• nedelja, 14. jul 2024.
Is­pu­nje­na oče­ki­va­nja – do­ka­za­na hu­ma­nost
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Is­pu­nje­na oče­ki­va­nja – do­ka­za­na hu­ma­nost

28. jun 2011. godine

U Sta­roj Pa­zo­vi 16. jun 2011. go­di­ne osta­će za­pam­ćen po ve­li­kom hu­ma­ni­tar­nom rok kon­cer­tu “Da­ni lju­ba­vi”, či­ji je ini­ci­ja­tor pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne Go­ran Jo­vić. Im­po­zan­tan i po bro­ju uče­sni­ka i du­ži­ni tra­ja­nja (sko­ro če­ti­ri sa­ta), ovaj hu­ma­ni­tar­ni ro­ken­rol spek­takl pre­ma­šio je, či­ni se, oče­ki­va­nja i pu­bli­ke i or­ga­ni­za­to­ra, Cen­tra za kul­tu­ru i op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va. Ula­zni­ca je pro­da­to da­le­ko vi­še ne­go što su or­ga­ni­za­to­ri oče­ki­va­li, a sva sred­stva upo­tre­bi­će se u hu­ma­ni­tar­ne svr­he. Je­dan deo, ka­ko je re­kao Go­ran Jo­vić ko­ji je i sam bio uče­snik hu­ma­ni­tar­nog kon­cer­ta, usme­ri­će se za ope­ra­ci­ju osam­na­e­sto­go­di­šnje Sta­ro­pa­zov­čan­ke Iva­ne Ti­ja­nić ko­ja bo­lu­je od deč­je ce­re­bral­ne pa­ra­li­ze i ko­ju će, na je­sen ope­ri­sa­ti ru­ski le­ka­ri u Ću­pri­ji. Dru­gi deo će Udru­že­nje in­va­li­da “Fe­niks” usme­ri­ti onom ko­me je naj­po­treb­ni­je, s ob­zi­rom da će sva sred­stva od pro­da­tih ula­zni­ca bi­ti upla­će­na na nji­hov ra­čun. Kon­cer­tu su se, bez di­na­ra ho­no­ra­ra, oda­zva­li po­zna­ti rok mu­zi­ča­ri s pro­sto­ra biv­še Ju­go­sla­vi­je, ali i do­ma­ći ben­do­vi. Na­stu­pi­li su: Ba­ja­ga, Ri­blja čor­ba, Ju gru­pa, Zo­ran Ki­ki Le­sen­drić i Pi­lo­ti, Ni­ko­la Ču­tu­ri­lo Ču­tu­ra bend, Amaj­li­ja, Vla­da džet bend, Ja­maj­ka­ni, Go­ran Jo­vić, Ne­nor­mal­ni i Fan­ke­stra. Je­di­no je iz­o­stao na­ja­vlje­ni na­stup Cr­ve­ne ja­bu­ke zbog bo­le­sti Dra­že­na Že­ri­ća Že­re. Svi oni svi­ra­li su svo­je po­zna­te hi­to­ve što je kod pu­bli­ke iza­zva­lo us­hi­će­nje, ta­ko da su na kra­ju, pe­va­ju­ći sa Bo­rom Đor­đe­vi­ćem tra­ži­li bis.

Publika na stadionu Jedinstvo

Go­ran Jo­vić je na­stu­pio s nu­me­ra­ma sa svog pr­vog Al­bu­ma “Da­ni lju­ba­vi”: “Glu­po je spa­va­ti dok svi­ra ro­ken rol”, “Mo­je vre­me le­ti” i “Sve je ona me­ni”, što je pu­bli­ka to­plo po­zdra­vi­la. Ina­če, iz­me­đu pu­bli­ke i mu­zi­ča­ra na sce­ni svo vre­me ose­ća­le su se po­zi­tiv­ne vi­bra­ci­je i že­lja da se po­mog­ne Iva­ni Ti­ja­nić, ko­ja je pri­su­stvo­va­la ovom kon­cer­tu. Ta­ko je pu­bli­ka iz sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne, Be­o­gra­da i okol­nih srem­skih me­sta po­ka­za­la hu­ma­nost na de­lu, sa­mim svo­jim pri­su­stvom na kon­cer­tu. I sa­mi mu­zi­ča­ri su ga oce­ni­li je­din­stve­nim, jer je do­šlo mno­go lju­di i po­ka­za­lo svo­ju hu­ma­nost. – Ovo  je kon­cert go­di­ne u Sr­bi­ji – re­kao je  na kra­ju no­vi­na­ri­ma Bo­ra Đor­đe­vić.

Bora Đorđević

Jamajkani

Ne­po­sred­no, pre po­čet­ka kon­cer­ta u Po­zo­ri­štu u Sta­roj Pa­zo­vi Go­ran Jo­vić je pro­mo­vi­sao svoj pr­vi Al­bum “Da­ni lju­ba­vi” ko­ji je iza­šao u iz­da­nju Iz­da­vač­ke ku­će “ Long plej” i ko­ji je ura­đen i na gra­mo­fon­skoj plo­či, a po­sve­tio ga je “svi­ma ko­ji ume­ju da vo­le”. Za pe­sme “Vra­ti se” i “Sve je ona me­ni” ura­đen je spot na te­ri­to­ri­ji sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne, gde će ura­di­ti spo­to­ve i za dru­ge nu­me­re. Sve pe­sme s ovog al­bu­ma od­ra­ža­va­ju Go­ra­no­vo mu­zič­ko bi­će, od mo­men­ta po­čet­ne mu­zič­ke spo­zna­je do da­na­šnjeg da­na, bi­lo da je reč o pre­pe­vi­ma ili ori­gi­nal­nim me­lo­di­ja­ma. Pr­va u Al­bu­mu je pe­sma “Sve je ona me­ni”, tam­bu­ra­ška pe­sma ura­đe­na u du­hu ro­ken ro­la, a sle­de je: “Mo­je vre­me le­ti”, “Vra­ti se”, “Sta­ri moj” ( u du­e­tu sa Da­že­nom Že­ri­ćem Že­rom), “Za­bo­ra­vi­ću sve”, “Ma­la”, “Glu­po je spa­va­ti dok svi­ra ro­ken rol”, “Mor­nar”, “Raz­log za san”, “Da­ni lju­ba­vi”, “Ko­rak po ko­rak”, “Ti si mi bi­la naj, naj”, i “Je­di­no to se zo­ve lju­bav”. I ka­ko sam re­če, kad je u pi­ta­nju mi­zi­ka ne­ma ko­mer­ci­jal­nih pla­no­va. – Sa­mo ho­ću da uka­žem na ono što je vred­no u mu­zi­ci – is­ta­kao je autor, na­ja­vlju­ju­ći osni­va­nje Hu­ma­ni­tar­nog fon­da “Da­ni lju­ba­vi”. U ime iz­da­va­ča pro­mo­ci­ji je pri­su­stvo­vao Ba­ne Lok­ner.

G.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: