• četvrtak, 18. jul 2024.
Sa­bo­ro­va­nje u cr­kve­noj por­ti
Hronika | Šid
0 Komentara

Sa­bo­ro­va­nje u cr­kve­noj por­ti

12. jul 2011. godine

Jasmina Latas, direktorka KOC-a

Šid – Po­vo­dom Vi­dov­da­na u Cr­kve­noj por­ti hra­ma Sve­tog oca Ni­ko­la­ja u Ši­du pro­te­klog utor­ka odr­ža­na je tra­di­ci­o­nal­na ma­ni­fe­sta­ci­ja „Vi­dov­dan­ski su­sre­ti“. Or­ga­ni­za­to­ri su bi­li Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kve­na op­šti­na Šid i Kul­tur­no – obra­zov­ni cen­tar.

Ka­ko nam je re­kla Ja­smi­na La­tas, di­rek­tor­ka KOC-a,  pri­sut­ni gra­đa­ni su tog da­na bi­li u pri­li­ci da uži­va­ju u pe­sma­ma, glu­mi i igra­ma kul­tur­no umet­nič­kih dru­šta­va.

– Ovo su bi­li 12. po re­du „Vi­dov­dan­ski su­sre­ti“ i za raz­li­ku od pret­hod­nih go­di­na, ovo­go­di­šnja ma­ni­fe­sta­ci­ja je bi­la or­ga­ni­zo­va­na na ma­lo dru­ga­či­ji na­čin. Na­i­me, do sa­da smo sva­ke go­di­ne li­ti­jom kroz grad do­la­zi­li do Tr­ga kul­tu­re kod KOC-a, gde se ma­ni­fe­sta­ci­ja i odr­ža­va­la. Me­đu­tim, ove go­di­ne smo po­ku­ša­li da vra­ti­mo vre­me una­zad i da Vi­dov­dan pro­sla­vi­mo na na­čin ka­ko su to ne­ka­da ra­di­li na­ši pre­ci, u por­ti cr­kve Sve­tog Ni­ko­la­ja gde je i odr­ža­na ova ma­ni­fe­sta­ci­ja. Tog ju­tra na Vi­dov­dan, u hra­mu Sve­tog kne­za La­za­ra, u cr­kvi ko­ja se zo­ve La­za­ri­ca, odr­ža­na je li­tur­gi­ja uz re­za­nje slav­skog ko­la­ča i pa­ra­stos svim srp­skim žr­tva­ma od Ko­sov­skog bo­ja do da­nas. Za­tim se ma­ni­fe­sta­ci­ja pre­ba­ci­la u por­tu cr­kve sve­tog  Ni­ko­la­ja, gde se odr­ža­vao kul­tur­no – umet­nič­ki pro­gram – ob­ja­šnja­va di­rek­tor­ka Kul­tur­no – obra­zov­nog cen­tra Ja­smi­na La­tas, do­da­ju­ći da je ove go­di­ne ma­ni­fe­sta­ci­ja ume­sto dva, tra­ja­la sa­mo je­dan dan, ali da je to bi­lo sa­svim do­volj­no da se pred­sta­vi tra­di­ci­ja srp­skog na­ro­da, Vi­dov­dan kao pra­znik, te da svi oku­plje­ni bu­du za­do­volj­ni pri­ka­za­nim pro­gra­mom.

Nastup pevačke grupe Udruženja "Šiđanke"

– Za raz­li­ku od pred­hod­nih go­di­na, sa­da se sve de­ša­va­lo  spon­ta­no. Ni­smo ima­li bi­nu u por­ti, ne­go se ceo pro­gram  od­vi­jao na tra­vi. Že­ne su pe­va­le, a pri­sut­ni me­šta­ni su se pri­dru­ži­li ko­lu, ta­ko da je ceo pro­gram bio obo­jen sa­bor­skim pred­sta­vlja­njem pu­bli­ci. Uve­če je u hra­mu  odr­ža­na ve­čer­nja slu­žba – aka­tist sve­tog kne­za La­za­ra, a na­kon mo­li­tve na­sta­vljen je kul­tur­no – umet­nič­ki pro­gram – re­kla je di­rek­tor­ka Ja­smi­na La­tas.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: