• Monday, 23. May 2022.
„Bo­gat­stvo raz­li­či­to­sti“
Reportaža
0 Komentara

„Bo­gat­stvo raz­li­či­to­sti“

5. July 2011. godine

Scenski prikaz "Lazarica"

Krčedin – Pr­vi Et­no fe­sti­val “Bo­gat­stvo raz­li­či­to­sti” odr­žan je pro­te­klog vi­ken­da na “Ze­ki­nom sa­la­šu” u Kr­če­di­nu. Bi­lo je oko 300 uče­sni­ka iz dva­de­se­tak op­šti­na Sr­bi­je. Fe­sti­val je sa­dr­žao tri seg­men­ta: pr­vi, na­uč­ni, gde su za okru­glim sto­lom emi­nent­ni struč­nja­ci go­vo­ri­li o ne­ma­te­ri­jal­nom kul­tur­nom na­sle­đu Sr­bi­je, dru­gi, mu­zič­ki u okvi­ru ko­ga su na­stu­pi­la broj­na kul­tur­no-umet­nič­ka dru­štva i, tre­ći, iz­lo­žbe­ni, gde se mo­glo vi­de­ti et­no stva­ra­la­štvo, de­gu­sti­ra­ti do­ma­ća vi­na i is­pro­ba­ti do­ma­ća ku­hi­nja. Tro­dnev­ni pro­gram za­či­njen je mu­zi­kom tam­bu­ri­ca.

Sa kotobanje pratili program

– Va­lo­ri­za­ci­ja ne­ma­te­ri­jal­ne kul­tur­ne ba­šti­ne kao tu­ri­stič­kog pro­iz­vo­da, bi­la je te­ma na­šeg okru­glog sto­la, a po­vod, go­di­na ko­ja je pro­gla­še­na za go­di­nu za­šti­te kul­tur­ne ba­šti­ne. I ne sa­mo kul­tur­ne već i pri­rod­ne. Tre­ba da se opre­de­li­mo u kom prav­cu će­mo ići, da li će­mo sve ono što je ve­za­no za na­šu tra­di­ci­ju i kul­tu­ru ko­mer­ci­ja­li­zo­va­ti, u kom ste­pe­nu je sta­vi­ti u funk­ci­ju raz­vo­ja tu­ri­zma a da ne iz­gu­bi na svo­joj vred­no­sti, da nas ne od­vu­če u kič. Že­li­mo da ini­ci­ra­mo da se i Sr­bi­ja na­đe na jed­nom od pu­te­va kul­tu­re, da ne bu­de auti­stič­na ze­mlja već da i u ovom do­me­nu kul­tu­re ko­mu­ni­ci­ra­mo sa sve­tom ali da smo, pre sve­ga, okre­nu­ti do­ma­ćem go­stu, re­kla je Ra­di­ca Gli­go­rić, pro­jekt me­na­džer “Ze­ki­nog sa­la­ša” u Kr­če­di­nu.

Detalj s etno festivala

U tom prav­cu išla su i iz­la­ga­nja an­tro­po­lo­ga mr Mar­ka Sto­ja­no­vi­ća, dr Lji­lja­ne Ga­vri­lo­vić, dr Jo­va­na Po­pe­skua, tu­ri­zmo­lo­ga Lju­bi­ce Mi­lo­je­vić, Na­đe Be­lić, Dar­ka Jak­ši­ća, pred­stav­ni­ka Mi­ni­star­stva za po­ljo­pri­vre­du,Edi­ni Po­po­va.

– Va­žnu ulo­gu u oču­va­nju ne­ma­te­ri­jal­ne na­rod­ne ba­šti­ne ima­ju broj­na udru­že­nja že­na i kul­tur­no umet­nič­ka dru­štva pa i ova u Kr­če­di­nu ko­ja su do­pri­ne­la da u krat­kom vre­men­skom pe­ri­o­du u ovom me­stu za­ži­ve dva et­no fe­sti­va­la i umet­nič­ka ko­lo­ni­ja, re­kao je Bo­ris Pa­ško, di­rek­tor Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je op­šti­ne In­đi­ja.

Na otva­ra­nju fe­sti­va­la uče­sni­ke je na­ja­vio Ivan Kri­vec. U mu­zič­kom de­lu pro­gra­ma pr­vi su na­stu­pi­li čla­no­vi KUD “Ivo Lo­la Ri­bar” iz Kr­če­di­na sa scen­skim pri­ka­zom “La­za­ri­ca”. Za­tim su se pred­sta­vi­li pe­va­či iz No­ve Va­ro­ši i tru­ba­či sa Zla­ti­bo­ra. U Ga­le­ri­ji “Guv­no”, gde se odr­ža­vao okru­gli sto, otvo­re­na je iz­lo­žba “Na­iv­na umet­nost Ko­va­či­ce” i “Dr­vo u pri­me­nje­noj umet­no­sti”. U kru­gu “Ze­ki­nog sa­la­ša” tri da­na su iz­la­ga­li svo­je ruč­ne ra­do­ve udru­že­nja i or­ga­ni­za­ci­je ko­ja se ba­ve oču­va­njem et­no stva­ra­la­štva iz: Ko­sje­ri­ća, Zla­ti­bo­ra, No­ve Va­ro­ši, Ko­va­či­ce, Ki­kin­de, Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Su­bo­ti­ce, No­vog Sa­da, Ka­nji­že, Vr­ba­sa, Som­bo­ra, Go­lu­bi­na­ca, Kni­ća…Pred­sta­vi­le su se i broj­ne tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je.

Izlagači iz Mitrovice

U su­bo­tu i ne­de­lju sme­nji­va­la su se kul­tur­no-umet­nič­ka dru­štva ko­ja su pre­zen­to­va­la bo­gat­stvo fol­klo­ra srp­skog ali i hr­vat­skog, slo­vač­kog i dru­gih na­ro­da ko­ji ov­de ži­ve. Na fe­sti­va­lu su uče­stvo­va­li an­sam­bli iz Gru­že, sa Zla­ti­bo­ra, iz Su­bo­ti­ce, Kni­ća, Go­lu­bi­na­ca, In­đi­je, Slan­ka­me­nač­kih Vi­no­gra­da, Pa­di­ne, Kr­če­di­na. Sva­ko ve­če se za­vr­ša­va­lo tam­bu­ra­škim ever­gri­nom.

Z.G.Ste­fa­no­vić

 

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: