• petak, 22. septembar 2023.
Naj­ve­ća si­gur­nost – sop­stve­ni bi­znis
Ruma
0 Komentara

Naj­ve­ća si­gur­nost – sop­stve­ni bi­znis

2. avgust 2011. godine

Gosti iz Amerike u Rumi

Sre­di­nom ju­la u Ru­mi su bo­ra­vi­li pred­stav­ni­ci Ame­rič­ke agen­ci­je za me­đu­na­rod­ni raz­voj (USAID), a te­ma ovog sku­pa bi­la je – po­moć mla­dim pred­u­zet­ni­ci­ma kroz part­ner­stvo ove or­ga­ni­za­ci­je i Op­šti­ne Ru­ma. Tom pri­li­kom uru­če­no je 15 va­u­če­ra ukup­ne vred­no­sti od 700.000 di­na­ra mla­dim pred­u­zet­ni­ci­ma, oni­ma ko­ji su se opre­de­li­li za pri­vat­ni bi­znis. Sva­ki od pred­u­zet­ni­ka pri­mio je tom pri­li­kom va­u­čer u iz­no­su od 500 evra.

Ka­ko je to na­gla­še­no to­kom sku­pa, ovo part­ner­stvo ima za cilj ubr­za­nje eko­nom­skog raz­vo­ja rum­ske op­šti­ne, pu­tem po­dr­ške pred­u­zet­ni­štvu, zbog če­ga je usvo­jen i Ak­ci­o­ni plan omla­din­skog pred­u­zet­ni­štva, star­te­ški do­ku­ment ko­jim se ure­đu­ju ak­tiv­no­sti u ovoj obla­sti. USAID je do­ni­rao 325 hi­lja­da, a rum­ska op­šti­na sa po­čet­nih 325 iz­nos je po­ve­ća­la na 520 hi­lja­da di­na­ra.

Majkl Pi­zbe­ri, di­rek­tor USAID – Pro­gram za ja­ča­nje eko­nom­ske si­gur­no­sti, pri­li­kom su­sre­ta u Ru­mi na­gla­sio je sle­de­će či­nje­ni­ce:

-Na­še part­ner­stvo sa Op­šti­nom Ru­ma će olak­ša­ti po­slo­va­nje mla­dim pred­u­zet­ni­ci­ma i omo­gu­ći­ti im da pre­u­sme­re svo­je zna­nje i ener­gi­ju ka­ko bi u svo­joj lo­kal­noj za­jed­ni­ci br­že otvo­ri­li no­va rad­na me­sta i po­sta­li iz­vor pri­ho­da i eko­nom­ske sta­bil­no­sti. Do­bro je što je rum­ska op­šti­na br­zo pre­šla sa fa­ze iz­ra­de pla­no­va na fa­zu spro­vo­đe­nja istih tih pla­no­va, ako se ovo po­ka­že kao do­bra prak­sa, to mo­že bi­ti pod­sti­caj i za dru­ge op­šti­ne.

Pro­gram za ja­ča­nje eko­nom­ske si­gur­no­sti je do sa­da or­ga­ni­zo­vao obu­ku za 97, od ukup­no 115 ko­or­di­na­to­ra kan­ce­la­ri­ja za mla­de, i to iz obla­sti mar­ke­tin­ga i osnov­nih ve­šti­na upra­vlja­nja. Za­hva­lju­ju­ći ovim tre­nin­zi­ma, 54 lo­kal­ne kan­ce­la­ri­je su sa­mo­stal­no or­ga­ni­zo­va­le tre­nin­ge iz pred­u­zet­ni­štva, nji­ma je pri­su­stvo­va­lo vi­še od 1.500 mla­dih lju­di.

Go­sti­ma, kao i mla­dim pred­u­zet­ni­ci­ma, obra­tio se i pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić:

Ovaj pro­je­kat na naj­bo­lji na­čin po­ma­že re­ša­va­nju pro­ble­ma ne­za­po­sle­no­sti, omo­gu­ću­je mla­di­ma da stek­nu neo­p­hod­na zna­nja za ba­vlje­nje sop­stve­nim bi­zni­som. Cilj je da se mla­di­ma na po­čet­ku po­mog­ne, ka­ko bi za­po­če­li bi­znis, i nji­me se ba­vi­li u du­žem pe­ri­o­du. Kao što je po­zna­to, bi­znis ne sme da stag­ni­ra, on ili ra­ste, ili pro­pa­da. Da­kle, da bi se us­pe­lo, mo­ra ima­ti trend ra­sta, a to je on­da šan­sa za no­va za­po­šlja­va­nja.

Me­đu mla­di­ma ko­ji su to­ga da­na pri­mi­li va­u­če­re sa 500 evra, bi­lo je me­ha­ni­ča­ra, fri­ze­ra, ali i onih či­ja su de­lat­nost kom­pju­te­ri.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: