• sreda, 4. oktobar 2023.
Osvojili 298 medalja i 10 pehara
Sport
0 Komentara

Osvojili 298 medalja i 10 pehara

5. maj 2011. godine

Laćarak – Od svih spor­to­va u se­lu, džu­do je na­vi­še do­pri­neo da se ime La­ćar­ka pro­ne­se ši­rom ze­mlje i Evro­pe. Za­to su za­slu­žni mno­gi na­ši tak­mi­ča­ri, a po­seb­no že­lim da po­me­nem: Dra­ga­nu An­to­nić, Alek­san­dra Aj­hin­ge­ra, Ma­ri­ja­nu i Ste­vu Ku­zmin­ca, Bra­ni­sla­va Vu­ko­li­ća, Dra­ga­nu Ra­đe­vić, Dra­gi­cu Bru­jić, Lju­bi­šu Ko­va­če­vi­ća, Go­ra­na Va­si­lje­vi­ća, Jel­ku De­lić, Mar­ka Cr­no­ja­ki­ća, Je­le­nu i Mi­li­cu Ža­bić, Ti­ja­nu Će­to­je­vić, Dra­ka Sto­ši­ća, Na­du Pa­nić i Va­len­ti­nu Šćurk. Na­rav­no, tu su i mno­gi dri­gi na­ši tak­mi­ča­ri, ko­ji su s uspe­hom bra­ni­li bo­je se­la, Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Sr­bi­je – re­kao je na Go­di­šnjoj skup­šti­ni Džu­do i sam­bo klu­ba LSK, nje­gov sport­ski di­rek­tor i osna­vač Bog­dan Jo­ve­tić. Skup­šti­na je odr­ža­na u uto­rak, 19. apri­la  u pri­su­stvu broj­nih go­sti­ju i pri­ja­te­lja klu­ba u La­ćar­ku u pro­sto­ri­ja­ma KUD ,,Alek­san­dar De­ja­no­vić”.

Miloš Starčević, Aleksandar Gluščević i Nikola Bijelić

U 2010. tak­mi­ča­ri LSK-a su na­stu­pi­li na 44 tak­mi­če­nja, ši­rom ze­mlje i ino­stran­stvu. Uče­stvo­va­li su na svim re­gi­o­nal­nim pr­ven­stvi­ma i to u svim uz­ra­snim ka­te­go­ri­ja­ma, po­čev od po­le­ta­ra­ca, mla­đih i sta­ri­jih pi­o­ni­ra, ju­ni­o­ra, mla­đih se­ni­o­ra i se­ni­o­ra. Na ovim tak­mi­če­nji­ma ukup­no je osvo­je­no 298 me­da­lja i 10 pe­ha­ra. Za ma­nje od dve de­ce­ni­je po­sto­ja­nja, ovaj klub, ko­ji je po­čeo s ra­dom naj­pre kao sek­ci­ja, ukup­no je osvo­jio 4.498 me­da­lja i 342 pe­ha­ra.

Naj­bo­lje pla­si­ra­na tak­mi­čar­ka u pro­šloj go­di­ni bi­la je Ti­ja­na  Će­to­je­vić, ko­ja je  sa­da član be­o­grad­ske Cr­ve­ne zve­zde. U trad­ci­o­nal­noj rang li­sti, ko­ju je sa­či­ni­la Grad­ska upra­va za obra­zo­va­nje, kul­tu­ru i sport, ona je u ka­te­go­ri­ji ju­ni­o­ra za­u­ze­la tre­će me­sto i na­gra­đe­na je pla­ke­tom i sport­skom opre­mom.

Za no­vog pred­sed­ni­ka Uprav­nog od­bo­ra klu­ba iza­bran je Želj­ko Jan­ko­vić, a za pot­pred­sed­ni­ka Da­mjan Ko­pri­vi­ca.

Or­ga­ni­za­ci­ja­ma i po­je­din­ci­ma, ko­ji su do­pri­ne­li uspe­šnom re­du i afir­ma­ci­ji klu­ba, uru­če­ne su za­hval­ni­ce. Me­đu na­gra­đe­ni­ma su i „Srem­ske no­vi­ne“, ko­je su re­dov­no in­for­mi­sa­le svo­je či­ta­o­ce o vred­nim re­zul­ta­ti­ma, ko­je su tak­mi­ča­ri LSK-a ostva­ri­va­li u 2010. go­di­ni.

S. Lov­ča­nin

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: