• ponedeljak, 25. septembar 2023.
Po­bed­nik “Krč­ma na glav­nom dru­mu”
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Po­bed­nik “Krč­ma na glav­nom dru­mu”

9. jun 2011. godine

Smotru zatvorio predsednik opštine Goran Jović

Stara Pazova – Pro­gla­še­njem po­bed­ni­ka i do­de­lom pri­zna­nja u ne­de­lju uve­če u Sta­roj Pa­zo­vi za­vr­še­ni su 49. su­sre­ti ama­ter­skih po­zo­ri­šnih dru­šta­va Voj­vo­di­ne. U do­broj or­ga­ni­za­ci­ji i pri­jat­noj at­mos­fe­ri, pod ge­ne­ral­nim po­kro­vi­telj­stvom op­šti­ne Ste­ra Pa­zo­va pa­zo­vač­ka pu­bli­ka je od­gle­da­la osam pred­sta­va u kon­ku­ren­ci­ji. Po oce­ni žir­ja u sa­sta­vu Sa­ša La­ti­no­vić, re­di­telj iz Be­o­gra­da, Ve­sna Ždr­nja, glu­mi­ca iz No­vog Sa­da i Mi­loš Ja­ko­vlje­vić, dra­ma­turg iz No­vog Sa­da, po­be­di­la je pred­sta­va do­ma­ći­na “Krč­ma na glav­nom dru­mu” A.P. Če­ho­va, u re­ži­ji Mi­ro­sla­va Ben­ke u iz­vo­đe­nju sta­ro­pa­zo­vač­kog Po­zo­ri­šta VHV. Ova pred­sta­va ura­đe­na je ko­o­pro­duk­ci­ji SKUD-a “He­roj Jan­ko Čme­lik” i Cen­tra za kul­tu­ru Sta­ra Pa­zo­va. Po­red pred­sta­ve do­ma­ći­na ko­ja je osvo­ji­la pr­vo me­sto, na re­pu­blič­ko tak­mi­če­nje idu još dve pred­sta­ve. Dru­ga je “Zla že­na” Jo­va­na S. Po­po­vi­ća u re­ži­ji Dra­ga­na Osto­ji­ća, a u iz­vo­đe­nju Kul­tur­nog cen­tra iz Ku­le. Tre­će me­sto za­u­zla je pred­sta­va Ama­ter­skog po­zo­ri­šta i Cen­tra za kul­tu­ru iz Ko­vi­na “In­stant sek­su­al­no vas­pi­ta­nje” Đ. Mi­lo­sa­vlje­vi­ća, u re­ži­ji Jo­va­na Gru­ji­ća.

Za naj­bo­ljeg re­di­te­lja na ovoj Smo­tri pro­gla­šen je Mi­ro­slav Ben­ka, dok je  na­gra­da “Ana­ma­ri­ja Mi­haj­lo­vić” za vi­zu­el­ni di­zajn pred­sta­ve pri­pa­la pred­sta­vi „Zla že­na“. Za naj­bo­lju sce­nu­gra­fi­ju, na­gra­đen je Dra­gan Osto­jić, a za naj­bo­ljeg ko­sti­mo­gra­fa pro­gla­še­na je Je­le­na Zlat­ko­vić Ve­lič­ko­vić, ko­sti­mo­graf do­ma­ći­na. Di­plo­ma za ujed­na­če­nu ko­lek­tiv­nu glu­mač­ku igru do­de­lje­na je pred­sta­vi “In­stant sek­su­al­no vas­pi­ta­nje”. Di­plo­ma za naj­bo­lji di­zajn sve­tla do­de­lje­na je Bran­ku Vu­če­ti­ću, re­ži­se­ru pred­sta­ve “Don­žu­an se vra­ća iz ra­ta” u iz­vo­đe­nju Ka­mer­ne sce­ne “Mi­ro­slav An­tić” iz Sen­te. Di­plo­mu za scen­ski go­vor do­bio je an­sambl Kul­tur­nog cen­tra iz Ku­le, a di­plo­mu za scen­ski po­kret do­bi­la je pred­sta­va do­ma­ći­na. Pet rav­no­prav­nih di­plo­ma za naj­bo­lja glu­mač­ka ostva­re­nja do­de­lje­na su: Kse­ni­ji Vu­ko­rep i Ka­men­ku Ber­ti­ću (“Zla že­na”), Alek­san­du Ba­ku i Ja­nu Šar­ke­zi­ju( “Krč­ma na glav­nom dru­mu”) i Ili­ji Mar­ko­vi­ću (“In­stant sek­su­al­no vas­pi­ta­nje). Di­plo­mu za epi­zod­nu ulo­gu do­bi­li su De­jan Mla­de­no­vić (“In­stant sek­su­al­no vasp­ta­nje) i Ivor Po­ko­rac­ki (“Krč­ma na glav­nom dru­mu). Po­hva­le za glu­mač­ka ostva­re­nja do­de­lje­na su Ja­sni Jo­va­no­vić (“In­stant sek­su­al­no vas­pi­ta­nje”), Jo­va­nu Po­po­vi­ću  (“Zla že­na), Jo­va­ni Vej­no­vić (“Don žu­an se vra­ća iz ra­ta”), Jo­va­ni Je­li­sa­vac (“Ler) i Lji­lja­ni Ži­dai (“Dnev­nik jed­nog gle­da­o­ca).

U čast na­gra­đe­nih dram­ska sek­ci­ja Eko­nom­ske ško­le „9. Maj“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce iz­ve­la je pred­sta­vu „TV ma­ni­jak“. Uru­čiv­ši na­gra­de, Smo­tru je za­tvo­rio pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić uz že­lju da 50. su­sre­ti idu­će go­di­ne pre­ra­stu u fe­sti­val.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: