• nedelja, 14. april 2024.
Nastup ru­skog ho­ra ”Bla­go­ve­sti”
Hronika | Ruma
0 Komentara

Nastup ru­skog ho­ra ”Bla­go­ve­sti”

9. jun 2011. godine

Ruski hor "Blagovesti" u Rumi

Ruma – U or­ga­ni­za­ci­ji Op­šti­ne Ru­ma i Grad­ske bi­bli­o­te­ke ”Ata­na­si­je Stoj­ko­vić”, od 21, do 27. ma­ja u Ru­mi se po pr­vi put od­vi­ja­la ne­sva­ki­da­šnja kul­tur­na ma­ni­fe­sta­ci­ja – ”Da­ni slo­ven­ske pi­sme­no­sti”. Ma­ni­fe­sta­ci­ja je sve­ča­no otvo­re­na 21. ma­ja na Grad­skom tr­gu, u pri­su­stvu am­ba­sa­do­ra Ru­si­je Alek­san­dra Va­si­lje­vi­ča Ko­nu­zi­na, Slo­vač­ke – Ja­na Var­šoa i Bu­gar­ske – Ge­or­gi Di­mi­tro­va. Me­đu go­sti­ma iz Po­kra­ji­ne bio je Mi­ro­slav Va­sin, po­kra­jin­ski se­kre­tar za rad i za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va.

U či­ta­o­ni­ci Grad­ske bi­bli­o­te­ke 23. ma­ja se od­vi­jao pro­gram ”Ka­zi­mir Ma­lje­vič i ru­ska sli­kar­ska avan­gar­da, na re­la­ci­ji Polj­ska, Ukra­ji­na, Be­lo­ru­si­ja i Ru­si­ja”. Na­red­ne ve­če­ri, 24. ma­ja, or­ga­ni­zo­va­na je tri­bi­na ”Kri­stal­ni dvo­rac” – ve­ra i uto­pi­ja F. M. Do­sto­jev­skog. Na ovu te­mu go­vo­ri­li su aka­de­mik Vla­de­ta Je­ro­tić i Vla­di­mir Med­ni­ca, iz­da­vač. Pred­sta­vlja­nje edi­ci­je ”Ar­hi­pe­lag” i ”100 slo­ven­skih ro­ma­na” od­vi­ja­lo se 25. ma­ja, uz iz­la­ga­nje ured­ni­ka ove edi­ci­je Goj­ka Bo­žo­vi­ća. Bo­žo­vić je tom pri­li­kom is­ta­kao da je reč o naj­ve­ćem me­đu­na­rod­nom pro­jek­tu u ko­me je za­stu­plje­no de­set evrop­skih ze­ma­lja i de­li­ma na­sta­lim po­sle pa­da ber­lin­skog zi­da. Cilj edi­ci­je je da se učvr­ste ve­ze i sa­rad­nja me­đu slo­vesnkim ze­mlja­ma.

Bar po re­a­go­va­nju pu­bli­ke u sa­li Kul­tur­nog cen­tra, naj­a­trak­tiv­ni­ji deo pro­gra­ma od­vi­jao se 26. ma­ja – bi­lo je to ve­če ru­skih na­rod­nih i du­hov­nih pe­sa­ma u iz­vo­đe­nju ho­ra ”Bla­go­ve­sti”. Reč je o sek­ste­tu iz Ni­žnjeg Nov­go­ro­da, a kon­cert je po­klon Am­ba­sa­de Ru­si­je Ru­mi. Sek­stet na­stu­pa bez in­stru­men­tal­ne prat­nje, pre go­sto­va­nja u Ru­mi na­stu­pio je sa­mo u Ru­skom do­mu.

Go­ste iz Ru­si­je u ime lo­kla­ne sa­mo­u­pra­ve po­zdra­vio je za­me­nik pred­sed­ni­ka Dra­gan Kar­daš. Hor ”Bla­go­ve­sti” ima u svom sa­sta­vu 15 čla­no­va, u Ru­mi je na­stu­pi­lo njih šest. U pr­vom de­lu kon­cer­ta mo­gla se ču­ti pra­vo­slav­na du­hov­na mu­zi­ka, po­tom kom­po­zi­ci­je po­zna­tih ru­skih kom­po­zi­to­ra, sve se za­vr­ši­lo ru­skim na­rod­nim pe­sma­ma i pre­po­zna­tlji­vom ”Ka­ljin­kom”, uz ova­ci­je rum­ske pu­bli­ke.

”Da­ni slo­ven­ske pi­sme­no­sti” za­vr­še­ni su be­se­dom aka­de­mi­ka Ma­ti­je Beć­ko­vi­ća ”O je­zi­ku i pi­smu”, kao i po­e­zi­jom ovog knjižnjvnog ve­li­ka­na.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: