• ponedeljak, 22. jul 2024.
Pot­pi­san ugo­vor o sa­rad­nji
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Pot­pi­san ugo­vor o sa­rad­nji

20. jul 2011. godine

Potpisivanje ugovora o saradnji

U pri­su­stvu za­me­ni­ka po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra za me­đu­re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju i lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu Mi­o­dra­ga Jo­vo­vi­ća, Dže­net Kajl, sa­vet­ni­ka kon­sul­tan­ta za re­gi­o­nal­ni raz­voj, Džon Ga­la­ge­ra, sa­vet­ni­ka za re­gi­o­nal­ni raz­voj iz pro­gra­ma RSEDP  i dru­gih, 7. ju­la u Sta­roj Pa­zo­vi Mi­lan Mi­rić, di­rek­tor Re­gi­o­nal­ne raz­voj­ne agen­ci­je Sre­ma i Go­ran Jo­vić, pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va pot­pi­sa­li su ugo­vor o sa­rad­nji. Ka­ko je Mi­rić ob­ja­snio, ugo­vor se od­no­si na su­fi­nan­si­ra­nje ove Agen­ci­je (u iz­no­su od 0,10 od­sto pro­šlo­go­di­šnjeg bu­dže­ta) ali ne za ope­ra­tiv­ni rad, ne­go za rad na pro­jek­ti­ma u ko­ji­ma će uče­stvo­va­ti sta­ro­pa­zo­vač­ka op­šti­na. On je do­dao, da je lo­gič­no što je op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va me­đu pr­vi­ma pri­stu­pi­la pot­pi­si­va­nju po­me­nu­tog ugo­vo­ra jer se na­met­nu­la kao li­der u Sre­mu i ovom pri­li­kom za sep­tem­bar na­ja­vio pro­mo­ci­ju već akre­di­to­va­ne Re­gi­o­nal­ne raz­voj­ne agen­ci­je Sre­ma.

Pred­sed­nik Jo­vić je is­ta­kao da je pri­rod­no da se za Srem  (ko­ji ima če­ti­ri ser­ti­fi­ko­va­ne op­šti­ne) kao naj­na­pred­ni­ju re­gi­ju u Sr­bi­ji osni­va raz­voj­na Agen­ci­ja, “što go­vo­ri da su sve na­še op­šti­ne iz­u­zet­no ozbilj­ne”. – U na­red­nom pe­ri­o­du kre­će­mo u kon­kret­ne pro­jek­te i u Raz­voj­noj agen­ci­ji vi­di­mo jed­nog sta­bil­nog part­ne­ra – re­kao je pred­sed­nik Jo­vić, za­hva­liv­ši se go­spo­di­nu Mi­ri­ću, Mi­o­dra­gu Jo­vo­vi­ću i lju­di­ma iz Evrop­ske ko­mi­si­je. Če­sti­ta­ju­ći na osni­va­nju Agen­ci­je i pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra o sa­rad­nji Džon Ga­la­gel je is­ta­kao da ga je Go­ran Jo­vić, ka­da ga je upo­znao pre dve go­di­ne im­pre­si­o­ni­rao raz­u­me­va­njem re­gi­o­nal­ne sa­rad­nje kao do­bra ko­je do­no­si za­jed­nič­ki raz­voj.

Za­me­nik po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra za me­đu­re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju Mi­o­drag Jo­vo­vić za­hva­lio se pot­pi­sni­ci­ma ugo­vo­ra o sa­rad­nji, ali i go­spo­di­nu Ga­la­re­ru i Dže­net Kajl ko­ji su nam do­ne­li do­bru na­me­ru i is­ku­stvo u te­žnji da se re­gi­je u na­šoj ze­mlji rav­no­mer­ni­je raz­vi­ja­ju. Po­kraj­na će na­ći na­či­na da su­fi­nan­si­ra re­gi­o­nal­ne pro­jek­te, obe­ćao je Jo­vo­vić. Pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra o sa­rad­nji u Sta­roj Pa­zo­vi pri­su­stvo­va­le su i Ni­ko­li­na In­đić, član skup­šti­ne osni­va­ča i Ve­ra Dra­go­vić, pred­sed­nik pro­gra­ma RSEDP.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: