• sreda, 27. septembar 2023.
Ku­ku­ruz no­ćas mo­ra pa­sti
Poljoprivreda
0 Komentara

Ku­ku­ruz no­ćas mo­ra pa­sti

12. jul 2011. godine

Đacki dani polja u Rumi

Ruma – Škol­ski ras­pust je uve­li­ko za­po­čeo za osnov­ce i sred­njo­škol­ce, mi­ru­ju ska­mi­je, dre­ma­ju dnev­ni­ci, uči­o­ni­ce odi­šu ti­ši­nom, ta­ko sve do je­se­ni ka­da će sve ovo za­plju­snu­ti de­či­ja gra­ja. Pra­vi­la, valj­da, ne bi bi­la ni za­ni­mlji­va da ih, tu i ta­mo, ne ugnja­vi po­ne­ki iz­u­ze­tak. A iz­u­ze­tak je, u smi­slu one ti­ši­ne i drem­ke, baš na Vi­dov­dan, 28. ju­na, bi­la rum­ska Sred­nja po­ljo­pri­vred­na ško­la “Ste­van Pe­tro­vić Bri­le” u ko­joj su se od­vi­ja­li – pr­vi “Da­ni po­lja”.

Da­ni po­lja obič­na su stvar za po­ljo­pri­vred­na ga­zdin­stva, ma­nje su obič­na, čak su pra­va ret­kost za ško­le. Ali, ka­da je jed­na ško­la u isto vre­me i ga­zdin­stvo, ma­li kom­bi­nat, na­rav­no po­ljo­pri­vred­ni, on­da je sve mo­gu­će.

Ov­de ži­to, ta­mo konj i ov­ce, a ma­lo pre­ko pe­ci­va i štru­dle…

SPŠ “Bri­le” bi­la je na Vi­dov­dan do­ma­ći­ma go­sti­ma ko­ji su do­šli da obi­đu tri hek­ta­ra ogled­nih po­lja pše­ni­ce i ku­ku­ru­za. Bi­li su tu pred­stav­ni­ci mno­gih rum­skih za­dru­ga, čak i dva in­sti­tu­ta – “Ze­mun po­lje” i “Rim­ski šan­če­vi”. Bi­li su tu pro­fe­so­ri, pre svih đa­ci, bu­du­ći struč­nja­ci za po­ljo­pri­vre­du. Ako is­tar­ju.

Od­lu­kom Mi­ni­star­stva pro­sve­te, uz re­a­li­za­ci­ju SO Ru­ma, ško­la ima okru­glo sto hek­ta­ra ze­mlje na ko­ri­šće­nju. Pod vo­ćem su dva hek­ta­ra, tu je i po­la ju­tra vi­no­gra­da, osta­lo su pše­ni­ca, ku­ku­ruz so­ja.

Ali, tu je i far­ma: 20 ju­na­di, 40 ova­ca, je­dan konj, sto svi­nja, me­đu nji­ma 30 kr­ma­ča za pra­še­nje. Far­ma je, ka­žu, za­sta­re­la, tre­ba da se mo­der­ni­zu­je, po­sto­je pro­jek­ti, fa­le nov­ci.

Ali, tu je i pe­ka­ra. U njoj sve me­si uče­nič­ka pe­kar­ska stru­ka. A da me­se, me­se. Snab­de­va­ju hle­bom i pe­ci­vom dve osnov­ne, i dve sred­nje ško­le. Ov­de sve mi­ri­ši na vruć hleb, ra­zna pe­ci­va, ko­la­če – štru­dle sa ora­si­ma, ma­kom, vi­šnja­ma…

-Po­vr­ši­ne su sto po­sto po­kri­ve­ne si­ste­mom za na­vod­nja­va­nje, tri hek­ta­ra ima­ju sta­bil­ni si­stem “kap po kap”. Ne gle­da­mo u ne­bo – ho­će li ki­ša. Ka­da je reč o vo­ćar­stvu, ima­mo za­sa­de ja­bu­ke, vi­šnje, šlji­ve, cilj nam je da se na­pra­vi mo­de­ran voć­njak sa pro­tiv­grad­nom za­šti­tom, da ne gle­da­mo u ne­bo – ka­da će led. Ima­mo i po­la hek­ta­ra vi­no­gra­da, če­tvr­ta mu je go­di­na, u pu­nom je ro­du-pri­ča di­rek­tor ško­le Pe­tar Mar­ti­no­vić.

Pr­vo mo­ti­ka – on­da na put

A, ima li na ta­kvom po­se­du i za­ra­de, pi­ta­mo.

-Sla­bi su fi­nan­sij­ski efek­ti, ne­ma­mo one be­ne­fi­ci­je ko­je ima­ju dru­ga re­gi­stro­va­na po­ljo­pri­vred­na ga­zdin­stva, gur­nu­ti smo na tr­ži­šte, uglav­nom ne­ma ne­ke ve­će ma­te­ri­jal­ne ko­ri­sti-tvr­di di­rek­tor Mar­ti­no­vić. Men­tor Uče­nič­ke za­dru­ge je pro­fe­sor Dra­gi­ša Ja­kić. Nje­gov je po­gon “Ogled­no po­lje”, raz­red­ni sta­re­ši­na je pr­va­ci­ma. Ovo je prak­sa za đa­ke, uz sa­rad­nju sa na­u­kom, nje­go­va je de­fi­ni­ci­ja ovog ra­tar­skog za­me­ša­telj­stva. A ima­ju či­me da se po­hva­le. Sve sor­te pše­ni­ce da­le su ove go­di­ne pri­nos vi­še od de­set to­na po hek­ta­ru. “Si­mo­ni­da” je da­la čak 12 to­na.

-Mo­ra­mo ma­lo da mo­ti­vi­še­mo de­cu, ku­pi­li smo im kač­ke­te, ma­ji­ce, mo­ti­ke sa nji­ho­vim ime­nom i pre­zi­me­nom. Iz­ve­li smo šest jed­no­dnev­nih eks­kur­zi­ja, u No­vi Sad, Ti­tel, Te­me­rin, Be­o­grad, ta­mo gde su ogled­ne par­ce­le. Da bi išli na eks­kur­zi­ju, to je bio uslov, mo­ra­li su njih 20, za tri da­na, da oko­pa­ju 2,5 hek­ta­ra ku­ku­ru­za. Mo­to nam je bio kao iz fil­ma “Ne­re­tva” – Pro­zor mo­ra no­ćas pa­sti. I pao je – ku­ku­ruz.

U ime In­sti­tu­ra za ra­tar­stvo i po­vr­tar­stvo go­vo­rio je dr Ni­ko­la Hri­stov. Po­hva­lio je “Si­mo­ni­du”, “Zve­zda­nu”, “Dra­ga­nu”, “Odi­se­ja”…

Go­vo­ri­li su i dru­gi struč­nja­ci. Ta­ko je to kad su “Da­ni po­lja”. Dok je na­po­lju sun­ce pr­ži­lo, hod­ni­ci­ma se od­vi­jao de­fi­le vru­ćih ki­fli, po­sle će, ka­žu bu­du­ći pe­ka­ri, bi­ti pra­se­ti­ne, a on­da štru­dla s ma­kom. No­vi­nar­ska pro­fe­si­ja je po­ne­kad baš tu­žna, žu­ri­mo na no­vi rad­ni za­da­tak. Ne  zna­mo za­pra­vo za­što, tek vr­ti nam se u gla­vi Đo­le i ona nje­go­va – “Al’ se ne­kad do­bro je­lo…”

K. Ku­zma­no­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: