• četvrtak, 16. septembar 2021.
Paketi uz čestitke za Uskrs
Hronika | Inđija
0 Komentara

Paketi uz čestitke za Uskrs

4. maj 2011. godine

Aktivisti SPS: Paketi krenuli put domaćinstava

Inđija – Uoči Ve­li­kog pet­ka ak­ti­vi­sti dve par­ti­je na vla­sti u odvo­je­nim ak­ci­ja­ma de­li­li su pa­ke­te sa na­mir­ni­ca­ma naj­si­ro­ma­šni­jim gra­đa­ni­ma op­šti­ne. Reč je o čla­ni­ca­ma Fo­ru­ma že­na DS i pod­mlat­ku Op­štin­ske or­ga­ni­za­ci­je SPS. Že­ne su de­li­le pa­ke­ta sa na­mir­ni­ca­ma ko­ri­sni­ci­ma Na­rod­ne ku­hi­nje ko­ja to­kom pra­zni­ka ni­je pri­pre­ma­la ku­va­ni obrok dok su do­na­to­ri i funk­ci­o­ne­ri OO SPS In­đi­je obez­be­di­li 250 pa­ke­ta so­ci­jal­no naj­u­gro­že­ni­jim do­ma­ćin­stvi­ma. Pa­ke­ti su sa­dr­ža­li bra­šno, ulje, še­ćer, pi­ri­nač, te­ste­ni­ne, ja­ja, ka­fu i vi­no ka­ko bi im, po re­či­ma Sre­te­na Jo­va­no­vi­ća, bar ma­lo ulep­ša­li us­kr­šnji pra­znik.

 

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *