• sreda, 17. jul 2024.
Mi­tro­vi­ca – grad spor­ta
Sport
0 Komentara

Mi­tro­vi­ca – grad spor­ta

29. novembar 2011. godine

De­talj sa tri­bi­ne o spor­tu u Voj­vo­di­ni

Sremska Mitrovica – U okvi­ru re­a­li­za­ci­je pro­jek­ta “Una­pre­di­mo sport u Voj­vo­di­ni”, pro­šlog če­tvrt­ka su u rad­noj po­se­ti Srem­skoj Mi­tro­vi­ci bi­li za­me­ni­ca po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra za sport i omla­di­nu Alek­san­dra Ri­stić, vi­ši sa­vet­nik dr. Mi­lo­rad Dok­ma­nac, sa­vet­nik Bran­ko Vu­jo­vić i sa­mo­stal­ni struč­ni sa­rad­nik Dra­gan Ve­lič­ko­vić. Po­red pred­stav­ni­ka Po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta za sport i omla­di­nu, u po­se­ti Mi­tro­vi­ci i u ra­du tri­bi­ne o spor­tu u Voj­vo­di­ni uče­stvo­va­li su i di­rek­tor Po­kra­jin­skog za­vo­da za sport dr. Ne­nad Su­da­rov i po­moć­nik di­rek­to­ra Mi­ha­i­lo Mi­le­tić kao i ge­ne­ral­ni se­kre­tar Sport­skog sa­ve­za Voj­vo­di­ne Mla­den Stoj­šin.
Pred­stav­ni­ke broj­nih mi­tro­vač­kih sport­skih klu­bo­va i go­ste iz Po­kra­ji­ne po­zdra­vi­li su za­me­nik na­čel­ni­ka Upra­ve za sport Bog­dan Bo­žin i gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.
– Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ima ve­o­ma do­bru sa­rad­nju sa Po­kra­jin­skim se­kre­ta­ri­ja­tom ka­ko kod opre­ma­nja sport­skih sa­la, ta­ko i kod funk­ci­o­ni­sa­nja klu­bo­va i spor­ta na lo­kal­nom ni­vou. Pro­fe­sor Dok­ma­nac je re­no­mi­ra­ni struč­njak u obla­sti spor­ta, vr­hun­skog i za funk­ci­o­ni­sa­nje i fi­nan­si­ra­nje spor­ta na lo­kal­nom ni­o­vu. Mo­de­li su od­lič­ni i oni će nam ko­ri­sti­ti kod osni­va­nja Sport­skog sa­ve­za i kod funk­ci­o­ni­sa­nja klu­bo­va – ka­že Bo­žin i na­vo­di da se u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci za sport iz­dva­ja 2,65 od­sto bu­dže­ta gra­da.
Gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić pod­se­tio je da je uz po­moć gra­da u po­je­di­nim se­o­skim sre­di­na­ma ob­no­vljen rad fud­bal­skih i od­boj­ka­ških klu­bo­va.

Uče­sni­ci tri­bi­ne

– Ni­je to ura­đe­no sa­mo zbog spor­ta, već pre­vas­hod­no zbog tih sre­di­na. Ako se­lo ne­ma kul­tur­no-umet­nič­ko dru­štvo, lo­vač­ko dru­štvo ili sport­ski klub, mo­že­mo se „po­zdra­vi­ti“ sa tom sre­di­nom i to je re­al­nost – re­kao je Ne­di­mo­vić i pod­se­tio na ve­či­te di­le­me da li fi­nan­si­ra­ti ama­ter­ski, vr­hun­ski, ili re­kre­a­tiv­ni sport.
– Što se vr­hun­skog spor­ta ti­če, do­bro je Mi­tro­vi­ca ima do­sta uspe­šnih klu­bo­va i spor­to­va. Od­go­vor­ni iz Po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta i Za­vo­da za sport su na­ši part­ne­ri go­di­na­ma u sve­mu ovo­me i ja mo­gu sa­mo da im se za­hva­lim na sve­mu što su ura­di­li u pret­hod­nom pe­ri­o­du na sport­skim sa­la­ma – is­ta­kao je gra­do­na­čel­nik Ne­di­mo­vić. – Ako sve bu­de u re­du, već po­čet­kom na­red­ne go­di­ne otvo­ri­će­mo i no­vu sport­sku ha­lu u Gim­na­zi­ji i, ako se re­še imo­vin­sko-prav­ni od­no­si, otvo­ri­će­mo i no­vu ha­lu u Ško­li „Ra­di­voj Po­po­vić“ .
Ko­or­di­na­tor Pro­jek­ta „Una­pre­di­mo sport u Voj­vo­di­ni“ Bran­ko Vu­jo­vić je upo­znao uče­sni­ke tri­bi­ne sa osnov­nim za­da­ci­ma i ci­lje­vi­ma pro­jek­ta i na­gla­sio da je op­šti­na Srem­ska Mi­tro­vi­ca 41. po re­du u ko­joj se re­a­li­zu­je ovaj pro­je­kat ko­ji ima za cilj da se na­kon obi­la­ska svih op­šti­na sa te­ri­to­ri­je APV do­bi­je ja­sna i de­talj­na sa­zna­nja o sta­nju spor­ta u AP Voj­vo­di­ni.
Za­me­ni­ca po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra za sport i omla­di­nu Alek­san­dra Ri­stić, pred­sta­vi­la je rad po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta za sport i omla­di­nu kao i na­či­ne i mo­guć­no­sti uza­jam­ne sa­rad­nje, ali i da­la osvrt na ak­tu­el­nu si­tu­a­ci­ju u spor­tu u Voj­vo­di­ni i Sr­bi­ji, i sve one ko­ra­ke ko­je bi tre­ba­lo pred­u­ze­ti u ci­lju una­pre­đe­nja istog.
Rad­ni deo tri­bi­ne otvo­rio je dr. Mi­lo­rad Dok­ma­nac ko­ji je go­vo­rio o mo­de­li­ma funk­ci­o­ni­sa­nja spor­ta na ni­vou lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, kao jed­nog od osnov­nih pred­u­slo­va za stva­ra­nje kva­li­tet­ni­jih uslo­va za raz­voj spor­ta, ali i o ne­kim osnov­nim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma iz za­ko­na o spor­tu. Mi­ha­i­lo Mi­le­tić je u svom iz­la­ga­nju pred­sta­vio Po­kra­jin­ski za­vod za sport a Mla­den Stoj­šin je sve pri­sut­ne upo­znao sa pla­no­vi­ma, pro­gra­mi­ma i funk­ci­o­ni­sa­njem Sport­skog Sa­ve­za Voj­vo­di­ne.

Ž.N.

U okvi­ru re­a­li­za­ci­je pro­jek­ta “Una­pre­di­mo sport u Voj­vo­di­ni”, pro­šlog če­tvrt­ka su u rad­noj po­se­ti Srem­skoj Mi­tro­vi­ci bi­li za­me­ni­ca po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra za sport i omla­di­nu Alek­san­dra Ri­stić, vi­ši sa­vet­nik dr. Mi­lo­rad Dok­ma­nac, sa­vet­nik Bran­ko Vu­jo­vić i sa­mo­stal­ni struč­ni sa­rad­nik Dra­gan Ve­lič­ko­vić. Po­red pred­stav­ni­ka Po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta za sport i omla­di­nu, u po­se­ti Mi­tro­vi­ci i u ra­du tri­bi­ne o spor­tu u Voj­vo­di­ni uče­stvo­va­li su i di­rek­tor Po­kra­jin­skog za­vo­da za sport dr. Ne­nad Su­da­rov i po­moć­nik di­rek­to­ra Mi­ha­i­lo Mi­le­tić kao i ge­ne­ral­ni se­kre­tar Sport­skog sa­ve­za Voj­vo­di­ne Mla­den Stoj­šin.
Pred­stav­ni­ke broj­nih mi­tro­vač­kih sport­skih klu­bo­va i go­ste iz Po­kra­ji­ne po­zdra­vi­li su za­me­nik na­čel­ni­ka Upra­ve za sport Bog­dan Bo­žin i gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.
– Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ima ve­o­ma do­bru sa­rad­nju sa Po­kra­jin­skim se­kre­ta­ri­ja­tom ka­ko kod opre­ma­nja sport­skih sa­la, ta­ko i kod funk­ci­o­ni­sa­nja klu­bo­va i spor­ta na lo­kal­nom ni­vou. Pro­fe­sor Dok­ma­nac je re­no­mi­ra­ni struč­njak u obla­sti spor­ta, vr­hun­skog i za funk­ci­o­ni­sa­nje i fi­nan­si­ra­nje spor­ta na lo­kal­nom ni­o­vu. Mo­de­li su od­lič­ni i oni će nam ko­ri­sti­ti kod osni­va­nja Sport­skog sa­ve­za i kod funk­ci­o­ni­sa­nja klu­bo­va – ka­že Bo­žin i na­vo­di da se u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci za sport iz­dva­ja 2,65 od­sto bu­dže­ta gra­da.
Gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić pod­se­tio je da je uz po­moć gra­da u po­je­di­nim se­o­skim sre­di­na­ma ob­no­vljen rad fud­bal­skih i od­boj­ka­ških klu­bo­va.
– Ni­je to ura­đe­no sa­mo zbog spor­ta, već pre­vas­hod­no zbog tih sre­di­na. Ako se­lo ne­ma kul­tur­no-umet­nič­ko dru­štvo, lo­vač­ko dru­štvo ili sport­ski klub, mo­že­mo se „po­zdra­vi­ti“ sa tom sre­di­nom i to je re­al­nost – re­kao je Ne­di­mo­vić i pod­se­tio na ve­či­te di­le­me da li fi­nan­si­ra­ti ama­ter­ski, vr­hun­ski, ili re­kre­a­tiv­ni sport.
– Što se vr­hun­skog spor­ta ti­če, do­bro je Mi­tro­vi­ca ima do­sta uspe­šnih klu­bo­va i spor­to­va. Od­go­vor­ni iz Po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta i Za­vo­da za sport su na­ši part­ne­ri go­di­na­ma u sve­mu ovo­me i ja mo­gu sa­mo da im se za­hva­lim na sve­mu što su ura­di­li u pret­hod­nom pe­ri­o­du na sport­skim sa­la­ma – is­ta­kao je gra­do­na­čel­nik Ne­di­mo­vić. – Ako sve bu­de u re­du, već po­čet­kom na­red­ne go­di­ne otvo­ri­će­mo i no­vu sport­sku ha­lu u Gim­na­zi­ji i, ako se re­še imo­vin­sko-prav­ni od­no­si, otvo­ri­će­mo i no­vu ha­lu u Ško­li „Ra­di­voj Po­po­vić“ .
Ko­or­di­na­tor Pro­jek­ta „Una­pre­di­mo sport u Voj­vo­di­ni“ Bran­ko Vu­jo­vić je upo­znao uče­sni­ke tri­bi­ne sa osnov­nim za­da­ci­ma i ci­lje­vi­ma pro­jek­ta i na­gla­sio da je op­šti­na Srem­ska Mi­tro­vi­ca 41. po re­du u ko­joj se re­a­li­zu­je ovaj pro­je­kat ko­ji ima za cilj da se na­kon obi­la­ska svih op­šti­na sa te­ri­to­ri­je APV do­bi­je ja­sna i de­talj­na sa­zna­nja o sta­nju spor­ta u AP Voj­vo­di­ni.
Za­me­ni­ca po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra za sport i omla­di­nu Alek­san­dra Ri­stić, pred­sta­vi­la je rad po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta za sport i omla­di­nu kao i na­či­ne i mo­guć­no­sti uza­jam­ne sa­rad­nje, ali i da­la osvrt na ak­tu­el­nu si­tu­a­ci­ju u spor­tu u Voj­vo­di­ni i Sr­bi­ji, i sve one ko­ra­ke ko­je bi tre­ba­lo pred­u­ze­ti u ci­lju una­pre­đe­nja istog.
Rad­ni deo tri­bi­ne otvo­rio je dr. Mi­lo­rad Dok­ma­nac ko­ji je go­vo­rio o mo­de­li­ma funk­ci­o­ni­sa­nja spor­ta na ni­vou lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, kao jed­nog od osnov­nih pred­u­slo­va za stva­ra­nje kva­li­tet­ni­jih uslo­va za raz­voj spor­ta, ali i o ne­kim osnov­nim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma iz za­ko­na o spor­tu. Mi­ha­i­lo Mi­le­tić je u svom iz­la­ga­nju pred­sta­vio Po­kra­jin­ski za­vod za sport a Mla­den Stoj­šin je sve pri­sut­ne upo­znao sa pla­no­vi­ma, pro­gra­mi­ma i funk­ci­o­ni­sa­njem Sport­skog Sa­ve­za Voj­vo­di­ne.
Ž.N.
Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: