• ponedeljak, 22. jul 2024.
Pri­jem za šam­pi­o­na Ko­va­či­ća
Sport
0 Komentara

Pri­jem za šam­pi­o­na Ko­va­či­ća

14. jun 2011. godine

Tokom prijema za mladog šampiona

Sremska Mitrovica – U Grad­skoj ku­ći u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, 2. ju­na, za­me­nik pred­sed­ni­ka Grad­ske skup­šti­ne Zo­ran Mi­šče­vić i po­moć­nik na­čel­ni­ka Grad­ske upra­ve za obra­zo­va­nje, kul­tu­ru i sport  Bog­dan Bo­žin upri­li­či­li su pri­jem po­vo­dom sjaj­nog uspe­ha Igo­ra Ko­va­či­ća, čla­na mi­tro­vač­kog Ku­gla­škog klu­ba Srem. Ko­va­čić je na ne­dav­no odr­ža­nom Svet­skom pr­ven­stvu u Sa­ra­je­vu, u ka­det­skoj kon­ku­ren­ci­ji, osvo­jio dve zlat­ne i jed­nu  bron­za­nu me­da­lju. Bio je član na­še naj­bo­lje se­lek­ci­je, re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je, ko­joj je pri­pao šam­pi­on­ski pe­har. Ovo je, sva­ka­ko, naj­ve­ći uspeh mi­tro­vač­kog ku­gla­nja, ali i je­dan od naj­vred­ni­jih do­me­ta ov­da­šnjeg spor­ta u 2011. go­di­ni. Ko­va­čić je na­ja­vio no­ve po­bed­nič­ke po­ho­de na me­đu­na­rod­noj sce­ni u ovom spor­tu.

Bogdan Božin i Igor Kovačić

Če­sti­ta­ju­ći  mla­dom šam­pi­o­nu na iz­van­red­nom re­zul­ta­tu, za­me­nik pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne gra­da Zo­ran Mi­šče­vić je is­ta­kao da je pra­va pri­vi­le­gi­ja  i za­do­volj­stvo bi­ti u dru­štvu naj­bo­ljih.     S. L.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: