• ponedeljak, 22. jul 2024.
Bri­tan­ski rag­bi­sti u Staroj Pazovi
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Bri­tan­ski rag­bi­sti u Staroj Pazovi

23. jun 2011. godine

Zajednička fotografija ispred Kuće Fudbala

Stara Pazova – Pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić u pro­šlu su­bo­tu u Ku­ći fud­ba­la pri­re­dio je pri­jem za bri­tan­sku rag­bi re­pre­zen­ta­ci­ju ko­ja se na­la­zi na tur­ne­ji po Sr­bi­ji i ko­ja je u pro­šlu sre­du od­i­gra­la utak­mi­cu sa stu­den­skom re­pre­zen­ta­co­jom Sr­bi­je. Na­kon do­če­ka u Na­ci­o­nal­noj ku­ći fud­ba­la, re­pre­zen­ta­tiv­ci iz Bri­tani­je od­i­gra­li su utak­mi­cu sa re­pre­zen­ta­ci­jom Sr­bi­je na sta­di­o­nu FK “Du­nav” u Sta­rim Ba­nov­ci­ma. Pred­sed­nik Jo­vić im je pred­sta­vio Ku­ću fud­ba­la FSS i po­že­leo ugo­dan bo­ra­vak u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni, kao i da nam i u bu­du­će bu­du go­sti. Me­na­džer Bri­tan­ske re­pre­zen­ta­ci­je Dev Ro­berc za­hva­lio je što im je op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va omo­gu­ći­la da po­se­te Ku­ću fud­ba­la.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: