• ponedeljak, 22. jul 2024.
Hronika | Ruma
0 Komentara

Gra­đe­vin­ski ma­te­ri­jal za 19 po­ro­di­ca

24. avgust 2011. godine

Ka­ko nas je in­for­mi­sao na­čel­nik Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti Sve­ti­slav Da­mjan­čuk, u Ru­mi je upra­vo za­vr­šen pro­je­kat po­mo­ći u gra­đe­vin­skom ma­te­ri­ja­lu za naj­u­gro­že­ni­je ka­te­go­ri­je iz­be­glih i in­ter­no ra­se­lje­nih li­ca. Pri­ku­plja­nje zah­te­va, sa po­treb­nom pra­te­ćom do­ku­men­ta­ci­jom, tra­ja­lo je od 7. do 29. apri­la ove go­di­ne. Od ukup­no 69 pod­no­si­la­ca zah­te­va, njih 19 je ostva­ri­lo pra­vo na ovu vr­stu po­mo­ći.

Dan­ski sa­vet je hu­ma­ni­tar­na ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja, osno­va­na je 1956. go­di­ne u ci­lju pru­ža­nja po­mo­ći iz­be­gli­ca­ma i in­ter­no ra­e­lje­nim li­ci­ma ši­rom sve­ta, pred­sta­vlja po­kro­vi­telj­sku or­ga­ni­za­ci­ju za 32 čla­ni­ce kao što su UNI­CEF Dan­ske, Am­ne­sti in­ter­ne­šnal i ta­ko re­dom. Dan­ski sa­vet de­lu­je u vi­še od 20 dr­ža­va sve­ta, od 1993. je ak­ti­van u Sr­bi­ji, a u Ru­mi od 5. apri­la ove go­di­ne, kao part­ner Vi­so­kom ko­me­sa­ri­ja­tu za iz­be­gli­ce Uje­di­nje­nih Na­ci­ja.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: