• subota, 9. decembar 2023.
Iva i Va­le­ri­ja u bor­bi za me­da­lju
Sport
0 Komentara

Iva i Va­le­ri­ja u bor­bi za me­da­lju

2. jun 2011. godine

Iva Vinković sa pobedničkim peharom i dve zlatne medalje u Portugalu

Sremska Mitrovica – Čla­ni­ca Ka­ra­te klu­ba „Sir­mi­jum“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ak­tu­el­na dvo­stru­ka šam­pi­on­ka Evro­pe Iva Vin­ko­vić na­red­nog vi­ken­da pu­tu­je u Ita­li­ju na Svet­sko pr­ven­stvo u ka­ra­teu. S ob­zi­rom da se na do­sa­da­šnjim tak­mi­če­nji­ma ovog ran­ga Iva uvek na­la­zi­la u sa­mom vr­hu – bi­la je dvo­stru­ki vi­ce­šam­pi­on sve­ta i no­si­lac bron­za­ne me­da­lje, ovo­ga pu­ta njen cilj je zla­to. A po­tvr­da da od Ive za­i­sta i mo­že­mo oče­ki­va­ti pla­sman me­đu naj­bo­lje u sve­tu je­ste i ne­dav­no odr­ža­no pr­ven­stvo Sr­bi­je, na ko­me je ova 27. – go­di­šnja Mi­trov­čan­ka osvo­ji­la čak pet zlat­nih me­da­lja.

– U Ba­ji­noj Ba­šti, gde se odr­ža­va­lo 13. Pr­ven­stvo Sr­bi­je za sve uz­ra­sne ka­te­go­ri­je, bi­la sam naj­bo­lja u pet di­sci­pli­na: po­je­di­nač­no i ekip­no u bor­ba­ma, kao i u ap­so­lut­noj ka­te­go­ri­ji u bor­ba­ma i po­je­di­nač­no i ekip­no u ka­ta­ma. Pre to­ga sam, ta­ko­đe, osvo­ji­la zlat­nu me­da­lju i na pr­ven­stvu Voj­vo­di­ne, a svi ti pro­te­kli tur­ni­ri bi­li su sa­mo deo mo­je du­go­traj­ne pri­pre­me za pred­sto­je­će Svet­sko pr­ven­stvo u Ita­li­ji. U tom ci­lju od sko­ra sam po­ja­ča­la i in­ten­zi­tet tre­nin­ga, jer iako mi je ovo če­tvr­to svet­sko pr­ven­stvo na ko­me uče­stvu­jem, sa­da ću pr­vi put da ra­dim i ka­te – pri­ča Iva Vin­ko­vić, do­da­ju­ći da se ose­ća pot­pu­no sprem­na i da ne­ma tre­mu od pred­sto­je­ćeg tak­mi­če­nja.

Valerija Paraklis sa osvojenom bronzom u Italiji

Po­red Ive, u Ita­li­ju pu­tu­je još jed­na čla­ni­ca „Sir­mi­ju­ma“, a to je 17. – go­di­šnja Va­le­ri­ja Pa­ra­klis. S ob­zi­rom da je Va­le­ri­ja ju­ni­or­ka, ovo će joj bi­ti pr­vi na­stup na Svet­skom se­ni­or­skom pr­ven­stvu. Da je reč o za­i­sta od­lič­noj spor­tist­ki­nji, sve­do­či i po­da­tak da je ona vi­še­stru­ki šam­pi­on Evro­pe u ju­ni­or­skoj ka­te­go­ri­ji.

– Ka­ra­te sam po­če­la da tre­ni­ram još sa šest go­di­na, a čla­ni­ca „Sir­mi­ju­ma“ po­sta­la sam od­mah čim sam se do­se­li­la u Mi­tro­vi­cu, u sed­mom raz­re­du osnov­ne. Do sa­da sam osva­ja­la zlat­ne me­da­lje u ju­ni­or­skim nad­me­ta­nji­ma i sre­br­ne u se­ni­or­skim, a na pred­sto­je­ćem Svet­skom pr­ven­stvu na­stu­pi­ću u ka­ta­ma. Ve­li­ku po­dr­šku imam u Ivi, ko­ja mi do­sta po­ma­že svo­jim is­ku­stvom i sa­ve­ti­ma i sa ko­jom na­stu­pam za­jed­no u ti­mu – ka­že Va­le­ri­ja, ko­ja je ne sa­mo do­bra ka­ra­ti­sti­ki­nja, ne­go je i od­lič­na uče­ni­ca tre­ćeg raz­re­da Me­di­cin­ske ško­le „Dra­gi­nja Nik­šić“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.

Ina­če, na ne­dav­nom pr­ven­stvu Sr­bi­je u Ba­ji­noj Ba­šti na­stu­pi­lo je oko 400 tak­mi­ča­ra iz 32 klu­ba. U ge­ne­ral­nom pla­sma­nu Ka­ra­te klub „Sir­mi­jum“ bio je na pr­vom me­stu sa 180 bo­do­va, dru­go­pla­si­ra­na je bi­la eki­pa do­ma­ći­na sa 105 bo­do­va, dok su tre­ći bi­li No­vo­sa­đa­ni sa 103 po­e­na.

S. Mi­haj­lo­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: