• nedelja, 14. jul 2024.
Pao pla­fon u vr­ti­ću
Hronika | Šid
0 Komentara

Pao pla­fon u vr­ti­ću

9. jun 2011. godine

Šid – Pro­te­kle ne­de­lje u pre­po­dnev­nim sa­ti­ma u objek­tu Pred­škol­ske usta­no­ve „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ u Ši­du ob­ru­šio se pla­fon. Sa­mo sti­ca­jem sreć­nih okol­no­sti ni­ko ni­je na­stra­dao, jer su de­ca i vas­pi­ta­či­ce na vre­me na­pu­sti­li pro­sto­ri­ju.

Otpao plafon i konstrukcija

Ka­ko nam je re­kla vas­pi­ta­či­ca San­dra Vi­dić, u tom mo­men­tu u pro­sto­ri­ji je bi­lo 24 de­ce ko­ja su se­de­la oku­plje­na u jed­nom de­lu so­be i slu­ša­la pri­či­ce ko­je su im či­ta­le nji­ho­ve vas­pi­ta­či­ce.

– Reč je o sta­ri­joj gru­pi de­ce od pet i šest go­di­na i pra­va je sre­ća što su u tom mo­men­tu svi ću­ta­li, ta­ko da sam ja mo­gla da ču­jem krc­ka­nje pla­fo­na. Od­mah sam re­a­go­va­la i or­ga­ni­zo­va­la de­cu da po­la­ko, bez pa­ni­ke na­pu­sti­mo pro­sto­ri­ju. Ne­du­go na­kon što smo iza­šli, pla­fon je po­čeo da ot­pa­da, ali, sre­ćom, de­ca su ta­da već bi­la na bez­bed­nom. Pa­ni­ka je do­šla na­knad­no, tek ka­da sam vi­de­la ko­li­ko je opa­sna me­tal­na kon­struk­ci­ja ko­ja je ot­pa­la sa pla­fo­na – ova­ko je opi­sa­la ne­mi­li do­ga­đaj u vr­ti­ću u Ši­du vas­pi­ta­či­ca San­dra Vi­dić, do­da­ju­ći da su iz vr­ti­ća od­mah po­zva­li sve ro­di­te­lje te de­ce da do­đu i da ih od­ve­du ku­ća­ma.

Tre­nut­no ma­li­ša­ni iz ove gru­pe bo­ra­ve u sa­li, gde su im une­li sto­lo­ve i igrač­ke, a naj­ve­ći pro­blem, ka­ko ka­žu vas­pi­ta­či­ce, pred­sta­vlja spa­va­nje.

– Ne­ma­mo do­volj­no pro­sto­ra za po­dnev­ni od­mor ma­li­ša­na, po­seb­no što je reč o pri­lič­no ve­li­koj gru­pi či­ji pu­ni sa­stav bro­ji 28 de­ce. Po­red me­ne, sa nji­ma ra­de još i mo­je ko­le­gi­ni­ce Gor­da­na Ra­jić i pri­prav­ni­ca Du­šan­ka Vranj­ko­vić. Sve tri se tru­di­mo da de­ci omo­gu­ći­mo što bo­lje uslo­ve za bo­ra­vak od ka­ko ne­ma­ju svo­ju so­bu. Vo­di­mo ih i u dru­ge gru­pe, ali je sve to ve­o­ma te­ško uskla­di­ti s ob­zi­rom da su gru­pe broj­ne i pre­na­tr­pa­ne. Iskre­no se na­da­mo da će se ovaj pro­blem usko­ro re­ši­ti, te da će nad­le­žni utvr­di­ti raz­log zbog ko­jeg je ot­pao pla­fon, jer je ne­do­pu­sti­vo da se ova­ko ne­što de­si u jed­nom vr­ti­ću ko­ji je, uz sve to, ne­dav­no i re­no­vi­ran – re­kla je vas­pi­ta­či­ca San­dra Vi­dić, iz Pred­škol­ske usta­no­ve „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ u Ši­du.

S. Mi­haj­lo­vić

Fo­to:M.Mi­le­u­snić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: