• sreda, 17. jul 2024.
Na­gra­da Mi­trov­čan­ki Sla­đa­ni Mi­len­ko­vić
Kultura
0 Komentara

Na­gra­da Mi­trov­čan­ki Sla­đa­ni Mi­len­ko­vić

29. novembar 2011. godine

Me­đu do­bit­ni­ci­ma i Sla­đa­na Mi­len­ko­vić

Požega  – Knji­žev­ne no­vi­ne „Svi­tak“ i Na­rod­na bi­bli­o­te­ka iz Po­že­ge, ras­pi­sa­li su kon­kurs za knji­žev­nu na­gra­du „Ha­dži Dra­gan“, ko­ja je usta­no­vlje­na 2008. go­di­ne, za ci­klus od pet pe­sa­ma na slo­bod­nu te­mu. Na kon­kurs se ja­vi­lo 98 pe­sni­ka ko­ji pi­šu na srp­skom je­zi­ku, iz Sr­bi­je, Cr­ne Go­re, Re­pu­bli­ke Srp­ske i Ne­mač­ke.
Ži­ri za do­de­lu ovo­go­di­šnje na­gra­de ra­dio je u sa­sta­vu: knji­žev­ni­ci Pe­tar Ma­to­vić, Zo­ran Je­re­mić i Mi­li­jan De­spo­to­vić. Jed­no­gla­snom od­lu­kom ži­ri­ja na­gra­da „Ha­dži Dra­gan“ za  2011, za ci­klus pe­sa­ma „In­va­zi­ja vo­de“, bi­će do­de­lje­na Bo­ja­ni Sto­ja­no­vić Pan­to­vić iz Be­o­gra­da.
Na­gra­du „Ha­dži Dra­gan“ za naj­lep­šu pe­smu „Jam Ha­me­lah“ po­sve­će­nu ha­dži Dra­ga­nu To­do­ro­vi­ću, do­bi­la je knji­žev­ni­ca Sla­đa­na Mi­len­ko­vić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce za pe­smu „Jam Ha­me­lah“.
Po­što je ha­dži Dra­gan To­do­ro­vić, u či­ju čast je usta­no­vlje­na ova na­gra­da, bio pr­vi pred­sed­nik Knji­žev­ne za­jed­ni­ce Udru­že­nja knji­žev­ni­ka Sr­bi­je za Zla­ti­bor­ski okrug, osni­vač do­de­lju­je još jed­nu na­gra­du „Ha­dži Dra­gan“ za naj­bo­lju knji­gu čla­na ove knji­žev­ne za­jed­ni­ce ko­ja je ob­ja­vlje­na iz­me­đu dva sa­zi­va. La­u­re­at je Slo­bo­dan Ri­sto­vić iz Uži­ca, za knji­gu pe­sa­ma „Pa­ti­na pla­me­na“.
La­u­re­a­ti­ma će na­gra­da bi­ti uru­če­na kra­jem no­vem­bra na sve­ča­no­sti u Po­že­gi ka­da će bi­ti pro­mo­vi­san no­vi broj Knji­žev­nih no­vi­na „Svi­tak“ u ko­jem će bi­ti ob­ja­vljen iz­bor iz ra­do­va uče­sni­ka ovo­go­di­šnjeg kon­kur­sa za na­gra­du „Ha­dži Dra­gan“.

S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: