru lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ta­ko da je ovaj uspeh za­pra­vo uspeh svih nas. Ina­če, u ovoj zdrav­stve­noj usta­no­vi, za­jed­no sa sto­ma­to­lo­gi­jom, ima 440 za­po­sle­nih, od če­ga 98 le­ka­ra i 177 me­di­cin­skih se­sta­ra.

tekst: S. Mi­haj­lo­vić
fo­to: M. Mi­le­u­snić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: