• ponedeljak, 24. jun 2024.
Podr­ška ne­go­va­nju fol­klor­ne tra­di­ci­je
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Podr­ška ne­go­va­nju fol­klor­ne tra­di­ci­je

5. jul 2011. godine

Susrete otvorio predsednik Goran Jović

Stara Pazova – Pro­te­klog vi­ken­da, od 24. do 26. ju­na, u Sta­roj Pa­zo­vi odr­ža­ni su 9. po re­du “Vi­dov­dan­ski su­sre­ti”, me­đu­na­rod­ni fe­sti­val deč­jeg fol­klo­ra, ko­ji, ka­ko re­če na otva­ra­nju pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić, od skrom­nog po­čet­ka 2003. go­di­ne po­ste­pe­no pre­ra­sta u brend ma­ni­fe­sta­ci­ju op­šti­ne. Pod ge­ne­ral­nim po­kro­vi­telj­stvom op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, uz po­dr­šku Po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje, MZ Sta­ra Pa­zo­va, Cen­tra za kul­tu­ru i op­štin­skog Sa­ve­za ama­te­ra, u or­ga­ni­za­ci­ji KUD-a “Bran­ko Ra­di­če­vić” u pe­tak je Fe­sti­val po­čeo Vi­dov­dan­skim pre­lom. To je bi­la pri­li­ka da pu­bli­ka uži­va u tra­di­ci­o­nal­noj mu­zi­ci ko­ju su iz­ve­le pre­vač­ke gru­pe OKUD “In­đi­ja” iz In­đi­je, UG “Sa­na” iz Sta­re Pa­zo­ve, KUD “Bran­ko Ra­di­če­vić”(do­ma­ćin) i Sa­ve­ta Đor­đe­vić, na­rod­ni pe­vač. Dru­gog fe­sti­val­skog da­na, na­kon lut­kar­ske pred­sta­ve “Adam me­đu bu­ba­ma”, Po­zo­ri­štan­ce­ta “Ga­le­ri­ja” iz Slo­vač­ke Re­pu­bli­ke, ne­po­sred­no pred po­če­tak cen­tral­ne ma­ni­fe­sta­ci­je na Tr­gu “Dr Zo­ra­na Đin­đi­ća” pred­sed­nik op­šti­ne je pri­re­dio pri­jem za pred­stav­ni­ke fol­klor­nih dru­šta­va uče­sni­ka i go­ste. Po­že­lev­ši do­bro­do­šli­cu, uz za­hval­nost do­ma­ći­ni­ma KUD-u “Bran­ko Ra­di­če­vić” što ne­gu­je fol­klor­nu tra­di­ci­ju, pred­sed­nik Jo­vić je re­kao da “Vi­dov­dan­ski” fe­sti­val iz go­di­ne u go­di­nu po­sta­je sve ma­sov­ni­ji, do­bi­ja­ju­ći sve vi­še pri­ja­te­lja iz ze­mlje i ino­stran­stva i da će do­go­di­ne 10. ju­bi­lar­ni “Su­sre­ti” bi­ti još kva­li­tet­ni­ji. Svo­je uče­šće na ovoj ma­ni­fe­sta­ci­ji uze­li su: FA “Du­kat” iz Bje­lji­ne, Re­pu­bli­ka Srp­ska, KUD “Đo­ko Pat­ko­vić” iz Bo­bo­te, Hr­vat­ska, KUD “Zla­ti­bor” iz Ča­je­ti­ne, SKC “V.S. Ka­ra­džić” iz Bač­ke To­po­le, KUD “Stan­ko Pa­u­no­vić” Pan­če­vo, ANIP “Bran­ko Ra­di­če­vić” Ru­ma, SOS Deč­je se­lo Kra­lje­vo (spe­ci­jal­ni go­sti), SKUD “H.J.Čme­lik” Sta­ra Pa­zo­va i KUD do­ma­ćin. Svi oni u sve­ča­nom de­fi­leu pro­šli su cen­trom Sta­re Pa­zo­ve, a za­tim su na Grad­skom tr­gu po­ka­za­li dra­ži fol­klor­ne igre upot­pu­nje­ne ra­zno­li­ko­šću ko­o­re­o­gra­fi­ja. Ovaj Fe­sti­val deč­jeg fol­klo­ra otvo­rio je pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić.

Svečani defile učesnika

– Že­lim da se ova­kvi su­sre­ti, ko­ji ši­re le­pe ve­sti iz Sta­re Pa­zo­ve, što če­šće de­ša­va­ju – re­kao je Jo­vić i svi­ma po­že­leo da po­ne­su le­pe uspo­me­ne iz gra­da do­ma­ći­na. Ne­de­lja, tre­ći fe­sti­val­ski dan je is­ko­ri­šće­na za dru­že­nje i me­đu­sob­no bo­lje upo­zna­va­nje, kao i po­se­tu Ku­ći fud­ba­la.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: