• ponedeljak, 22. jul 2024.
Po­go­ni na 7.500 kva­dra­ta
Ekonomija
0 Komentara

Po­go­ni na 7.500 kva­dra­ta

5. jul 2011. godine

Žene rade za automobilsku industriju

Inđija – Po­pu­lar­na fa­bri­ka gre­ja­ča ka­ko su In­đin­ča­ni kr­sti­li fir­mu ”IGB Auto­mo­ti­ve” ćer­ku Ne­mač­ke kom­pa­ni­je ”Ba­u­er­hin” ko­ja ima se­di­šte u Frank­fur­tu, ovog le­ta će iz iz­najm­lje­nog pro­sto­ra bi­ti pre­se­lje­na u no­vo­i­zgra­đe­ne po­go­ne. Po re­či­ma di­rek­to­ra Ne­boj­še Dra­gi­če­vi­ća pro­iz­vod­nja bi u av­gu­stu me­se­cu tre­ba­la zva­nič­no da star­tu­je u no­vom po­slov­nom pro­sto­ru iz­gra­đe­nom na 7.500 kva­dra­ta u se­ve­ro­i­stoč­noj rad­noj zo­ni u In­đi­ji.

– U to­ku je obu­ka no­ve gru­pe od pe­de­set rad­ni­ca ko­je bi po­red po­sto­je­ćih 350 tre­ba­lo po­čet­kom sep­tem­bra da star­tu­ju u pro­iz­vod­nji.

Nov po­slov­ni pro­stor omo­gu­ći­će zna­čaj­no po­ve­ća­nje pro­iz­vod­nih ka­pa­ci­te­ta pa oče­ku­jem da će­mo vr­lo br­zo do­sti­ći broj od 750 za­po­sle­nih rad­ni­ka i šest mi­li­o­na gre­ja­ča, ka­že Dra­gi­če­vić.

Na­kon tro­go­di­šnjeg uspe­šnog po­slo­va­nja IGB ”Auto­mo­ti­ve” Ne­mač­ke kom­pa­ni­je ”Ba­u­er­hin” u iz­najm­lje­nom pro­sto­ru u In­đi­ji, ru­ko­vod­stvo je od­lu­či­lo da sa­gra­di no­vu fa­bri­ku u se­ve­ro­i­stoč­noj rad­noj zo­ni. In­ve­sti­ci­ja je vred­na tri mi­li­o­na evra. Do­bar osnov za ta­kvu od­lu­ku bi­la je vi­so­ka pro­duk­tiv­nost rad­ni­ca, jer 85 od­sto za­po­sle­nih su že­ne, i obez­be­đe­no tr­ži­šte. Po­če­li su sa 60 za­po­sle­nih, kra­jem 2009. ima­li su 260 rad­ni­ka, la­ne sko­ro sto­ti­nu vi­še. Kon­kurs za pri­jem no­vih rad­ni­ka je stal­no otvo­ren, u fa­bri­ci ka­žu, lju­di, nji­ho­va zna­nja i ve­šti­ne su naj­ve­ća vred­nost ove fir­me. Ma­lo je za­po­sle­nih mu­ška­ra­ca, oni uglav­nom ra­de u alat­ni­ci i na me­sti­ma skla­di­šte­nja ro­be dok u pro­iz­vod­nji, na ma­ši­na­ma, ra­de že­ne ko­je, ka­ko tvr­de ru­ko­vo­di­o­ci,  ima­ju iz­ra­že­ni­ju spo­sob­nost za iz­ra­du de­ta­lja. Obu­kom i sti­ca­njem is­ku­stva iz go­di­ne u go­di­nu pro­iz­vo­de sve vi­še gre­ja­ča ko­ji se da­nas me­re mi­li­o­ni­ma i ko­ji svo­je me­sto na­la­ze u go­to­vo svim svet­ski po­zna­tim mar­ka­ma auto­mo­bi­la što do­volj­no go­vo­ri o kva­li­te­tu pro­iz­vo­da.

Z.G.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: