• ponedeljak, 4. decembar 2023.
Atle­ti­ča­ri­ma mi­li­on di­na­ra
Sport
0 Komentara

Atle­ti­ča­ri­ma mi­li­on di­na­ra

5. jul 2011. godine

Potpisivanje ugovora

Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca će sa mi­li­on di­na­ra su­fi­nan­si­ra­ti pri­pre­me i uče­šće na me­đu­na­rod­nim tak­mi­če­nji­ma za šest atle­ti­ča­ra atlet­skih klu­bo­va Srem i Sir­mi­jum. Ugo­vor o to­me pot­pi­sa­li su pro­te­kle sed­mi­ce u Grad­skoj ku­ći pred­satvni­ci Gra­da, Atlet­skog sa­ve­za Sr­bi­je i atlet­skih klu­bo­va Srem i Sir­mi­jum. Ka­ko je tom pri­li­kom re­če­no, isti pro­je­kat je po­sto­jao i pro­šle go­di­ne ka­da je to bio pre­se­dan u Sr­bi­ji, a ove go­di­ne se već po­je­di­ni gra­do­vi ugle­da­ju na Mi­tro­vi­cu i po­ma­žu svo­jim vr­hun­skim atle­ti­ča­ri­ma.

Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Atlet­skog sa­ve­za Sr­bi­je Slo­bo­dan Bran­ko­vić ka­že da je reč o po­dr­šci Srem­ske Mi­tro­vi­ce svo­jim naj­bo­ljim klu­bo­vi­ma i atle­ti­ča­ri­ma.

– Ova sa­rad­nja po­če­la je pro­šle go­di­ne ka­da je ASS, za­jed­no sa Srem­skom Mi­tro­vi­com uče­stvo­vao u fi­nan­si­ra­nju atle­ti­ča­ra sa ovog pod­ruč­ja i to je ta­da bio je­dan pre­se­dan u srp­skoj atle­ti­ci. Pr­vi put se to ta­ko do­go­di­lo, a sa­da su već i dru­gi gra­do­vi uze­li za pri­mer Mi­tro­vi­cu i po­ma­žu svo­je naj­bo­lje atle­ti­ča­re. ASS, Olim­pij­ski ko­mi­tet i Mi­ni­star­stvo omla­di­ne i spor­ta ima­ju u svo­jim pro­gra­mi­ma ve­ći­nu tak­mi­ča­ra iz ova dva klu­ba. Me­đu­tim, uvek se po­ja­vlju­je po­tre­ba za su­fi­nan­si­ra­njem a Srem­ska Mi­tro­vi­ca je na­šla na­či­na da po­mog­ne svo­jim naj­bo­ljim spor­ti­sti­ma i mi­slim da je to pra­vi na­čin da oni do­bi­ju ono što im fa­li, ono što ASS i Olim­pij­ski ko­mi­tet ni­su us­pe­li da is­fi­nan­si­ra­ju, ta­ko da će nji­ho­vi pro­gra­mi, sa ovim sred­stvi­ma bi­ti 100 po­sto is­fi­nan­si­ra­ni i da mo­že­mo od njih oče­ki­va­ti vr­hun­ske re­zul­ta­te u se­zo­ni ko­ja je pred na­ma – re­kao je Bran­ko­vić.

U ime atlet­skog klu­ba Srem Dra­go Ma­ri­čić je za­hva­lio Atlet­skom sa­ve­zu i Gra­du Srem­ska Mi­tro­vi­ca na po­mo­ći ko­ju pru­ža­ju da Ma­ri­ja Vu­če­no­vić i Ni­ko­la Čan­ko­vić odu na Evrop­sko pr­ven­stvo, dok je Alek­san­dar Spa­jić, u ime AK Sir­mi­jum, is­ta­kao da je atle­ti­ka po­sta­la srem­sko­mi­tro­vač­ki brend i da će sve bi­ti lak­še i bo­lje po­sle ugo­vo­ra ko­jim, na ne­ki na­čin, svi gra­đa­ni Mi­tro­vi­ce pru­ža­ju po­dr­šku svo­jim atle­ti­ča­ri­ma.

– Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca je sa ASS pro­šle go­di­ne po­kre­nuo pro­je­kat fi­nan­si­ra­nja mi­tro­vač­kih atle­ti­ča­ra ko­ji su kan­di­da­ti za od­la­zak na Olim­pij­ske igre u Lon­do­nu 2012. go­di­ne – pod­se­tio je gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić. – Ove go­di­ne na­ši is­tak­nu­ti atle­ti­ča­ri ima­ju evrop­ska i svet­ska pr­ven­stva na ko­ji­ma će po­ku­ša­ti da ostva­re nor­mu za Olim­pi­ja­du. Mi smo sa mi­li­on di­na­ra na­šli na­či­na da po­mog­ne­mo ove atle­ti­ča­re ko­ji is­pu­nja­va­ju sve kri­te­ri­ju­me ASS, sa­ve­znog ka­pi­te­na i na­šeg Olim­pij­skog ko­mi­te­ta. Ne­ki od njih su bli­zu nor­me i mo­ra­mo na­ći na­či­na da po­mog­ne­mo da što vi­še na­ših Mi­trov­ča­na vi­di­mo u Lon­do­nu 2012. go­di­ne.

Atle­ti­ča­ri u či­je pri­pre­me će grad ulo­ži­ti sred­stva su Dra­ga­na To­ma­še­vić, Ve­dran Sa­mac, Mi­o­drag Đu­kić, Bo­jan Ume­tić, Ma­ri­ja Vu­če­no­vić i Ni­ko­la Čan­ko­vić.

Ž.N.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: