• nedelja, 14. jul 2024.
Zna­čaj i ulo­ga po­ljo­pri­vred­nih la­bo­ra­to­ri­ja
Poljoprivreda
0 Komentara

Zna­čaj i ulo­ga po­ljo­pri­vred­nih la­bo­ra­to­ri­ja

23. jun 2011. godine

Po­ljo­pri­vred­na struč­na slu­žba Srem­ska Mi­tro­vi­ca je upo­re­do sa una­pre­đe­njem srem­ske po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje raz­vi­ja­la i la­bo­ra­to­ri­je za kon­tro­lu kva­li­te­ta se­me­na i zdrav­stve­ne is­prav­no­sti se­me­na po­ljo­pri­vred­nog bi­lja kao i la­bo­ra­to­ri­ju za he­mij­ska is­pi­ti­va­nja ze­mlji­šta. Ove tri la­bo­ra­to­ri­je či­ne Po­ljo­pri­vred­nu la­bo­ra­to­ri­ju Po­ljo­pri­vred­ne struč­ne slu­žbe Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

La­bo­ra­to­ri­ja za is­pi­ti­va­nje kva­li­te­ta se­me­na po­ljo­pri­vred­nog bi­lja je akre­di­to­va­na pre­ma ISO/IEC 17025:2006 stan­dar­du kod Akre­di­ta­ci­o­nog te­la Sr­bi­je. Pod akre­di­ta­ci­jom se na­la­zi: uzor­ko­va­nje i is­pi­ti­va­nje se­me­na po­ljo­pri­vred­nog bi­lja: str­nih ži­ta, ku­ku­ru­za, še­ćer­ne re­pe, ulja­nih kul­tu­ra, krm­nog bi­lja, po­vr­ća i cve­ća. La­bo­ra­to­ri­ja je akre­di­to­va­na apri­la 2006. go­di­ne. Pro­šla je tri nad­zo­ra i po­nov­no oce­nji­va­nje ta­ko da je u sta­tu­su akre­di­to­va­ne La­bo­ra­to­ri­je pod akre­di­ta­ci­o­nim bro­jem 01-182.

La­bo­ra­to­ri­ja je uklju­če­na mre­žu me­đu­la­bo­ra­to­rij­skih is­pi­ti­va­nja za akre­di­to­va­ne la­bo­ra­to­ri­je u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji i kao uče­snik i kao or­ga­ni­za­tor. Ovim te­sto­vi­ma se pro­ve­ra­va ospo­so­blje­nost (kom­pe­tent­nost) ana­li­ti­ča­ra i is­prav­nost opre­me la­bo­ra­to­ri­je.

Go­di­šnje la­bo­ra­to­ri­ja is­pi­ta do 3.000 uzo­ra­ka se­me­na iz do­ma­će pro­iz­vod­nje i iz uvo­za. La­bo­ra­to­ri­ja po­se­du­je re­fe­rent­nu ko­lek­ci­ju se­me­na ko­rov­skog i ga­je­nog bi­lja sa pre­ko 300 uzo­ra­ka i re­fe­rent­nu ko­lek­ci­ju skla­di­šnih in­se­ka­ta.

U to­ku svo­je du­go­go­di­šnje prak­se La­bo­ra­to­ri­ja je us­po­sta­vi­la sa­rad­nju sa dru­gim La­bo­ra­to­ri­ja­ma u ze­mlji. U la­bo­ra­to­ri­ji se oba­vlja obu­ka iz obla­sti is­pi­ti­va­nja se­me­na ka­ko stu­de­na­ta i post­di­plo­ma­ca ta­ko i ana­li­ti­ča­ra iz dru­gih la­bo­ra­to­ri­ja slič­nog pro­fi­la.

Oso­blje La­bo­ra­to­ri­je uče­stvu­je na se­mi­na­ri­ma i na do­ma­ćim i me­đu­na­rod­nim kon­gre­si­ma, sa struč­nim i na­uč­nim ra­do­vi­ma iz obla­sti is­pi­ti­va­nja i do­ra­de se­me­na po­ljo­pri­vred­noga bi­lja.

Sa­vre­me­na opre­ma i vi­so­ko struč­ni ka­dro­vi omo­gu­ća­va­ju kom­plet­ne, ujed­na­če­ne ana­li­ze kva­li­te­ta se­me­na. La­bo­ra­to­ri­ja ima po struk­tu­ri za­po­sle­nih: jed­nog dok­to­ra na­u­ka, jed­nog ma­gi­stra, tri di­plo­mi­ra­na in­že­nje­ra ra­tar­stva i za­šti­te bi­lja, dva teh­nič­ka sa­rad­ni­ka, če­ti­ri ovla­šće­na uzor­ko­va­ča i jed­nog po­moč­nog rad­ni­ka.

La­bo­ra­to­ri­ja ras­po­la­že sa­vre­me­nom opre­mom po­treb­nom za iz­vo­đe­nje ra­da ve­za­nog za kva­li­tet i fi­to­sa­ni­tar­ni pre­gled se­me­na.

Rad La­bo­ra­to­ri­je za is­pi­ti­va­nje se­me­na se ogle­da u is­pi­ti­va­nju fi­zič­ko-fi­zi­o­lo­ških oso­bi­na kao što su: či­sto­ća se­me­na; kli­ja­vost se­me­na; sa­dr­žaj vla­ge u se­me­nu; ma­sa 1000 se­me­na i ži­vot­na spo­sob­nost se­me­na  i zdrav­stve­nog sta­nja se­me­na na pa­to­ge­ne glji­ve.

Fi­to­sa­ni­tar­na La­bo­ra­to­ri­ja po­če­la je sa ra­dom 2006. go­di­ne kao ovla­šće­na La­bo­ra­to­ri­ja za is­pi­ti­va­nje zdrav­stve­ne is­prav­no­sti in­du­strij­skog i krm­nog bi­lja od stra­ne Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de, šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de. U ovoj La­bo­ra­to­ri­ji se iden­ti­fi­ku­ju pa­to­ge­ne glji­ve, vi­ru­si i bak­te­ri­je i to: vi­zu­el­nim pre­gle­dom bilj­nog ma­te­ri­ja­la, mi­kro­skop­skim pre­gle­dom, fil­ter pa­pir me­to­dom, me­to­dom hran­lji­vih pod­lo­ga, ELI­SA te­stom i me­to­dom imu­no­flu­o­re­scen­ci­je.

Efek­tiv­nost, efi­ka­snost i pro­fe­si­o­nal­nost su osnov­ni ele­men­ti na ko­ji­ma se za­sni­va uspe­šnost i kva­li­tet ra­da Po­ljo­pri­vred­ne La­bo­ra­to­ri­je Po­ljo­pri­vred­ne struč­ne slu­žbe Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Rad La­bo­ra­to­ri­je je u sva­kom tre­nut­ku ori­jen­ti­san ka stal­nom za­do­vo­lje­nju po­tre­ba i oče­ki­va­nja ko­ri­sni­ka La­bo­ra­to­ri­je, una­pre­đe­nju po­ve­re­nja u kva­li­tet ra­da i re­zul­ta­ta is­pi­ti­va­nja, kao i za­šti­ti po­ver­lji­vih in­for­ma­ci­ja i vla­snič­kih pra­va ko­ri­sni­ka.

 

Dr Lana Đukanović,

naučni saradnik

Rukovodilac

sistema menadžmenta

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: