• petak, 12. jul 2024.
Tri­ko­vi za ski­da­nje ki­lo­gra­ma
Zabava
0 Komentara

Tri­ko­vi za ski­da­nje ki­lo­gra­ma

9. jun 2011. godine

Do­sti­za­nje vit­ke li­ni­je ne mo­ra bi­ti na­por­no. Nu­di­mo vam ne­ko­li­ko jed­no­stav­nih sa­ve­ta ka­ko da ski­ne­te ki­lo­gra­me.

• Je­di­te vo­će i po­vr­će

Raz­mi­šljaj­te o to­me šta tre­ba da je­de­te, a ne šta da iz­be­ga­va­te. Vo­će i po­vr­će je­di­te ba­rem pet pu­ta dnev­no, jer će­te la­ko uto­li­ti glad i une­će­te do­volj­no bilj­nih vla­ka­na neo­p­hod­nih za do­bro va­re­nje.

• Za­va­raj­te glad vo­dom

Lju­di če­sto je­du vi­še ne­go što bi tre­ba­lo jer me­ša­ju glad i žeđ. Pre ne­go što sed­ne­te za sto ili po­seg­ne­te za ka­lo­rič­nim gric­ka­li­ca­ma, po­pij­te ča­šu vo­de, jer vam je mo­žda po­treb­na teč­nost. U ča­šu vo­de mo­že­te da do­da­te sok od li­mu­na.

• Ne pre­te­ruj­te s ko­li­či­na­ma

Tru­di­te se da ni­ka­da ne pre­glad­ni­te jer će­te on­da po­je­sti pre­ve­li­ku ko­li­či­nu hra­ne. Vaš že­lu­dac je ve­li­či­ne va­še pe­sni­ce, ta­ko da će­te bi­ti si­ti čim po­je­de­te ko­li­či­nu hra­ne ko­ja mo­že da vam sta­ne u ru­ku, na­vo­de struč­nja­ci. Po­sle obro­ka bi tre­ba­lo da se ose­ća­te bo­lje, a ne te­ško, na­du­ve­no ili umor­no. Je­di­te če­sto, ali po­ma­lo.

• Za­bo­ra­vi­te na gric­ka­li­ce

Gric­ka­li­ce su naj­ve­ći ne­pri­ja­telj vit­ke li­ni­je. Pre ne­go što se uve­če opu­sti­te is­pred te­le­vi­zo­ra s ke­som čip­sa ili ku­ti­jom kek­sa, bu­di­te sve­sni da će­te sve sli­sti­ti iz či­ste na­vi­ke i do­sa­de.

• Ne šte­di­te za­či­ne

Je­lu do­daj­te za­či­ne da bi bi­lo uku­sni­je, a vi za­do­volj­ni­ji. Za­či­nje­na hra­na će sti­mu­li­sa­ti va­še ču­lo uku­sa, pa će­te je­sti po­la­ko i uži­va­ti u sva­kom za­lo­ga­ju, a sa­mim tim će­te une­ti ma­nje hra­ne.

• Sma­nji­te por­ci­je

Ume­sto da se­bi sa­svim us­kra­ti­te hra­nu ko­ju vo­li­te, ku­pu­je­te ma­nja pa­ko­va­nja. Uži­vaj­te u svo­joj omi­lje­noj hra­ni, ali ume­re­no. Na­u­či­te da po­je­di­te sa­mo ne­ko­li­ko kek­si­ća ume­sto ce­le ku­ti­je ili štan­gli­cu čo­ko­la­de ume­sto ce­le ta­ble.

• Ne za­bo­ra­vi­te na uži­nu

Ako je­de­te re­dov­no, ne pre­ska­če­te ni­je­dan obrok, pa ni uži­ne, ima­će­te bo­lji me­ta­bo­li­zam. Ne stra­huj­te od go­je­nja, jer će vaš or­ga­ni­zam lak­še i br­že sa­go­re­va­ti ka­lo­ri­je ko­je po­ste­pe­no do­bi­ja. Stu­di­je su do­ka­za­le da lju­di ko­ji ima­ju če­ti­ri do pet obro­ka dnev­no bo­lje kon­tro­li­šu svoj ape­tit i mr­ša­vi­ji su.

• Pro­te­i­ni ume­sto uglje­nih hi­dra­ta

Pro­te­i­ni bo­lje za­do­vo­lja­va­ju po­tre­be va­šeg or­ga­ni­zma, ne­go uglje­ni hi­dra­ti ili ma­sti, a to mo­že bi­ti taj­no oruž­je da po­stig­ne­te vit­ku li­ni­ju. Pro­te­i­ni hra­ne va­še mi­ši­će, a oni dok ra­de tro­še une­te ka­lo­ri­je, pa je­di­te si­re­ve, je­zgra­sto vo­će i ma­hu­nar­ke.

• Na­pu­ni­te fri­ži­der zdra­vom hra­nom

Ako uvek u ku­hi­nji ima­te zdra­vu hra­nu ko­ja od­mah mo­že da se je­de, lak­še će­te ste­ći i odr­ža­ti vit­ku fi­gu­ru. Uko­li­ko mo­že­te sa­mi da pri­pre­mi­te zdrav obrok za sa­mo de­se­tak mi­nu­ta, ma­nja je ve­ro­vat­no­ća da će­te na pr­vi ose­ćaj gla­di uze­ti te­le­fon i na­ru­či­ti pi­cu.

I. Z.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: