• ponedeljak, 22. jul 2024.
Ima nov­ca za bes­pla­tan pre­voz
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Ima nov­ca za bes­pla­tan pre­voz

12. jul 2011. godine

Grad pomaže penzionerima

Sremska Mitrovica – Mi­trov­ča­ni sta­ri­ji od 65 go­di­na od­sko­ra mo­gu da ko­ri­ste bes­pla­tan pre­voz grad­skim auto­bu­si­ma u svim prav­ci­ma, jer su u ovo­go­di­šnjem grad­skom bu­dže­tu za te na­me­ne ipak obez­be­đe­ne pa­re. Mno­gi od njih već ko­ri­ste ovu mo­guć­nost, jer su sa ne­kim od lič­nih do­ku­me­na­ta i fo­to­gra­fi­jom obez­be­di­li go­di­šnje pro­pu­sni­ce grad­skog pre­vo­zni­ka.

Čel­ni­ci Srem­ske Mi­tro­vi­ce oce­nju­ju da se ovim da­je do­pri­nos oču­va­nju stan­dar­da naj­sta­ri­jih su­gra­đa­na, a u Udru­že­nju pen­zi­o­ne­ra Srem­ske Mi­tro­vi­ce to tu­ma­če do­pri­no­som u re­ša­va­nju jed­ne u ni­zu so­ci­jal­nih po­tre­ba ove po­pu­la­ci­je.

Na­i­me, Grad­sko ve­će Srem­ska Mi­ro­vi­ca je pri­hva­ti­lo pred­log od­lu­ke ko­jom se sta­ri­jim od 65 go­di­na, sa pre­bi­va­li­štem u ovom gra­du i pri­grad­skom na­se­lju La­ća­rak, da­je mo­guć­nost da ostva­re pra­vo na bes­pla­tan grad­ski pre­voz. Za to su obez­be­đe­na sred­stva iz te­ku­će bu­džet­ske re­zer­ve.

Re­sor­na na­čel­ni­ca Na­ta­ša Kop­čić, oce­nju­je da će bes­pla­tan pre­voz olak­ša­ti pla­ća­nja iz kuć­nog bu­dže­ta sta­ri­jim su­gra­đa­ni­ma.

– S ob­zi­rom da jed­na auto­bu­ska kar­ta ko­šta 40 ili 50 di­na­ra ova od­lu­ka će  po­seb­no po­mo­ći oni­ma ko­ji vi­še pu­tu­ju – pri­me­ti­la je na­čel­ni­ca Kop­čić.

Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, raz­log što i sta­ri­ji ži­te­lji  Ma­čvan­ske Mi­tro­vi­ce ni­su ob­u­hva­će­ni ovom  od­lu­kom je­ste či­nje­ni­ca da ovo na­se­lje  ni­je ob­u­hva­će­no grad­skim, već pri­grad­ski pre­vo­zom. Po re­či­ma Na­ta­še Kop­čić po­sto­ji  mo­guć­nost da se i to u do­gled­no vre­me re­gu­li­še, ali ta­da  bi bi­la sa­svim no­va od­lu­ka i mo­ra­la bi da se od­no­si na kom­ple­tan pri­grad­ski pre­voz.

– Do­go­va­ra­li smo i za ne­ke dru­ge stva­ri u obla­sti so­ci­jal­nog zbri­nja­va­nja naj­sta­ri­jih su­gra­đa­na. Sa­da je naj­ak­tu­el­ni­je obez­be­đe­nje  ogrev­nog dr­ve­ta i za to smo opre­de­li­li su­mu sred­sta­va. Što se pre­vo­za ti­če to pi­ta­nje smo za sa­da za­vr­ši­li, gle­da­će­mo da od­lu­ku pro­ši­ri­mo, a o osta­lim vr­sta­ma po­mo­ći mo­ći će­mo da go­vo­ri­mo kon­kret­ni­je u sklo­pu na­red­ne bu­džet­ske go­di­ne – re­kao je gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.

– Za­do­volj­ni smo obez­be­đe­njem bes­plat­nog grad­skog pre­vo­za za sta­ri­je od 65 go­di­na, a još bit­ni­je je što  je obe­ća­na od­re­đe­na ko­li­či­na ogrev­nog dr­ve­ta za naj­u­gro­že­ni­je čla­no­ve – re­kla je Mir­ja­na Tre­ska­ni­ca, pred­sed­ni­ca mi­tro­vač­kih pen­zi­o­ne­ra.

S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: