• utorak, 3. oktobar 2023.
Put do ser­ti­fi­ka­ta
Šid
0 Komentara

Put do ser­ti­fi­ka­ta

2. avgust 2011. godine

Nataša Cvjetković na potpisivanju Sporazuma u Vladi Vojvodine

U Vla­di Voj­vo­di­ne je pro­te­kle sed­mi­ce Po­kra­jin­ski  se­kre­tar  za rad, za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va Mi­ro­slav Va­sin pot­pi­sao Spo­ra­zum o sa­rad­nji  sa pred­stav­ni­ci­ma  Na­ci­o­nal­ne ali­jan­se za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj (NA­LED) i 11 lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va u Voj­vo­di­ni, ko­je su  kra­jem pro­šle go­di­ne  uče­stvo­va­le na kon­kur­su za uče­šće u Pro­gra­mu ser­ti­fi­ka­ci­je op­šti­na sa po­volj­nim po­slov­nim okru­že­njem. U ime Op­šti­ne Šid spo­ra­zum je pot­pi­sa­la pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić.

Pot­pi­si­va­njem spo­ra­zu­ma, Šid ta­ko­đe kre­će u po­stu­pak do­no­še­nja va­žnih od­lu­ka i pro­pi­sa od in­te­re­sa za gra­đa­ne i bu­du­će in­ve­sti­to­re. Pred­no­sti Ši­da su po­volj­na ge­o­graf­ski po­lo­žaj, bli­zi­na gra­ni­ce sa BiH i Hr­vat­skom, auto­put, kao i mo­guć­nost raz­vo­ja po­ljo­pri­vre­de i pre­hram­be­ne ind­su­tri­je.

– Spre­ma­ji­ći se za pro­ces ser­ti­fi­ka­ci­je sa NA­LED-om, u pro­te­klih ne­ko­li­ko go­id­na je do­sta to­ga ura­đe­no. Ovo je ne sa­mo že­lja, ve­ći  po­tre­ba ta­ko da smo zna­li da to­kom pro­te­klih go­di­na mo­ra­mo mno­go to­ga sa­mi ura­di­ti – is­ta­kla je pred­sed­ni­ca Ošpšti­ne Šid Na­ta­ša Cvjet­ko­vić.

Do sa­da su  ovaj do­ku­ment, od srem­skih sre­di­na do­bi­li Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca i op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, In­đi­ja i Ru­ma.

– To je do­kaz da srem­ske op­šti­ne pra­te sa­vre­me­ne tren­do­ve. a ovo je i još je­dan ko­rak da Srem bu­de još atrak­tiv­ni­ji za stra­ne in­ve­sti­re – is­ta­kao je Mi­ro­slav Va­sin, na­vo­de­ći da je pri­o­ri­tet Vla­de Voj­vo­di­ne pri­vla­če­nje stra­nih i do­ma­ćih in­ve­sti­to­ra, kao po­čet­nog uslo­va za raz­voj sva­ke lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u Po­kra­ji­ni, što pod­ra­zu­me­va opo­ra­vak pri­vre­de, sma­nje­nje ne­za­po­sle­no­sti, od­no­sno po­ve­ća­nje za­po­sle­no­sti i otva­ra­nje što vi­še fa­bri­ka i po­go­na. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, ne mo­gu se pri­vu­ći in­ve­sti­to­ri u sre­di­ne u ko­ji­ma  ne­ma zo­na za iz­grad­nju fa­bri­ka, gde ne po­sto­je in­for­ma­ci­o­ni cen­tri, u sre­di­ne gde se obi­čan do­ku­ment pre­du­go če­ka i gde in­ve­sti­tor ne mo­že da do­bi­je od­go­vo­re na sva  pi­ta­nja.

Sto­ga je Vla­da Voj­vo­di­ne  po­dr­ža­la ak­tiv­no­sti NA­LED-a, ko­je se ti­ču  ser­ti­fi­ka­ci­je op­šti­na sa po­volj­nim okru­že­njem za pri­vla­če­nje in­ve­sti­ci­ja i u tu svr­hu je od­mah iz­dvo­je­no tri mi­lo­na di­na­ra, da bi, zbog ve­li­kog in­te­re­so­va­nja, bi­lo iz­dvo­je­no do­dat­nih 1,5 mi­li­on di­na­ra, ka­ko bi što vi­še op­šti­na ste­klo uslov da do­bi­je ser­ti­fi­kat.

Vi­o­le­ta Jo­va­no­vić iz NA­LED-a ob­ja­sni­la je da je ser­ti­fi­ka­ci­ja prak­tič­no vo­dič op­šti­na do in­ve­sti­to­ra, a sa­sto­ji se od 12 kri­te­ri­ju­ma i ni­za zah­te­va, ko­ji­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve tre­ba da do­ka­žu da su sprem­ne da pri­me ino­stra­ne in­ve­sti­to­re i da im pru­že sve neo­p­hod­ne ser­vi­se. Iz­me­đu osta­log, ti kri­te­ri­ju­mi se od­no­se na stra­te­ške raz­voj­ne pla­no­ve, na pro­stor­ne pla­no­ve, kao i sve po­slov­ne pro­ce­du­re ko­je se ti­ču pri­vre­de i in­ve­sti­ra­nja. Ta­ko­đe se od­no­se na ba­ze po­da­ta­ka o pred­u­ze­ći­ma iz te op­šti­ne, pro­fi­li­ma po­sto­je­će rad­ne sna­ge, bro­ju i struk­tu­ri za­po­sle­nih i ne­za­po­sle­nih, pri­me­ri­ma  jav­no-pri­vat­nih part­ner­sta­va i po­sto­je­ćih pro­je­ka­ta, za­šti­ti ži­vot­ne sre­di­ne, te po­sto­ja­nju pri­vred­nih sa­ve­ta i raz­li­či­tih me­ha­ni­za­ma ka­ko bi in­ve­sti­to­ri ima­li si­stem­sku ko­mu­ni­ka­ci­ju sa op­šti­na­ma.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: