• sreda, 27. septembar 2023.
Na­u­ka u slu­žbi ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re
Kultura
0 Komentara

Na­u­ka u slu­žbi ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re

2. jun 2011. godine

Dr Goran Puzić

Dru­go pro­ši­re­no i do­pu­nje­no iz­da­nje knji­ge „Isto­rij­ski raz­voj i upra­vlja­nje ko­mu­nal­nom in­fra­struk­tu­rom op­šti­ne Srem­ska Mi­tro­vi­ca“ gru­pe auto­ra na če­lu sa do­cen­tom dr Go­ra­nom Pu­zi­ćem (ko­ji je autor pr­vog iz­da­nja) i ko­a­u­to­ri­ma do­cen­tom dr Gor­da­nom Do­zet i prof. dr Go­ri­com Cvi­ja­no­vić, pro­mo­vi­sa­no je pro­šlog vi­ken­da u auten­tič­nom am­bi­jen­tu Spe­ci­jal­nog re­zer­va­ta pri­ro­de „Za­sa­vi­ca“. Pred­sta­vlja­nje ovog ka­pi­tal­nog de­la oku­pi­lo je vi­še de­se­ti­na ko­le­ga auto­ra, pri­ja­te­lje, stru­ku, a o knji­zi kao dra­go­ce­nom iz­vo­ru za mno­ge obla­sti go­vo­ri­lo je vi­še uče­sni­ka ovog sku­pa. Va­žno je re­ći da je ova mo­no­gra­fi­ja je­din­stve­na knji­ga ovog ti­pa na evop­skim pro­sto­ri­ma i da za­pra­vo pred­sta­vlja „lič­nu kar­tu“ op­šti­ne zna­čaj­nu i za po­ten­ci­jal­ne in­ve­sti­to­re jer na jed­nom me­stu da­je sta­nje funk­ci­o­ni­sa­nja ko­mun­la­nog si­ste­ma od ko­ga za­vi­si i raz­voj pri­vre­de.

Na okupu izdavač, recenzent i autori

-Ovo­ga pu­ta ne­ću mno­go da go­vo­rim o mo­no­gra­fi­ji već po­sled­nju reč osta­vljam či­ta­o­ci­ma, ne­ka oni da­ju svoj sud, bio do­bar ili loš. Sud je sud, a jav­nost tre­ba da pro­ce­ni o zna­ča­ju i na­uč­noj ve­li­či­ni ove mo­no­gra­fi­je. Či­nje­ni­ca je da je u ovu mo­no­gra­fi­ju ulo­že­no vi­še od go­di­nu da­na ra­da. Za­hva­lju­jem se re­cen­zen­ti­ma prof. dr Zo­ra­nu Bin­gul­cu, prof. dr Sa­ši Ki­co­še­vu, ta­ko­đe mo­joj men­tor­ki prof. dr Go­ra­da­ni Ko­ma­zec, prof. dr Mi­la­nu Mi­la­no­vi­ću, na­rav­no i mno­gim dru­gim ko­ji su do­pri­ne­li i po­mo­gli u ra­du ove mo­no­gra­fi­je, re­kao je Go­ran Pu­zić i na­ja­vio no­vu knji­gu istog ti­pa.

Detalj sa promocije

Prof. dr Go­ri­ca Cvi­ja­no­vić, ko­a­u­tor mo­no­gra­fi­je sma­tra da sva­ki ne­i­mar ko­ji za­vr­ši obje­kat sa­gle­da­va i pro­pu­ste, ali je na­gla­si­la da to ne­će ra­di­ti, već će to pre­pu­sti­ti či­ta­la­štvu.- Ovim na­šim ra­dom smo hte­li da da­mo ma­li do­pri­nos kon­cep­tu odr­ži­vog raz­vo­ja o ko­jem se sve vi­še go­vo­ri. On ima  cen­tral­no me­sto u pro­jek­ci­ji raz­vo­ja dru­štva i ljud­ske po­pu­la­ci­je. Naš do­pri­nos je­ste da sa­ču­va­mo re­sur­se ko­je ima­mo i im­ple­men­ti­ra­mo na­u­ku, jer sa­mo ta­ko mo­že­mo da op­sta­ne­mo. Že­le­li smo da po­ka­že­mo da na lo­kal­nom ni­vou op­šti­ne Srem­ska Mi­tro­vi­ca, što je pri­men­lji­vo i na osta­le sa­mo­u­pra­ve, ono što op­te­re­ću­je ži­vot­nu sre­di­nu i što se zo­ve đu­bre mo­že u od­re­đe­nom po­stup­ku kroz me­to­de da se pre­tvo­ri u đu­bri­vo. Mi ne­mao pra­vo da uni­šti­mo ono što ko­ri­sti­mo, već da re­sur­se sa­ču­va­mo za bu­duć­nost, is­ta­kla je prof. Cvi­ja­no­vić.

Prof dr Gor­da­na Do­zet, ta­ko­đe ko­a­u­tor, ka­že da je auto­ri­ma te­ško da go­vo­re o svom de­lu. -Mo­no­gra­fi­ja je kom­plek­sna i pro­ba­li smo da uhva­ti­mo dve na­u­ke -dru­štve­no – hu­ma­ni­stič­ke i teh­nič­ko-teh­no­lo­ško  i zbog to­ga je na­pi­sa­na na mno­go stra­na.

Re­cen­zent pr­vog iz­da­nja prof. dr Zo­ran Bin­gu­lac je re­kao da je čast bi­ti na ova­kvom sku­pu i što je re­cen­zent pr­vog iz­da­nja. Pr­vi iz­da­vač „Srem­ske no­vi­ne“ su mo­žda i sim­bol na­šeg oku­plja­nja  na na­uč­nom sku­pu oko in­fra­struk­tu­re kao osno­ve raz­vo­ja lo­kal­ne sa­mo­u­prav. Knji­ga je na­sta­la u pra­vo vre­me ka­da nas oče­ku­je mno­go po­sla na evrop­skom pu­tu. Ovo šti­vo je dra­go­ce­no za in­ve­sti­to­re i že­lim auto­ri­ma još ova­kvih pro­je­ka­ta. Ne­ma raz­vo­ja gra­do­va, in­ve­sti­ci­ja i bo­ljeg ži­vo­ta bez ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re. To zna­ju na­uč­ni­ci ko­ji su ura­di­li ovu knji­gu, ali to tre­ba da zna­ju u no­si­o­ci vla­sti, re­kao je dr Bin­gu­lac.

Ži­van Pa­pić, na­čel­nik za pri­vre­du i in­ve­sti­ci­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, iz­ra­zio je za­do­volj­stvo što je ova gru­pa auto­ra iza­bra­la baš Srem­sku Mi­tro­vi­cu za pr­vu knji­gu i ta­ko sa­či­ni­li po­la­znu, dra­go­ce­nu osno­vu za mno­ga is­tra­ži­va­nja sa­da­šnja i bu­du­ća.

Dra­ga­na Ka­lu­đe­ro­vić, dipl. in­že­njer, na­ve­la je da je po­no­sna jer je pru­ža­njem teh­nič­ke podršk­e uče­stvo­va­la u stva­ra­nju ove dra­go­ce­ne knji­ge. Ka­ko je re­kla, knji­ga je je­din­stve­no de­lo ovog ti­pa na evrop­skim pro­sto­ri­ma i go­di­nu da­na ra­da se is­pla­ti­lo.

J.Z.-Ž.N.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: