• petak, 12. jul 2024.
Dra­ga­ni zla­to, Ma­ri­ji bron­za
Sport
0 Komentara

Dra­ga­ni zla­to, Ma­ri­ji bron­za

12. jul 2011. godine

Dragana Tomašević

Atle­ti­čar­ka srem­sko­mi­tro­vač­kog Sir­mi­ju­ma Dra­ga­na To­ma­še­vić osvo­ji­la je pr­vo me­sto i zlat­nu me­da­lju u ba­ca­nju di­ska na 64. Pr­ven­stvu Bal­ka­na u atle­ti­ci za se­ni­o­re i se­ni­or­ke ko­je je odr­ža­no u Sli­ve­nu u Bu­gar­skoj. Na istom tak­mi­če­nju, mla­da atle­ti­čar­ka Sre­ma Ma­ri­ja Vu­če­no­vić je osvo­ji­la bron­za­nu me­da­lju u ba­ca­nju ko­plja po­sti­gav­ši nov lič­ni re­kord 54,03m.

Do zlat­ne me­da­lje i ti­tu­le bal­kan­ske šam­pi­on­ke, Dra­ga­na je do­šla pr­vog da­na pr­ven­stva. Na­ša re­kor­der­ka je u po­sled­njem hi­cu za­be­le­ži­la naj­bo­lji re­zul­tat ove se­zo­ne – 61.95m. Dra­ga­ni je ovo 11. put ove se­zo­ne da ba­ca „B“ olim­pij­sku nor­mu, a do „A“ nor­me ne­do­sta­ja­lo je sa­mo pet cen­ti­me­ta­ra. Ina­če, po­red po­bed­nič­kog hi­ca, na­ša naj­bo­lja atle­ti­čar­ka je „B“ nor­mu ostva­ri­la i u če­tvr­tom po­ku­ša­ju ka­da je ima­la hi­tac od 61,02m.

Dra­ga­ni je ovo če­tvr­ta me­da­lja sa Pr­ve­stva Bal­ka­na.

– Dra­go mi je zbog po­be­de i ti­tu­le. Za­do­volj­na sam, jer sam do­bro ba­ca­la s ob­zi­rom da je za­le­ti­šte bi­lo spo­ro. Ovo mi je 11 tak­mi­če­nje na ko­me sam pre­ba­ci­la oli­mij­sku nor­mu. Re­zul­tat po­ka­zu­je da smo na do­brom pu­tu da ostva­ri­mo re­zul­tat i za „A“ olim­pij­sku nor­mu – iz­ja­vi­la je po okon­ča­nju tak­mi­če­nja Dra­ga­na To­ma­še­vić.

Marija Vučenović

Na­ša re­kor­der­ka će, na­kon po­vrat­ka sa Pr­ven­stva Bal­ka­na, sa svo­jim tre­ne­rom Da­ni­lom Kr­ti­ni­ćem to­kom na­red­nih da­na na­sta­vi­ti pri­pre­me za svet­sko pr­ven­stvo ko­je će na­red­nih 15 da­na re­a­li­zo­va­ti na Bje­lo­la­si­ci.

Bron­za­no od­lič­je do­ne­la je Ma­ri­ja Vu­če­no­vić u ba­ca­nju ko­plja, sa naj­bo­ljim ostva­re­njem u ka­ri­je­ri od 54.03m.

– Ostva­ri­la sam lič­ni re­kord iako sa­mo tak­mi­če­nje ni­je kre­nu­lo baš naj­bo­lje. Ipak, us­pe­la sam da se skon­cen­tri­šem i u po­sled­njem hi­cu pre­ba­ci­la 54 me­tra. Sa­da me oče­ku­je dr­žav­no pr­ven­stvo i od­la­zak u Ta­lin na Evrop­ski šam­pi­o­nat za ju­ni­o­re – is­ta­kla je Ma­ri­ja.

Ina­če, na 64. Bal­kan­skom šam­pi­o­na­tu u atle­ti­ci, Sr­bi­ja je osvo­ji­la 12 me­da­lja. Ekip­no je Sr­bi­ja u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji za­u­ze­la če­tvr­to me­sto sa 122 po­e­na, dok u kon­ku­ren­ci­ji se­ni­o­ra za­u­ze­la še­sto me­sto sa osvo­je­nih 111 po­e­na.

S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: