• četvrtak, 21. septembar 2023.
Odobrene više cene grejanja
Hronika | Ruma
0 Komentara

Odobrene više cene grejanja

6. maj 2011. godine

Ruma – U smi­slu funk­ci­o­ni­sa­nja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pro­šlu ne­de­lju su obe­le­ži­le dve sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća: pr­va je odr­ža­na 14, a dru­ga 15. apri­la, na pr­voj sed­ni­ci te­ma su bi­la jav­na pred­u­ze­ća, a na na­red­noj kul­tur­ne i jav­ne usta­no­ve.

Sa sednice Opštinskog veća

Naj­pre je usvo­jen iz­ve­štaj o ra­du JUP ”Plan” za 2010. go­di­nu – funk­ci­o­ni­sa­nje ovog pred­u­ze­ća ka­rak­te­ri­sa­li su po­zi­tiv­ni re­zul­ta­ti – uku­pan pri­hod u iz­no­su od 35 mi­li­o­na, kao i do­bit od 463 hi­lja­de di­na­ra.

O po­slov­nim re­zul­ta­ti­ma ”Vo­do­vo­da” naj­pre je go­vo­rio pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Vu­ko­vić:

U 2010. go­di­ni ovo pred­u­ze­će je ostva­ri­lo gu­bi­tak od 2,7 mi­li­o­na di­na­ra ali je to ne­zna­tan gu­bi­tak u od­no­su na onaj iz 2009. go­di­ne ko­ji je iz­no­sio 27 mi­li­o­na. Oče­ku­je se da će ”Vo­do­vod” ovu go­di­nu za­vr­ši­ti sa po­zi­tiv­nim bi­lan­som.

O po­slov­nim re­zul­ta­ti­ma go­vo­rio je i no­vo­i­za­bra­ni di­rek­tor ”Vo­do­vo­da” Jo­van Jer­kić:

U pro­šloj go­di­ni pred­u­ze­će je is­pu­ni­lo osnov­ne de­lat­no­sti –  re­dov­no vo­do­snab­de­va­nje i odr­ža­va­nje vo­do­vod­ne mre­že. Odr­ža­na je i li­kvod­nost. Ono što je lo­še, to su ve­li­ki gu­bi­ci vo­de na mre­ži, kao i ni­zak ni­vo na­pla­te. Na­ša po­tra­ži­va­nja pre­ma po­tro­ša­či­ma su 113 mi­li­o­na, a pre­ma do­ba­vlja­či­ma 28 mi­li­o­na di­na­ra. Mo­ra­mo po­bolj­ša­ti pro­ce­nat na­pla­te, ovaj gu­bi­tak od 2,7 mi­li­o­na ni­je od ve­ćeg zna­ča­ja za na­še po­slo­va­nje.

Ka­da je reč o JP ”Gas-Ru­ma”, mo­gu se is­ta­ći dve stva­ri – za­vr­še­tak ga­si­fi­ka­ci­je u ce­loj op­šti­ni, ali i fi­nan­sij­ka do­bit u ino­su od 10,2 mi­li­o­na di­na­ra. Po­zi­ti­van re­zul­tat za­be­le­žen je i u JP ”Ko­mu­na­lac”,sem RJ ”Ka­me­no­re­zač­ka de­lat­nost” ko­ja je pod­ba­ci­la, sve osta­le rad­ne je­di­ni­ce su na ni­vou pro­se­ka ovog pred­u­ze­ća. U ovom pred­u­ze­ću do­bit je 1,2 mi­li­o­na di­na­ra, a na­pla­ta je 87 pro­ce­na­ta.

-Ima­li smo ot­pis kod ne­na­pla­će­nih po­tra­ži­va­nja, za­to je re­zul­tat ne­što sla­bi­ji ne­go pro­šle go­di­ne. Pro­blem su nam se­la i na­pla­ta or­ga­ni­zo­va­nog iz­no­še­nja sme­ća – lju­di još uvek ne­ma­ju na­vi­ku da pla­ća­ju svo­je oba­ve­ze-re­kla je di­rek­tor ”Ko­mu­nal­ca” Vla­di­sla­va Ki­ri­lo­vić.

Ka­ko je na pro­šlom skup­štin­skom za­se­da­nju sa dnev­nog re­da po­vu­čen zah­tev JP ”Stam­be­no” za ko­rek­ci­jom ce­na gre­ja­nja, ta te­ma se po­no­vo na­šla pred čla­no­vi­ma Op­štin­skog ve­ća. Uz na­po­me­nu da je gu­bi­tak od 19 mi­li­o­na na­stao jer ce­ne uslu­ga ni­su pra­ti­le ce­ne ener­ge­na­ta, Go­ran Vu­ko­vić je do­dao:

-Mo­ra se na vre­me re­a­go­va­ti, pred­u­ze­će je u te­škom po­lo­ža­ju. Sva­ko pred­u­ze­će mo­ra sop­stve­nim sred­stvi­ma obez­be­di­ti po­zi­tiv­no po­slo­va­nje. Ovo pred­u­ze­će svo­jim uslu­ga­ma po­kri­va ma­nje od 20 pro­ce­na­ta sta­nov­ni­štva, ne­ma oprav­da­nja da se gu­bi­ci po­kri­va­ju iz bu­dže­ta.

Jed­no­gla­sno je usvo­jen zah­tev za po­ve­ća­njem ce­na gre­ja­nja od 12,57 pro­ce­na­ta.

Usvo­jen je i iz­ve­štaj o ra­du JP za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte i pu­te­ve – ov­de je ostva­ren su­fi­cit od 146 hi­lja­da di­na­ra.

Na sed­ni­ci Ve­ća odr­ža­noj 15. apri­la usvo­je­ni iz­ve­šta­ji o ra­du Op­štin­ske upra­ve, Jav­nog pra­vo­bra­ni­la­štva, Sport­skog cen­tra, Kul­tur­nog cen­tra, Cen­tra za so­ci­jal­ni rad, Za­vi­čaj­nog mu­ze­ja, Sa­ve­za spor­to­va, Do­ma zdra­vlja, ”Po­le­tar­ca” i Grad­ske bi­bli­o­te­ke.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: