• petak, 12. jul 2024.
Ga­si­fi­ka­ci­ja svih na­se­lja
Hronika | Šid
0 Komentara

Ga­si­fi­ka­ci­ja svih na­se­lja

5. jul 2011. godine


Obiman dnevni red: sa sednice Skupštine opštine

Šid – Tri­de­se­ta sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Šid, ko­jom je pred­se­da­vao Želj­ko Ko­stel­nik, odr­ža­na 21. ju­na, osta­će za­pam­će­na po ve­li­kom bro­ju ta­ča­ka dnev­nog re­da (še­zde­se­tak), ko­je su uglav­nom ru­tin­ski usva­ja­ne, ali i čar­ka­ma iz­me­đu od­bor­ni­ka vla­sti i opo­zi­ci­je ka­da je reč o po­je­di­nim ka­drov­skim re­še­nji­ma. Ta­ko su iz­u­zet­no va­žne od­lu­ke o ga­si­fi­ka­ci­ji op­šti­ne ili za­vr­šnom ra­ču­nu bu­dže­ta za 2010. go­di­nu, kao i iz­ve­šta­ji o ra­du jav­nih pred­u­ze­ća, usta­no­va i me­snih za­jed­ni­ca ne­ka­ko osta­li u dru­gom pla­nu.

Naj­vi­še po­le­mi­ke bi­lo je po­vo­dom raz­re­še­nja isto­ri­čar­ke umet­no­sti Ve­sne Bu­ro­je­vić sa čel­nog me­sta u Ga­la­ri­ji sli­ka “Sa­va Šu­ma­no­vić”, po­što joj je 13. ju­na is­te­kao če­tvo­ro­go­di­šnji man­dat. Za vr­ši­o­ca du­žno­sti di­rek­to­ra ove usta­no­ve ime­no­van je ar­he­o­log – ku­stos Ra­do­van Sre­mac i to do spro­vo­đe­nja iz­bo­ra po kon­kur­su, a naj­du­že tri me­se­ca. I dok se šef od­bor­nič­ke gru­pe SRS Mi­ta Avra­mov us­pro­ti­vio ta­kvim od­lu­ka­ma, uka­zu­ju­ći na ve­o­ma do­bre re­zul­ta­te do­sa­da­šnje di­rek­tor­ke, pred­sed­ni­ca op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić je uka­za­la na za­kon­sku oba­ve­zu da se pr­vi lju­di u kul­tu­ri ubu­du­će bi­ra­ju kon­kur­som.

Po­vo­dom vi­še­go­di­šnjih pro­ble­ma i par­ni­ce sa po­ro­di­com Ba­ši­če­vić oko le­ga­ta Ili­je Bo­si­lja, pred­sed­ni­ca Cvjet­ko­vić je oba­ve­sti­la od­bor­ni­ke da je Ape­la­ci­o­ni sud ne­dav­no do­neo od­lu­ku u ko­rist op­šti­ne. Ta­ko će za­ve­šta­ne sli­ke ovog svet­ski pri­zna­tog  sa­mo­u­kog sli­ka­ra za­u­vek osta­ti u Ši­du.

Od­lu­ku o za­vr­šnom ra­ču­nu op­štin­skog bu­dže­ta za pro­te­klu go­di­nu je obra­zlo­ži­la Ja­dran­ka Ne­dić, ru­ko­vo­di­lac Ode­lje­nja za bu­džet, is­ta­kav­ši da se i po­red te­ških uslo­va i op­šte eko­nom­ske kri­ze vo­di­lo ra­ču­na o dnev­nom odr­ža­va­nju li­kvid­no­sti i ne­sme­ta­nom funk­ci­o­ni­sa­nju ko­ri­sni­ka sred­sta­va. Ina­če, u 2010. go­di­ni su ostva­re­ni ukup­ni pri­ho­di u iz­no­su oko 613 mi­li­o­na (bli­zu 95 od­sto pla­ni­ra­nih), dok su ras­ho­di iz­no­si­li ne­što is­pod 600 mi­li­o­na di­na­ra.

Ka­da je reč o pred­sto­je­ćoj ga­si­fi­ka­ci­ji op­šti­ne, za stra­te­škog part­ne­ra na iz­grad­nji di­stri­bu­tiv­ne mre­že ši­ro­ke po­tro­šnje i kuć­nih ga­snih pri­klju­ča­ka u svim na­se­lji­ma od­re­đen je kon­zor­ci­jum “GAP” iz Fi­ren­ce. Pred­sed­ni­ca op­šti­ne je ovla­šće­na da sa stra­te­škim part­ne­rom, kao i sa JP “Sr­bi­ja­gas”, za­klju­či ugo­vor o po­slov­no-teh­nič­koj sa­rad­nji na re­a­li­za­ci­ji pro­gra­ma ga­si­fi­ka­ci­je. Go­vo­re­ći o ovom ka­pi­tal­nom pro­jek­tu, pred­sed­ni­ca Na­ta­ša Cvjet­ko­vić i po­kra­jin­ski po­sla­nik Želj­ko Bre­sto­vač­ki is­ta­kli su da će i šid­ska op­šti­na, kao po­sled­nja u Sre­mu, ko­nač­no do­bi­ti ovaj jef­ti­ni­ji, si­gur­ni­ji i efi­ka­sni­ji ener­gent. To će bi­ti od ve­li­kog zna­ča­ja za pri­vla­če­nje stra­nih in­ve­sti­to­ra, ali i ži­vot u svim na­se­lje­nim me­sti­ma op­šti­ne, sa sko­ro 40.000 sta­nov­ni­ka.

Na 30. sed­ni­ci SO, bez di­sku­si­je i ve­ći­nom gla­so­va, usvo­je­ni su iz­ve­šta­ji o po­slo­va­nju svih jav­nih pred­u­ze­ća, kao i o ra­du usta­no­va, me­snih za­jed­ni­ca, Op­štin­ske upra­ve i Op­štin­skog jav­nog pra­vo­bra­ni­la­štva za 2010. go­di­nu. Ime­no­va­na je no­va Iz­bor­na ko­mi­si­ja op­šti­ne, Ge­ne­ral­ni plan pre­i­me­no­van u Plan ge­ne­ral­ne re­gu­la­ci­je Ši­da i do­ne­se­no vi­še dru­gih od­lu­ka.

D. P.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: