• ponedeljak, 25. septembar 2023.
Dobar start Sirmijuma
Sport
0 Komentara

Dobar start Sirmijuma

15. april 2011. godine

Članovi Tekvondo klub Sirmijum

Sremska Mitrovica – U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ne­dav­no je po­čeo sa ra­dom te­kvon­do klub Sir­mi­jum. U klu­bu se po­red sport­ske bor­be ve­žba­ju i for­me (teh­nič­ka di­sci­pli­na u ko­joj ta­ko­đe po­sto­je tak­mi­če­nja), sa­mo­od­bra­na, po­kla­nja se ve­li­ka pa­žnja ka­ko fi­zič­kom ta­ko i psi­hič­kom sta­nju čla­no­va. Kao do­kaz do­brog ra­da u klu­bu su re­zul­ta­ti ostva­re­ni na Pr­ven­stvu Voj­vo­di­ne odr­ža­nom 19. mar­ta u Ru­mi,  na ko­me su tak­mi­ča­ri TK Sir­mi­jum osvo­ji­li 12 me­da­lja.

Pr­va­ci Voj­vo­di­ne po­sta­li su Ma­te­ja Lu­kić, Iva­na Gra­stić, Je­le­na Si­mić i žen­ski tim u sa­sta­vu Je­le­na Si­mić, Ta­ma­ra Kra­ji­na i Iva­na Gra­stić. Sre­br­ne me­da­lje osvo­ji­li su An­drej Mu­ra­to­vić, Ta­ma­ra Kra­ji­na, Ne­nad Gru­ji­čić i Su­za­na Pe­rić, a bron­za­ne: Mar­ko Tri­šić, Ma­ja Bar­zut, Ni­ko­li­na Lu­kić i De­jan To­do­ro­vić.

Za šest me­se­ci, ko­li­ko ovi mom­ci i de­voj­ke, de­ča­ci i de­voj­či­ce ve­žba­ju te­kvon­do, svo­jim upor­nim i pre­da­nim ra­dom us­pe­li su da se do­mog­nu me­da­lja pa su nji­ho­vi re­zul­ta­ti od­lič­na pro­mo­ci­ja te­kvon­do spor­ta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.

Tre­nin­zi Te­kvon­do klu­ba Sir­mi­jum se odr­ža­va­ju u sa­li OŠ Do­bro­sav Ra­do­sa­vlje­vić – Na­rod u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci po­ne­delj­kom, sre­dom i pet­kom od 19:30 ča­so­va. Do sko­ro su se tre­nin­zi odr­ža­va­li i u sa­li mi­tro­vač­ke Gim­na­zi­je, što tre­nut­no ni­je mo­gu­će zbog re­no­vi­ra­nja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: