• nedelja, 19. maj 2024.
Sa­mo­do­pri­no­som gra­đe­ni ka­pi­tal­ni objek­ti
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Sa­mo­do­pri­no­som gra­đe­ni ka­pi­tal­ni objek­ti

14. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Pred od­bor­ni­ci­ma Skup­šti­ne Gra­da na sed­ni­ci ko­ja je odr­ža­na u pe­tak, 3. ju­na na­šlo se dva­de­se­tak ta­ča­ka dnev­nog re­da, ko­je su bez mno­go po­le­mi­ke i usvo­je­ne u iz­u­zet­no efi­ka­snom skup­štin­skom za­se­da­nju.

Sednica Skupštine Grada

Ta­ko je, pre­ma pred­lo­že­nom dnev­nom re­du usvo­jen pred­log od­lu­ke o za­vr­šnom ra­ču­nu bu­dže­ta Gra­da za pro­šlu go­di­nu, pred­log pro­gra­ma ure­đe­nja grad­ske pla­že u te­ku­ćoj go­di­ni, Plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je blo­ka grad­ske pi­ja­ce, go­di­šnji pro­gram za­šti­te, ure­đe­nja i ko­ri­šće­nja po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u ovoj go­di­ni, pro­gram odr­ža­va­nja lo­kal­nih pu­te­va, uli­ca, jav­nih po­vr­ši­na… Od­bor­ni­ci su ve­ći­nom gla­so­va po­dr­ža­li i pred­log od­lu­ke o bo­ra­vi­šnoj tak­si, o utvr­đi­va­nju sto­pe po­re­za na imo­vi­nu, uvo­đe­nju me­snog sa­mo­do­pri­no­sa u MZ Man­đe­los  i Ku­zmin za pe­ri­od 2011-2016. go­di­na, kao i pred­log re­še­nja o da­va­nju sa­gla­sno­sti na sta­tut JKP Re­gi­o­nal­na de­po­ni­ja „Srem-Ma­čva“ i iz­ve­štaj o utro­šku sred­sta­va sa­mo­do­pri­no­sa za 2010. go­di­nu. Po ovoj tač­ki od­bor­nik SRS-a Du­ško Ni­ko­lić imao je pri­med­bu što od­bor­ni­ci ni­su do­bi­li pre­ci­zan iz­ve­štaj o utro­še­nim sred­stvi­ma i pi­ta­nje šta sa nov­cem ko­ji je pre­net u ovu go­di­nu u iz­no­su od 61 mi­li­on di­na­ra i ka­ko će bi­ti utro­šen.

Pred­sed­snik SG Alek­san­dar Pro­da­no­vić je na­gla­sio da su mno­gi grad­ski ka­pi­tal­ni objek­ti iz­gra­đe­ni upra­vo sred­stvi­ma sa­mo­do­pri­no­sa ili uz su­fi­nan­si­ra­nje i da, s ob­zi­rom da je on is­te­kao sa 31. mar­tom, ubu­du­će se  sred­stva mo­ra­ju obez­be­di­ti i iz dru­gih iz­vo­ra, ka­ko bi bi­le re­a­li­zo­va­ne sa­mo­do­pri­no­som pla­ni­ra­ne in­ve­sti­ci­je, pre sve­ga fi­skul­tur­na sa­la Gim­na­zi­je.-Mi­trov­ča­ni su de­ce­ni­ja­ma iz­dva­ja­li za sa­mo­do­pri­nos, a ovaj po­sled­nji re­a­li­zo­van u pe­ri­o­du 2006-2011. pred­vi­đao je in­ve­sti­ra­nje u ne­ko­li­ko  ma­njih obje­ka­ta. Mo­žda je to bi­la gre­ška i po me­ni je sred­stva tre­ba­lo usme­ri­ti u put R-103, ali uosta­lom sve te objek­te ko­ri­ste gra­đa­ni Mi­tro­vi­ce, ka­že Pro­da­no­vić i do­da­je da će bez ob­zi­ra na pre­sta­nak sa­mo­do­pri­no­sa me­sne za­jed­ni­ce na­sta­vi­ti da funk­ci­o­ni­šu i da će se ove nad­le­žno­sti fi­nan­si­ra­ti iz po­seb­nog fon­da.

J.Z.a

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: