• četvrtak, 18. jul 2024.
Crna hronika
0 Komentara

Za si­lo­va­nje si­na – de­set go­di­na ro­bi­je

18. avgust 2011. godine

Na de­set go­di­na ro­bi­je osu­đen je Vla­di­mir Jo­va­no­vić(32), iz Ru­me zbog sek­su­la­nog is­ko­ri­šta­va­nje ma­lo­let­nog li­ca – svo­ga si­na, ko­jeg je, si­lom i pret­njom pri­nu­dio na ob­lju­bu. Pre­su­du je iz­re­klo kri­vič­no ve­će su­di­je Igo­ra Bur­sa­ća u Vi­šem su­du u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i uz ovu ka­znu, uslov­nu ka­znu od dve go­di­ne, na  ko­ju je Jo­va­no­vić već bio   osu­đen, pre­tvo­ri­lo je u za­tvor­sku od šest me­se­ci, a on­da spa­ja­njem dve ka­zne  Vla­di­mir Jo­va­no­vić je osu­đen na je­din­stve­nu ka­znu za­tvo­ra od de­set go­di­na i če­ti­ri me­se­ca.

Vla­di­mir Jo­va­no­vić je osum­nji­čen da je u pe­ri­o­du od je­se­ni 2008. do ju­la 2009. go­di­ne dva pu­ta pri­si­lio na sek­su­al­ne od­no­se 13-go­di­šnjeg de­ča­ka – svog si­na. Na­i­me, Jo­va­no­vić je u je­sen 2008. go­di­ne, ne­u­tvr­đe­nog da­na,  de­ča­ka si­lo­vao dva pu­ta  u svo­joj ku­ći u na­se­lju Ru­pe u Ru­mi, dok je su­pru­ga bi­la na he­mo­di­ja­li­zi. Po­sle dva pri­sil­na sek­su­al­na od­no­sa de­ča­ku je za­pre­tio da o to­me šta se do­go­di­lo ni­kom ne sme ni­šta re­ći, jer će ga on ubi­ti. Dru­gi put u ju­lu 2009. Jo­va­no­vić je po­no­vo u svo­joj ku­ći, dok je su­pru­ga bi­la od­sut­na, a  de­čak spa­vao, le­gao u kre­vet i dva pu­ta, uz pri­si­lu, imao sek­su­al­ni od­nos sa de­ča­kom. Za ovaj zlo­čin oca pre­ma si­nu sa­zna­lo se tek u ju­nu 2010. ka­da je maj­ka od­ve­la de­ča­ka le­ka­ru, zbog po­ja­ve kr­va­re­nja iz anu­sa. Ta­da je le­kar kon­sta­to­vao po­vre­de, oba­vio raz­go­vor sa de­ča­kom, ko­ji je pri­znao da ga je otac  si­lo­vao. Jo­va­no­vić je ta­da uhap­šen, ali je na su­đe­nju po­ri­cao kri­vič­no de­lo.

Me­đu­tim, sud­sko ve­će je pri­me­nom Za­ko­na o kri­vič­nom po­stup­ku sa­slu­ša­lo ma­lo­let­ni­ka bez pri­su­stva op­tu­že­nog, ko­ji je po­sve­do­čio da ga je otac u dva na­vra­ta si­lo­vao po dva pu­ta, te da mu je pre­tio ubi­stvom ako bi­lo ko­me ot­kri­je „taj­nu“. Po­red to­ga de­čak je is­pri­čao da ga je otac te­rao da pro­sja­či, a ka­da je on to od­bio od­veo ga je uve­če na rum­sko gro­blje, sve­zao za dr­vo i „po ka­zni“ osta­vio sve­za­nog ce­lu noć. Po­red sve­do­če­nja de­ča­ka i sud­skog na­la­za o po­vre­di, ve­štak u ovom slu­ča­ju je po­tvr­dio da de­čak go­vo­ri isti­nu, te da de­te još uvek  pre­ži­vlja­va  ha­lu­ci­na­ci­je.

Po­sle iz­re­če­ne je­din­stve­ne ka­zne od de­set go­di­na i če­ti­ri me­se­ca za­tvo­ra Vla­di­mi­ru Jo­va­no­vi­ću je pro­du­žen pri­tvor do pra­vo­sna­žno­sti pre­su­de, a ma­lo­let­ni de­čak je  upu­ćen u pri­hvat­ni cen­tar za ma­lo­let­ni­ke.

J. S.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: