• ponedeljak, 25. septembar 2023.
Za­ku­pljen pro­stor za bren­do­ve
Hronika | Inđija
0 Komentara

Za­ku­pljen pro­stor za bren­do­ve

5. jul 2011. godine

Na gradilištu centra

Inđija – U to­ku je iz­grad­nja autlet cen­tra u se­ve­ro­i­stoč­noj rad­noj zo­ni u In­đi­ji, duž pu­ta E-75. Iako su ra­do­vi po­od­ma­kli, otva­ra­nje, na­ja­vlje­no za je­sen ove go­di­ne, po­me­re­no je za mart na­red­ne go­di­ne. U to­ku je iz­grad­nja pr­ve fa­ze na po­vr­ši­ni od 15.000 kva­dra­ta sa 70 pro­dav­ni­ca u ko­ji­ma će se pro­da­va­ti bren­do­vi iz pret­hod­nih se­zo­na po­put ”naj­ki”, ”le­vi­sa”, ”ske­čer­sa” po ce­na­ma ni­žim i do 80 od­sto.  U ”Fe­šen ha­us autlet cen­tru” već je za­ku­plje­no dve tre­ći­ne pro­dav­ni­ca za pro­da­ju fir­mi­ra­ne ro­be.Pro­šle ne­de­lje rav­na­li su pro­stor za par­king od 2.000 me­sta.

Vred­nost pr­ve fa­ze iz­grad­nje je 25 mi­li­o­na evra. Sle­de još dve fa­ze, dru­ga od 5.000 kva­dra­ta ko­ja tre­ba da bu­de za­vr­še­na 2014. go­di­ne i tre­ća od 10.000 kva­dra­ta u 2016. go­di­ni. Ukup­na vred­nost autlet cen­tra, ko­ji će u za­vr­šni­ci ima­ti 125 lo­ka­la, je 40 mi­li­o­na evra.

Autlet cen­tar za­jed­nič­ki gra­de Kom­pa­ni­ja ”Be­le­ko­uk di­ve­lop­ments“ i ”GVA autlets”. Od ove in­ve­sti­ci­je se oče­ku­ju eko­nom­ski i tu­ri­stič­ki efek­ti, za In­đi­ju je zna­čaj­no i to što će ov­de vi­še sto­ti­na li­ca do­bi­ti po­sao.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: