• sreda, 27. septembar 2023.
Ušle u vi­ši rang tak­mi­če­nja
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Ušle u vi­ši rang tak­mi­če­nja

17. maj 2011. godine

Košarkašice na prijemu u opštini

Stara Pazova – Po­vo­dom ula­ska u Pr­vu A li­gu, Go­ran Jo­vić, pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va or­ga­ni­zo­vao je pri­jem za čla­ni­ce Žen­skog ko­šar­ka­škog klu­ba ”Sta­ra Pa­zo­va” i tom pri­li­kom im uru­čio va­u­čer vre­dan 100.000 di­na­ra. Iako mla­da eki­pa, naj­vi­še je me­đu nji­ma uče­ni­ca i stu­dent­ki­nja, cilj ko­ji je po­sta­vi­la se­bi za če­ti­ri, us­pe­le je da ostva­ri za dve go­di­ne. Po re­či­ma tre­ne­ra Vla­di­mi­ra Mu­že­vi­ća sva­ko­dnev­ni tre­nin­zi i ve­li­ko za­la­ga­nje do­pri­ne­li su ula­sku u vi­ši rang tak­mi­če­nja. U ce­loj ovoj pri­či zna­čaj­nu ulo­gu ima­la je Bo­ba­na Fi­li­po­vić, ka­pi­ten ŽKK ko­ja igra na me­stu plej­mej­ke­ra, od­i­gra­la je 52 utak­mi­ce ko­li­ko ih je i bi­lo. Ve­li­ke na­de eki­pe su i dve mla­de ko­šr­ka­ši­ce ko­je su u pr­vi tim do­šle iz pod­mlat­ka Mi­li­ca Špi­lić i Iva­na Gr­bić. Re­ci­mo i to da je pro­šlu tak­mi­čar­sku se­zo­nu ŽKK Sta­ra Pa­zo­va za­vr­šio na pe­tom me­stu Pr­ve B li­ge i da su u ovoj se­zo­ni odi­sta de­voj­ke na­pra­vi­le ve­li­ki skok.

Z.G.S.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: